Sunday, 29 October 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Dinsdag 31 Oktober 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 7:24-26)

24. "Ook sal Hy hulle konings in jou hand gee, dat jy hulle naam onder die hemel kan laat verdwyn, niemand sal teen jou standhou totdat jy hulle verdelg het nie. 

25. "Die gesnede beelde van hulle gode moet julle met vuur verbrand; die silwer en goud wat daaraan is, mag jy nie begeer of vir jou neem nie, dat jy nie daardeur verstrik raak nie; want dit is vir die Here jou God 'n gruwel. 

26. "En jy mag geen gruwel in jou huis inbring nie, sodat jy nie net so onder die banvloek kom nie; jy moet daar heeltemal 'n afsku van hê, en geheel en al as 'n gruwel beskou; want dit is onder die banvloek."


Tuesday 31 October 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 7:24-26)

24. "And He will deliver their kings into your hand, and you will destroy their name from under heaven; no one shall be able to stand against you until you have destroyed them. 

25. "You shall burn the carved images of their gods with fire; you shall not covet the silver or gold that is on them, nor take it for yourselves, lest you be snared by it; for it is an abomination to the Lord your God. 

26. "Nor shall you bring an abomination into your house, lest you be doomed to destruction like it. You shall utterly detest it and abhor it, for it is an accursed thing. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)HERMA SE BLOG. / HERMA'S BLOG.

Woensdag 1 November 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 8:1-3)

1. "Al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet julle sorgvuldig hou, dat julle mag lewe en vermenigvuldig, en dat julle mag inkom en die land in besit neem, wat die Here met 'n eed aan julle vaders beloof het. 

2. "En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou nou veertig jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy Sy gebooie sal hou of nie. 

3. "En Hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly, en jou manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan."


Wednesday 1 November 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 8:1-3. 

1. "Every commandment which I command you today you must be careful to observe, that you may live and multiply, and go in and possess the land of which the Lord swore to your fathers. 

2. "And you shall remember that the Lord led you all the way these forty years in the wilderness, to humble you and test you, to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. 

3. "So He humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you know that man shall not live by bread alone; but man lives by every Word that proceeds from the mouth of the Lord."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)


HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Thursday 2 November 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 8:4-10)

4. "Your garments did not wear out on you, nor did your foot swell these forty years. 

5. "You should know in your heart that as a man chastens his son, so the Lord your God chastens you.   

6. "Therefore you shall keep the commandments of the Lord your God, to walk in His ways and to fear Him. 

7. "For the Lord your God is bringing you into a good land, a land of brooks of water, of fountains and springs, that flow out of valleys and hills; 

8. "a land of wheat and barley, of vines and fig trees and pomegranates, a land of olive oil and honey;

9. "a land in which you will eat bread without scarcity, in which you will lack nothing, a land whose stones are iron, and out of whose hills you can dig copper. 

10. "When you have eaten and are full, then you shall bless the Lord your God for the good land which He Has given you."


Donderdag 2 November 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 8:4-10)

4. "Jou klere het aan jou nie verslyt, en jou voet het nou veertig jaar lank nie geswel nie. 

5. "Erken dan nou dat die Here jou God jou onderrig soos 'n man sy seun onderrig,

6. "en hou die gebooie van die Here jou God, om in Sy weë te wandel en Hom te vrees. 

7. "Want die Here jou God bring jou in 'n goeie land, 'n land van waterstrome, fonteine en onderaardse riviere wat in die laagtes en op die berge uitkom;

8. "'n land van koring en gars en wingerdstokke en vyebome en granate; 'n land van olieryke olyfbome en heuning;

9. "'n land waarin jy brood sonder skaarste sal eet, waarin niks jou sal ontbreek nie; 'n land waarvan die klippe yster is, en uit die berge waarvan jy koper sal uitkap;

10. "en jy sal eet en versadig word, en die Here jou God loof oor die goeie land wat Hy jou gegee het."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 7 November 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 84:12,13)

12. Want die Here is 'n son en skild; die Here sal genade en eer gee; Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. 

13. Here van die leërskare, welgeluksalig is die mens wat op U vertrou!


Tuesday 7 November 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Psalm 84:11,12)

11. For the Lord is a sun and shield; the Lord bestows favour and honour; no good thing does He withhold from those whose walk is blameless. 

12. O Lord Almighty, blessed is the man who trusts in You!


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)Friday, 27 October 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Saterdag 28 Oktober 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 7:14-

14. "Geseënd sal jy wees bo al die volke; daar sal by jou geen man of vrou onvrugbaar wees nie, ook nie onder jou vee nie. 

15. "En die Here sal elke krankheid van jou wegneem, en al die kwaai siektes van Egipte wat jy ken, nie op jou lê nie; maar Hy sal dit lê op almal wat jou haat. 

16. "En jy sal al die volke verteer, wat die Here jou God aan jou oorgee; jou oog mag hulle nie verskoon nie, en jy mag hulle gode nie dien nie; want dit sal vir jou 'n strik wees."


Saturday 28 October 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 7:14-

14. "You shall be blessed above all peoples; there shall not be male or female barren among you, or among your cattle. 

15. "And the Lord will take away from you all sickness, and none of the evil diseases of Egypt which you knew, will be put upon you, but I will lay them upon all those who hate you. 

16. "And you shall consume all the peoples whom the Lord your God will give over to you; your eye shall not pity them, neither shall you serve their gods, for that would be a snare to you."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Sondag 29 Oktober 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 7:17-20)

17. "As jy in jou hart dink: 'Hierdie nasies is meer as ek, hoe sou ek hulle kan verdrywe?

18. "wees dan nie bevrees vir hulle nie; dink gedurig aan wat die Here jou God aan Farao en die hele Egipte gedoen het, 

19. "die groot versoekinge wat jou oë gesien het, en die tekens en die wonders en die Sterke Hand en die Uitgestrekte Arm waardeur die Here jou God jou uitgelei het; so sal die Here jou God aan al die volke doen, vir wie jy bevrees is. 

20. "En die Here jou God sal ook die perdebye onder hulle stuur totdat hulle omkom wat oorgebly het, en wat vir jou weggekruip het."


Sunday 29 October 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 7:17-20)

17. "If you should say in your heart: 'These nations are greater than I; how can I disposess them ? -

18. "you should not be afraid of them, but you shall remember well what the Lord your God did to Pharaoh and to all Egypt:

19. "the great trials which your eyes saw, the signs and the wonders, the

Mighty Hand and the Outstretched Arm, by which the Lord your God brought you out. So shall the Lord your God do to all the peoples of whom you are afraid. 

20. "Moreover, the Lord your God will send the hornet among them until those who are left , who hide themselves from you, are destroyed."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Maandag 30 Oktobet 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 7:21-23)

21. "Skrik nie vir hulle nie, want die Here jou God is by jou, 'n groot en gedugte God. 

22. "En die Here jou God sal hierdie nasies so langsamerhand voor jou uit verjaag; jy mag hulle nie gou vernietig nie, dat die ongediertes nie teen jou die oorhand kry nie. 

23. "Maar die Here jou God sal hulle aan jou oorgee, en hulle in groot verwarring bring totdat hulle verdelg word."


Monday 30 October 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 7:21-23) 

21. "You shall not be terrified of them; for the Lord your God, the great and awesome God, is among you. 

22. "And the Lord your God will drive out those nations before you little by little; you will be unable to destroy them at once, lest the beasts of the field become too numerous for you. 

23. "But the Lord your God will deliver them over to You, and will inflict defeat upon them until they are destroyed."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 1 November 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(11 Samuel 22:29-31)

29. Want U is my Lamp O Here! En U laat my duisternis opklaar. 

30. Want met U loop ek 'n bende storm, met my God spring ek oor 'n muur. 

31. Die weg van God is volmaak; die Woord van die Here is gelouter; Hy is 'n Skild vir almal wat by Hom skuil. 


Wednesday 1 November 2017. 

PEARL FOR EACH DAY:

(11 Samuel 22:29-31)

29. For You are my Lamp, O Lord; the Lord shall enlighten my darkness.  

30. For by You I can run against a troop; by my God I can leap over a wall. 

31. As for God, His way is perfect; the Word of God is proven; He is a Shield to all who trust in Him. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)Sunday, 22 October 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 23 Oktober 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Spreuke 9:10,11)

10. Die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here, en kennis van die Heilige is verstand. 

11. Want deur My word jou dae meer, en word jare van lewe vir jou toegevoeg. 


Monday 23 October 2017. 

PEARL FOR EACH DAY: 

(Proverbs 9:10,11)

10. The reverent and worshipful fear of the Lord is the beginning (the chief and choice part) of Wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight and understanding. 

11. For by Me, (Wisdom from God), your days shall be multiplied, and the years of your life shall be increased. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)Saturday, 21 October 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S. BLOG.

Maandag 23 Oktober 2017. 

HERMA SE BLOG:


(Deuteronomium 6:18-21)

18. "En jy moet doen wat reg en goed is in die oë van die Here, dat dit met jou goed kan gaan, en jy kan inkom en in besit neem die goeie land wat die Here aan jou vaders met 'n eed beloof het,

19. "terwyl Hy al jou vyande voor jou uit verjaag soos die Here gespreek het. 

20. "As jou seun jou later vra en sê: 'Wat beteken die getuienisse en die insettinge en die verordeninge wat die Here onse God julle beveel het?'

21. "Dan moet jy aan jou seun sê: 'Ons was slawe van Farao in Egipte, maar die Here het ons met 'n Sterke Hand uit Egipte uitgelei.'"


Monday 23 Oktober 2017.  . 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 6:18-21)

18. "And you shall do what is right and good in the sight of the Lord, that it may go well with you and that you may come in and possess the good land which the Lord swore to give to your fathers, 

19. "to cast out all your enemies from before you, as the Lord Has promised. 

20. "When your son asks you in time to come: 'What is the meaning of the testimonies and statutes and precepts which the Lord our God Has commanded you?'

21. "Then you shall say to your son: 'We were Pharaoh's bondsmen in Egypt, and the Lord brought us out of Egypt with a Mighty Hand.'"  


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Vrydag 27 Oktober 2017. 

HERMA SE BLOG:


(Deuteronomium 7:10-13)

10. "Maar aan die wat Hom haat, aan elkeen persoonlik, vergeld Hy dit, om hom te vernietig; Hy sal met Sy hater nie versuim nie, hom persoonlik sal Hy dit vergelde. 

11. "Hou dan die gebod en die insettinge, en verordeninge wat ek jou vandag beveel om dit te volbring. 

12. "En omdat julle na hierdie verordeninge sal luister en dit hou en volbring, sal die Here jou God vir jou die verbond en die goedertierenheid hou wat Hy jou vaders besweer het;

13. "en Hy sal jou liefhê en jou seën en jou vermenigvuldig, en Hy sal die vrug van jou liggaam seën en die vrugte van jou land, jou koring en jou mos en jou olie, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee; in die land wat Hy aan jou vaders met 'n eed beloof het, om aan jou te gee."  


Friday 27 October 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 7:10-13)

10. "And repays those who hate Him to their face, by destroying them; He will not be slack to him who hates Him, but will repay him to his face. 

11. "Therefore you shall keep the commandments, the statutes, and the judgements which I command you today, to observe them. 

12. "Then it shall come to pass, because you listen to these judgements, and keep and do them, that the Lord your God will keep with you the covenant and the mercy which He swore to your fathers. 

13. "And He will love you and bless you and multiply you; He will also bless the fruit of your womb and the fruit of your land, your grain and your new wine and your oil, the increase of your cattle, and the offspring of your flock, in the land of which He swore to your fathers to give you."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Dinsdag 24 Oktober 2017. 

HERMA SE BLOG:


(Deuteronomium 6:22-25) 

22. "En die Here het groot en onheilbrengende tekens en wonders, voor ons oë, in Egipte aan Farao en sy hele huis gedoen. 

23. "En Hy het ons daarvandaan uitgelei om ons in te bring, sodat Hy ons die land kan gee wat Hy aan ons vaders met 'n eed beloof het. 

24. "En die Here het ons beveel om al hierdie insettinge te volbring, om die Here onse God te vrees, dat dit met ons altyd goed mag gaan, en ons in die lewe te hou soos dit vandag is. 

25. "En dit sal geregtigheid vir ons wees as ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou voor die Here onse God, soos Hy ons beveel het.  


Tuesday 24 October 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 6:22-25)

22. "And the Lord showed signs and wonders, great and evil against Egypt, against Fharaoh and his household, before our eyes; 

23. "and He brought us out from there, that He might bring us in to give us the land which He swore to our fathers. 

24. "And the Lord commanded us to do all these statutes, (to reverently) fear the Lord, for our good always, that He might preserve us alive, as it is this day. 

25. "And it will be accounted as righteousness (conformity to God's will in word, thought and action) for us, if we are watchful to do all this commandments before the Lord our God, as He Has commanded us."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 25 Oktober 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:


(1 Samuel 2:8,9)

8. En Hy sal die geringe ophef uit die stof, uit die ashoop verhef Hy die behoeftige, om hulle te laat sit by die vorste en hulle 'n erestoel te laat beërwe. Want aan die Here behoort die pilare van die aarde, en hy het die wêreld daarop gevestig. 

9. Die voete van Sy gunsgenote bewaar Hy, maar die goddelose mense kom om in duisternis; want 'n mens oorwin nie deur krag nie. 


Wednesday 25 October 2017. 

PEARL FOR EACH DAY: 

(1 Samuel 2:8,9)

8. He raises up the poor out of the dust, and lifts up the needy from the ash heap, to make them sit with nobles and inherit the throne of glory. For the pillars of the earth are the Lord's, and He Has set the world upon them. 

9. He will guard the feet of His godly ones, but the wicked shall be silenced and perish in darkness; for by strength shall no man prevail. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.


Donderdag 26 Oktober 2017. 

HERMA SE BLOG:


(Deuteronomium 7:6-9)

6. "Want jy is 'n volk heilig aan die Here jou God, jou het die Here jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, Sy eiendomsvolk te wees. 

7. "Die Here het 'n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke. 

8. "Maar omdat die Here julle liefgehad het en die eed gehou het wat Hy vir julle vaders gesweer het, het die Here julle met 'n Sterke Hand uitgelei, en jou uit die slawehuis, uit die hand van Farao die koning van Egipte, verlos. 

9. "Jy moet dan weet dat die Here jou God, GOD IS, die getroue God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat Hom liefhet, en Sy gebooie onderhou, in duisend geslagte."


Thursday 26 October 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 7:6-9)

6. "For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God Has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be His people, His treasured possession.  

7. "The Lord did not set His affection on you, and choose you because you were more numerous than other peoples, for you were the fewest of all peoples.  

8. "But it was because the Lord loved you and kept the oath He swore to your ancestors, that He brought you out with a Mighty Hand, and redeemed you from the land of slavery, from the power of Pharaoh king of Egypt. 

9. "Know therefore that the Lord your God IS GOD; He is a faithful God, keeping His covenant of love and mercy, to a thousand generations of those who love Him, and keep His commandments."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)
Thursday, 19 October 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 21 Oktober 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:


(Psalm 104:1-4)

1. Loof die Here O my siel, Here my God, U is baie groot! Met majesteit en heerlikheid is U bekleed -

2. wat Uself omhul met die lig soos met 'n kleed, wat die hemel uitspan soos 'n tentdoek;

3. wat Sy solders bou in die waters, wat van die wolke Sy wa maak, wat op die vleuels van die wind wandel,

4. wat van die winde Sy boodskappers maak, van vuurvlamme Sy dienaars. 


Saturday 21 October 2017. 

PEARL FOR EACH DAY: 

(Psalm 104:1-4)

1. O Lord my God You are very great;

You are clothed with splendour and majesty. 

2. He wraps Himself in light, as with a garment; He stretches out the heavens like a tent,

3. and lays the beams of His upper chambers on their waters. He makes the clouds His chariot, and rides on the wings of the wind. 

4. He makes winds His messengers, flames of fire His servants. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)


Mang thanks to Rosan Marais, who 
kindly sent me this photo. Wonderful and Great is our God.