Monday, 26 June 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 14 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 5:11,12)
11. "Toe sien ek, en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge; en hulle getal was tienduisende van tienduisende en duisende van duisende;
12. "en met 'n groot stem het hulle gesê: 'Die Lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof.'"

Friday 14 July 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 5:11,12)
11. "Then I looked, and I heard the voices of many angels every side of the throne, and of the living creatures and of the elders and they numbered ten thousand times ten thousand and thousands of thousands. 
12. "Saying in a loud voice: 'Deserving is the Lamb, Who was sacrificed, to receive all the power and riches and wisdom and might and honour and majesty (glory, splendour) and blessing.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise worship, strength, might and thanksgiving from now and forever more.)  


 

PÊREL VIR ELKE DAG. / PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag  13 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 5:9,10)
9. "Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê; 'U is waardig om die Boek te neem en sy seëls oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie,
10. "'en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers.'"

Thursday 13 July 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 5:9,10)
9. "And (now) they sing a new song, saying: 'You are worthy to take the scroll and break the seals that are on it, for You were slain (sacrificed), and with Your blood You purchased men unto God, from every tribe and language and people and nation,
10. "'and You have made them a kingdom (royal race) and priests to our God, and they shall reign (as kings) over the earth!'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise worship, strength, might and thanksgiving from now and forever more.)  


 

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 12 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 5:6-8)
6. "En ek het gesien, en kyk, in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die middel van die ouderlinge staan daar 'n Lam asof Hy geslag is, met sewe horings en sewe oë, wat die sewe Geeste van God is, en wat uitgestuur is oor die hele aarde.  
7. "Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van Hom wat op die troon sit;
8. "en toe Hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die vier-en-twintig ouderlinge voor die Lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is."
 
Wednesday 12 July 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 5:6-8)
6. "And there between the throne and the four living creatures (beings) and
among the elders (of the heavenly Sanhedrin) I saw a Lamb standing, as though it had been slain, with seven horns and with seven eyes, which are the seven Spirits of God (the seven-fold Holy Spirit) Who have been sent (on duty far and wide) into all the earth. 
7. "He then went and took the scroll from the right hand of Him Who sat on the throne,
8. "and when He Had taken the scroll, the four living creatures and the twenty four elders (of the heavenly Sanhedrin) prostrated themselves before the Lamb. Each was holding a harp (lute or guitar), and they had golden bowls full of incense (fragrant spices and gums for burning), which are the prayers of God's people (the saints)." 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise worship, strength, might and thanksgiving from now and forever more.)  

Many thanks to whoever posted this pic on FB. 
 

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 10 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 5:1-3)
1. "En ek het in die regterhand van Hom wat op die troon sit, 'n boek gesien, van binne en van buite beskrywe en met sewe seëls goed verseël. 
2. "En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep: 'Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seëls te breek?'
3. "En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak, of daarin kyk nie."

Monday 10 July 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 5:1-3)
1. "And I saw lying on the open hand of Him Who was seated on the throne a scroll (book) written within and on the back, closed and sealed with seven seals;
2. "and I saw a strong angel annoucing in a loud voice: 'Who is worthy to open the scroll? And (who is entitled and deserves and is morally fit) to break the seals?'
3. "And no one in heaven or on earth or under the earth (in the realm of the dead, Hades), was able to open the scroll or to take a (single) look at its contents."
 
(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise worship, strength, might and thanksgiving from now and forever more.)  


 Many thanks to "Family share.com" for this amazing pic.  

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 9 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 4:9-11)
9. "En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan Hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe,  
10. "val die vier-en-twintig ouderlinge neer voor Hom wat op die troon sit, en aanbid Hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê:  
11. "'U is waardig, O Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape, en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape.'" 

Sunday 9 July 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 4:9-11)
9. "And whenever the living creatures offer glory and honour and thanksgiving to Him Who sits on the throne, Who lives forever and ever (through the eternities of eternities),
10. "the twenty-four elders (the members of the heavenly Sanhedrin), fall prostrate before Him Who is sitting on the throne, and they worship Him Who lives forever and ever, and they throw down their crowns before the throne, crying out:
11. "'Worthy Are You, our Lord and God, to receive the glory and the honour and dominion, for You created all things; by Your will they were (brought into being) and were created.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise worship, strength, might and thanksgiving from now and forever more.)  


Many thanks to Ilan Shamis for this remarkable and profound advice from a tree. 


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 29 Junie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 3:9,10)
9. "'Kyk, Ek gee jou uit die sinagoge van die satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg - Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig, en erken dat Ek jou liefgehad het. 
10. "'Omdat jy die Woord van My lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel.'"

Thursday 29 June 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 3:9,10) 
9. "'Take note! I will make those of the synagogue of satan, who say they are Jews and are not, but lie - behold, I will make them come and bow down before your feet, and learn and acknowledge that I have loved you. 
10. "'Because you have guarded and kept My Word of patient endurance (have held fast the lesson of My patience with the expectant endurance that I give you), I also will keep you safe from the hour of trial (testing), which is coming on the whole world, to try those who dwell upon the earth.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise worship, strength, might and thanksgiving from now and forever more.)   

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 2 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 3:17,18)
17. "'Want jy sê: 'Ek is ryk en het verryk geword en ek het aan niks gebrek nie;' en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm, en blind en naak is nie. 
18. "'Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, sodat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien.'"

Sunday 2 July 2017.  
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 3:17,18)
17. "'For you say: 'i am rich; I prospered and grown wealthy, and I am in need of nothing;' and you do not realize and understand that you are wretched, pitiable, poor, blind and naked. 
18. "'Therefore I council you to purchase from me gold refined and tested by fire, that you may be (truly) wealthy, and white clothes to clothe you and to keep the shame of your nudity from being seen, and salve to put on your eyes, that you may see.'"
 
(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise worship, strength, might and thanksgiving from now and forever more.)  


Many thanks to whoever posted this pic on Face Book. May you be blessed. 


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 5 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 4:1,2)
1. "Na hierdie dinge het ek gesien - kyk, 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek met my soos 'n basuin hoor spreek het, het gesê: 'Kom op hierheen, en Ek sal jou toon wat ná hierdie dinge moet gebeur.'"
2. "En dadelik was ek in die Gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en Een sit op die troon."

PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 4:1,2)
1. "After this I looked, and behold, a door standing open in heaven! And the first voice which I had heard addressing me like (the calling of) a war trumpet said: 'Come up here, and I will show you what must take place in the future.'"
2. "At once I came under the Holy Spirit's power, and behold, a throne stood in heaven, with One seated on the throne!."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise worship, strength, might and thanksgiving from now and forever more.)  


 

PÊREL VIR ELKE DAG. / PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 4Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 3:21,22)
21. "Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op My troon, soos Ek ook oorwin het, en saam met My Vader op Sy troon gaan sit het. 
22. "Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die Gemeentes sê."

Tuesday 4 July 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 3:21,22)
21. "He who overcomes (is victorious), I will grant him to sit beside Me on My throne, as I Myself overcame (was victorious) and sat down beside My Father on His throne. 
22. "He who is able to hear, let him listen to, and heed what the Holy Spirit says to the Churches."  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise worship, strength, might and thanksgiving from now and forever more.)  


 Many thanks to Rosan Marais who kindly forwarded this pic to me. May God bless you richly. 

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 11 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 5:4,5))
4. "En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. 
5. "Toe sê een van die ouderlinge vir my: 'Moenie ween nie, kyk, die Leeu wat uit die stam van Juda is, die Wortel van David, het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seëls te breek.'" 

Tuesday 11 July 2017 
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 5:4,5)
4. "And I wept audibly and bitterly because no one was found fit to open the scroll or to inspect it.  
5. "Then one of the elders (of the heavenly Sanhedrin) said to me: 'Stop weeping! See, the Lion of the tribe of Judah, the Root (Source) of David, Has won, (overcome and conquered)! He can open the scroll and break its seven seals.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise worship, strength, might and thanksgiving from now and forever more.)  
 

PÊREL VIR ELKE DAG. / PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 3 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 3:19,20)
19. "'Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. 
20. "'Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand My stem hoor, en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My."'

Monday 3 July 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 3:19,20)
19. Those whom I (dearly and tenderly) love, I tell their faults, and convict and convince and reprove and chasen (I discipline and instruct them). So be enthusiastic and in earnest and burning with zeal, and repent (changing your mind and attitude.)
20. "'Behold, I stand at the door and knock; if anybody hears and listens to and heeds My voice and opens the door, I will come in to him(her) and will eat with him(her), and he(she) will eat with Me.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise worship, strength, might and thanksgiving from now and forever more.)  


Many thanks to Alta van Vuuren who kindly forwarded this photo to me, in order to use it for a blog. 
Baie dankie Alta vir jou môregroet, gebed en goeie wense. Mag God jou ryklik seën. 

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 7 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 4:5,6)
5. "En daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan, en sewe vuurfakkels wat die sewe Geeste van God is, het voor die troon gebrand;
6. "en voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon vier lewende wesens vol oë van voor en van agter."

Friday 7 July 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 4:5,6)
5. "Out of the throne came flashes of lightning, and rumblings and peals of thunder, and in front of the throne seven blazing torches burned, which are the seven Spirits of God (the sevenfold Holy Spirit);
6. "and in front of the throne there was also what looked like a transparent glassy sea as if of crystal. And around the throne in the center of each side of the throne, were four living creatures (beings) who were full of eyes in front and behind, (with intelligence) as to what is before and at the rear of them."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise worship, strength, might and thanksgiving from now and forever more.)  


 

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 6 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 4:3,4)
3. "En Hy wat daarop sit, het in Sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius; en rondom die troon was 'n reënboog, wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. 
4. "En rondom die troon was daar vier-en-twintig trone, en op die trone het ek die vier-en-twintig ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere; en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad."

PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 4:3,4)
3. "And He Who sat there appeared like (the crystalline brightness of) jasper and (the fiery) sardius, and encircling the throne there was a halo that looked like (a rainbow of) emerald. 
4. "Twenty-four other thrones surrounded the throne, and seated on these thrones were twenty-four elders, the (members of the heavenly Sanhedrin), arrayed in white clothing, and crowns of gold upon their heads."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise worship, strength, might and thanksgiving from now and forever more.)  


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 8 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 4:7,8)
7. "En die eerste lewende wese was soos 'n leeu, en die tweede lewende wese was soos 'n kalf, en die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens, en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg.  
8. "En die vier lewende wesens het elkeen vir homself ses vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë; en hulle het sonder ophou dag en nag gesê: 'Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat is en wat was en wat kom.'"

Saturday 8 July 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelatiom 4:7,8)
7. "The first living creature (being) was like a lion, the second living creature like an ox, the third living creature had the face of a man, and the fourth living creature (was) like a flying eagle. 
8. "And the four living creatures, individually having six wings, were full of eyes all over and within (underneath their wings); all day and all night they never stop saying: 'Holy, holy, holy is the Lord God Almighty (Omnipotent), Who was and Who is, and Who is to come.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise worship, strength, might and thanksgiving from now and forever more.)  
PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 28 Junie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 3:7,8)
7. "En skryf aan die engel van die Gemeente in Filadelfía: Dit sê die Heilige, die Waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en Hy sluit en niemand maak oop nie:
8. "'Ek ken jou werke. Kyk, Ek het voor jou 'n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het My Woord bewaar, en My Naam nie verloën nie.'"

Wednesday 28 June 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 3:7,8)
7. "And to the angel (messenger) of the Church in Philadelphia write: These are the Words of the Holy One, the True One, He Who Has the key of David, Who opens and no one shall shut, Who shuts and no one shall open:
8. "'I know your record of works and what you are doing. See! I have set before you a door wide open which no one is able to shut; I know that you have but little power, and yet you have kept My Word and guarded My Message, and have not renounced or denied My Name.'" 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise worship, strength, might and thanksgiving from now and forever more.)  


 

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 1 Julie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 3:14-16)
14. "En skryf aan die engel van die Gemeente van die Laodicense: Dit sê die Amen, die Getroue,  Waaragtige Getuie, die Begin van die skepping van God:
15 "'Ek ken jou werke, dat jy nie koud is, en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm!
16. "'Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit My mond spuug.'"

Saturday 1 July 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 3:14-16)
14. "And to the angel (messenger) of the Church in Laodicea write: These are the Words of the Amen, the Trusty and the Faithful and True Whitness, the Origin and Beginning and Author of God's Creation:
15. "'I know your (record of) works and what you are doing; you are neither cold nor hot. Would that you were cold or hot!
16. "'So, because you are lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew you out of My mouth.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise worship, strength, might and thanksgiving from now and forever more.)  


Photo kindly presented by Maryke van Vuuren. 

PÊREL VIR ELKE DAG. / PEARL FOR EACH DAY.


Friday 30 June 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:

(Revelation 3;11-13)
11. "'I Am coming quickly; hold fast what you have, so that no one may rob you and deprive you of your crown. 
12. "'He who overcomes (is victorious), I will make him a pillar in the sanctuary of My God; he shall never be put out of it, or go out of it, and I will write on him the Name of My God and the name of the city of My God, the new Jerusalem, which descends from My God out of heaven, and My own new Name.   
13. "'He who can hear, let him listen to and heed what the Spirit says to the Churches.'" 

Vrydag 30 Junie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Openbaring 3:11-13)
11. "'Kyk Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. 
12. "'Wie oorwin, Ek sal hom 'n pilaar in die tempel van My God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie; Ek sal op hom die Naam van My God skrywe en die naam van die stad van My God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van My God neerdaal, en My nuwe Naam. 
13. "'Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die Gemeentes sê.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, krag, mag, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise worship, strength, might and thanksgiving from now and forever more.)  


 Many thanks to Rosan Marais  who forwarded Jony A. Gaskins Jnr's pic for this blog. May God bless you all richly. In the Name of Jesus Christ our Saviour. Amen. 
Wednesday, 21 June 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. / PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 26 Junie 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:
(Openbaring 3:3,4)
3. "'Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou; as jy dan nie wakker word nie sal Ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur Ek op jou afkom nie. 
4. "'Maar jy het enkele persone ook in Sardis wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is.'"

PEARL FOR EACH DAY:
Monday 26 June 2017. 
(Revelation 3:3,4)
3.  "'So call to mind the lessons you received and heard; continually lay them to heart and obey them, and repent. In case you will not rouse  yourselves and keep awake and watch, I will come upon you like a thief, and you will not know or suspect at what hour I will come.  
4. "'Yet you still have a few (persons) names in Sardis who have not soiled their clothes, and they shall walk with Me dressed in white, because they are worthy and deserving.  
 
(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving from now and forever more. )

Sunday, 4 June 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 6 Junie 2017. 

(Openbaring 1:3)
Salig is hy wat die Woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.  

Tuesday 6 June 2017. 
(Revelation 1:3)
Blessed is the one who reads aloud the Words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving from now and forever more. )

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY

Donderdag 8 Jumie 2017. 

(Openbaring 1:7,8)
7. "Kyk, Hy kom met die wolke en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!"
8. "Ek is die Alfa en die Oméga, die Begin en die Einde," sê die Here, "Wat is, en wat was, en wat kom, die Almagtige."
 
Thursday 8 June 2017. 
(Revelation 1:7,8)
7. "Look, He is coming with the clouds" and "every eye will see Him, even those who pierced Him." So shall it be. Amen. 
8. "I Am the Alpha and the Omega,"
says the Lord God, "Who is, Who was, and Who is to come, the Almighty."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, majesty, praise, worship and thanksgiving from now and forever more. )

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saturday 10 June 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 1:12-15)
12. "Then I turned to see (whose was) the voice that was speaking to me, and on turning I saw seven golden lampstands, 
13. "and in the midst of the lampstands (One) like the Son of Man, clothed with a robe which reached His feet, and with a girdle of gold around His breast.  
14. "His head and His hair were white like white wool, (as white) as snow, and His eyes (flashed) like a flame of fire,
15. "and His feet glowed like burnished, (bright) bronze, as it is refined in a furnace, and His voice was like the sound of many waters."

Saterdag 10 Junie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Openbaring 1:12-15)
12. "Toe draai ek my om, om te sien watter stem met my gespreek het; en toe ek my omgedraai het, sien ek sewe goue kandelaars,   
13. "en tussen die goue kandelaars, Een soos die Seun van die Mens, met 'n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. 
14. "Sy hoof en hare was soos wit wol, soos sneeu, en Sy oë soos 'n vuurvlam,
15. "en Sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond, en Sy stem soos die stem van baie waters."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving from now and forever more. )

Saturday, 3 June 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 11 Junie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 1:16-18)
16. "En in Sy regterhand het Hy sewe sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit Sy mond uitgegaan, en Sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. 
17. "En toe ek Hom sien, val ek soos 'n dooie aan Sy voete; en Hy het Sy regterhand op my gelê en vir my gesê: 'Moenie vrees nie; Ek is die Eerste en die Laaste,
18. "'en die Lewende, en kyk, Ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood.'"

Sunday 11 June 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 1:16-18)
16. "In His right hand He held seven stars, and out of His mouth came a sharp double-edged sword. His face was like the sun shining in all its brilliance. 
17. "When I saw Him, I fell at His feet, as though dead. Then He placed His right hand on me and said: 'Do not be afraid, I Am the First and the Last. 
18. "'I Am the Living One; I was dead, and behold, I Am alive for ever and ever! And I hold the keys of death and Hades.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving from now and forever more. )

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 12 Junie 2017. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 1:19,20)
19. "'Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur;
20. "'die verborgenheid van die sewe sterre wat jy in My regterhand gesien het, en die sewe goue kandelaars: Die sewe sterre is die engele van die sewe Gemeentes, en die kandelaars wat jy gesien het, is die sewe Gemeentes.'"

Monday 12 June 2017. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 1:19,20)
19. "'Write therefore what you have seen: What is now, and what will take place later. 
20. "'The mystery of the seven stars that you saw in My right hand and of the seven golden lampstands is this: The seven stars are the angels of the seven Churches, and the lampstands are the seven Churches.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving from now and forever more. )

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 9 Junie 2017. 

(Openbaring 1:9,10)
9. "Ek Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, terwille van die Woord van God, en om die getuienis van Jesus Christus. 
10. "En ek was in die Gees op die Dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n basuin,
11. "Wat sê: 'Ek is die Alfa en die Oméga, die Eerste en die Laaste, en skryf wat jy sien in 'n boek en stuur aan die sewe Gemeentes wat in Asië is, na Éfese en Smirna en Pergamus, na Thiatíre en Sardis en Filadelfia en Laodicéa." 

Friday 9 June 2017. 
(Revelation 1:9,10)
9. "I John, your brother and companion in the suffering and tribulation and kingdom and patient endurance that are ours in Jesus, was on the island called Patmos, (banished) on account of my (witnessing to) the Word of God and the testimony of Jesus Christ. 
10. "On the Lord's Day I was in the Spirit (rapt in His power), and heard behind me a loud voice, like the calling of a war trumpet, 
11. which said: 'I Am the Alpha and the Omega, the First and the Last. 
Write promptly what you see (your vision) on a scroll and send it to the seven Churches which are in Asia - To Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia and Laodicea."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "PEARL" to you every day, according to your needs and expectations. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving from now and forever more. )