Saturday, 23 June 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Friday 29 June 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:

(Acts 9:26-30)
26. And when Saul arrived in Jerusalem, he tried to associate himself with the disciples, but they were afraid of him, for they did not believe he really was a disciple. 
27. However, Barnabas took him and brought him to the apostles, and he explained to them how along the way he had seen the Lord, Who spoke to him, and how at Damascus he had preached freely and confidently and courageously in the Name of Jesus.   
28. So he went in and out (as one) among them at Jerusalem, 
29. preaching freely and confidently and boldly in the Name of the Lord. And he spoke and discussed with and disputed against the Hellenists (the Grecian Jews), but they were seeking to slay him,     
30. and when the brethren found it out, they brought him down to Cesarea, and sent him off to Tarsus (his home town). 

Vrydag 28 Junie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Handelinge 9:26-30)
26. En toe Saulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die dissipels aan te sluit; maar almal was vir hom bang omdat hulle nie geglo het dat hy 'n dissipel was nie.  
27. Maar Bárnabas het hom geneem en na die apostels gebring, en hulle vertel hoe hy op die pad die Here gesien het, en dat Hy met hom gespreek het, en hoe hy in Damaskus vrymoediglik in die Naam van Jesus gespreek het. 
28. En hy het saam met hulle in- en uitgegaan in Jerusalem,
29. en vrymoediglik gespreek in die Naam van die Here Jesus, en ook met die Griekssprekende Jode gepraat en geredetwis, maar hulle het probeer om hom dood te maak. 
30. En toe die broeders dit agterkom, het hulle hom na Cesaréa afgebring, en na Tarsus weggestuur. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


"Jesus cares deeply about your pain."  Excerpted from 'The Road to Freedom,' by Johnny Baker. 


No comments:

Post a Comment