Monday, 11 June 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 9 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 10:33-36)
33. 'Ek het toe dadelik na u gestuur en u het goed gedoen om te kom, en ons is nou almal voor die aangesig van God aanwesig, om alles te hoor wat deur God aan u opgedrs is.'
34. En Petrus het sy mond geopen en gesê: "Ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie; 
35. "maar dat Hy in elke nasie die een wat Hom vrees, en geregtigheid doen, Hom welgevallig is.
36. "Dit is die woord wat Hy aan die kinders van Israel gestuur het, toe Hy die Evangelie van Vrede verkondig het deur Jesus Christus, Hy is die Here van almal."  

Monday 9 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 10:33-36) 
33. 'So at once I sent for you, and you (being a Jew), have done a kind, courteous and handsome thing in coming. Now then, we are all present in the sight of God to listen to all that you have been instructed by the Lord to say.   
34. And Peter opened his mouth and said: "Most certainly and thoroughly I now perceive and understand that God shows no partiality, and is no respecter of persons;
35. "but in every nation he who venerates and has a reverential fear of God, treating Him with worshipful obedience and living uprightly, is acceptable to Him and sure of being received and welcomed by Him. 
36. "You know the contents of the message which He sent to Israel, announcing the good news (Gospel) of peace by Jesus Christ, Who is Lord of all." 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)
No comments:

Post a Comment