Saturday, 14 July 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 17 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 12:1-5)
1. En omtrent daardie tyd het koning Herodes sy hande geslaan aan sommige uit die gemeente, om hulle kwaad aan te doen. 
2. En hy het Jakobus die broer van Johannes, met die swaard omgebring. 
3. En toe hy sien dat dit die Jode welgevallig was, het hy verder ook Petrus in hegtenis geneem. En dit was die dae van die ongesuurde brode. 
4. Toe hy hom dan gegryp het, het hy hom in die gevangenis gesit en oorgegee aan vier wagte, elkeen van vier soldate om hom te bewaak, met die bedoeling om hom ná die Paasfees voor die volk te bring. 
5. So is Petrus dan in die gevangenis bewaak; maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. 

Tuesday 17 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 12:1-5)
1. About that time, Herod the king stretched forth his hands to afflict and oppress and torment some who belonged to the Church. 
2. And he killed James, the brother of John with a sword; 
3. and when he saw that it was pleasing to the Jews, he proceeded further and arrested Peter also. This was during the days of Unleavened Bread (the Passover week).
4. And when he had seized Peter, he put him in prison and delivered him to four squads of soldiers of four each to guard him, purposing after the Passover to bring him forth to the people. 
5. So Peter was kept in prison, but fervent prayer for him was persistently made to God by the Church (assembly).

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 18 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 12:6-11)
6. En toe Herodes hom wou voorbring, het Petrus in daardie nag tussen twee soldate geslaap, met twee kettings geboei, en wagte voor die deur het die gevangenis bewaak. 
7. En meteens staan daar 'n engel van die Here by hom, en 'n lig skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op die sy, maak hom wakker en sê: "Staan gou op!" En die boeie het van sy hande afgeval. 
8. En die engel sê vir hom: "Omgord jou, en trek jou skoene aan!" En hy het dit gedoen. Verder sê hy vir hom: "Gooi jou bo-kleed om en volg my!"
9. En Petrus het uitgegaan en die engel gevolg; en hy het nie geweet dat wat deur die engel plaasgevind het, werklikheid was nie, maar hy het gemeen dat hy 'n gesig sien. 
10. En toe hulle by die eerste en die tweede wag verbygegaan het, kom hulle by die ysterpoort wat na die stad lei, en dit het vanself vir hulle oopgegaan. En hulle het buitekant gekom en een straat ver gegaan, en dadelik het die engel hom verlaat. 
11. Toe kom Petrus by homself en sê: "Nou weet ek waarlik dat die Here Sy engel gestuur en my gered het uit die hand van Herodes, en uit al die verwagtinge van die Joodse volk." 

Wednesday 18 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 12:6-11)
6. The very night before Herod was about to bring him forth, Peter was sleeping between two soldiers, fastened with two chains, and sentries before the door were guarding the prison. 
7. And suddenly an angel of the Lord appeared (standing beside him), and a light shone in the place where he was. And the angel gently smote Peter on the side and awakened him, saying: "Get up quickly!" And the chains fell off his hands.  
8. And the angel said to him: "Tighten your belt and bind on your sandals." And he did so. And the angel said to him: "Wrap your outer garment around you and follow me."
9. And Peter went out (along) following him, and he was not conscious that what was apparently being done by the angel, was real, but thought he was seeing a vision. 
10. When they had passed through the first guard and the second, they came to the iron gate which leads into the city. Of its own accord (the gate) swung open, and they went out and passed on through one street; at once the angel left him. 
11. Then Peter came to himself and said: "Now I really know and am sure that the Lord Has sent His angel and delivered me from the hand of Herod and from all that the Jewish people were expecting to do to me."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Photo by Michael Norten, excerpted from "Unlocking the Secrets of the Feasts"

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.Sunday, 8 July 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 10 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 10:37-42)
37. "Julle weet van die saak wat deur die hele Judéa gebeur het, en van Galiléa af begin het, ná die doop wat Johannes gepreek het, 
38. "met betrekking tot Jesus van Násaret, hoe God Hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met Hom was. 
39. "En ons is getuies van alles wat Hy gedoen het in die Joodse land en in Jerusalem. En hulle het Hom omgebring, deur Hom aan 'n kruishout op te hang. 
40. "Hom het God op die derde dag opgewek, en beskik dat Hy sou verskyn -
41. "nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat deur God vantevore verkies is, ons wat met Hom saam geëet en gedrink het, nadat Hy uit die dode opgestaan het.
42. "En Hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig, dat dit Hy is wat deur God bestem is as Regter oor die lewende en dode."

Tuesday 10 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 10:37-42)
37. "The same message which was proclaimed throughout all Judea, starting from Galilee, after the baptism preached by John -
38. "how God anointed and consecrated Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with strength and ability and power; how He went about doing good, and in particular, curing all who were harassed and oppressed by (the power of the) devil, for God was with Him.
39. "And we are (eye and ear) witnesses of everything that He did, both in the land of the Jews and in Jerusalem. And (yet) they put Him out of the way (murdered Him) by hanging Him on a tree; 
40. "but God raised Him to life on the third day, and caused Him to be manifest (to be plainly seen), 
41. "not by all the people but to us who were chosen (designated) beforehand by God as witnesses, who ate and drank with Him, after He arose from the dead.
42. "And He charged us to preach to the people and to bear solemn testimony that He is the God-appointed and God-ordained Judge of the living and the dead."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(
 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(
(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 13 Julie 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 11:9-12)
9. "En die stem het die tweede keer my uit die hemel geantwoord: 'Wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie!'
10. "En dit het drie maal gebeur, en alles is weer opgetrek in die hemel.
11. "En dadelik staan daar drie manne voor die huis waar ek in was, wat van Cesaréa na my gestuur was. 
12. "En die Gees het vir my gesê dat ek saam met hulle moes gaan sonder om te twyfel. En saam met my het ook hierdie ses broeders gegaan, en ons het in die huis van die man ingegaan."

Friday 13 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 11:9-12)
9. But the voice answered a second time from heaven: 'What God Has cleansed and pronounced clean, do not you defile and profane by regarding or calling it common or unhallowed or unclean.'
10. "This occurred three times, and then it was drawn up again into heaven. 
11. "And right then the three men sent to me from Cesarea arrived at the house in which we were, 
12. "and the Holy Spirit instructed me to accompany them without (the least) hesitation or misgivings or discrimination. So these six brethren accompanied me also, and we went into the man's house."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdsg 12 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 11:1- 8)
1. En die apostels en die broeders wat in Judéa was, het gehoor dat die heidene ook die Woord van God aangeneem het,
2. en toe Petrus opgaan na Jerusalem, het die wat uit die besnydenis was, met hom getwis
3. en gesê: 'By onbesnede manne het jy in die huis gegaan en saam met hulle geëet.'
4. En Petrus het begin en vir hulle die loop van die saak uiteengesit en gesê:
5. "Ek was in die stad Joppe in die gebed, en in 'n verrukking van sinne het ek 'n gesig gesien: 'n voorwerp het uit die hemel neergedaal soos 'n groot laken wat aan die vier hoeke uit die hemel neergelaat word, en dit het by my gekom. 
6. "En toe ek die oë daarop hou en dit waarneem, sien ek die viervoetige diere van die aarde en die wilde en die kruipende diere en die voëls van die hemel. 
7. "En ek hoor 'n stem vir my sê: 'Staan op Petrus, slag en eet!'
8. "Maar ek antwoord: Nooit nie Here, want niks onheiligs of onreins het ooit in my mond ingegaan nie."

Thursday 12 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 11:1-8)
1. Now the apostles and the brethren who were throughout Judea heard (with astonishment) that the Gentiles (heathen) also had received and accepted and welcomed the Word of God, (the doctrine concerning the attainment through Christ, of salvation in the kingdom of God).
2. So when Peter went up to Jerusalem, the circumcision party (certain Jewish Christians) found fault with him (separating themselves from him in a hostile spirit, apposing and disputing and contending with him),
3. saying: 'Why did you go to uncircumcised and (even) eat with them?'
4. But Peter began (at the beginning) and narrated and explained to them step by step (the whole list of events). He said:
5. "I was in the town of Joppa, praying, and (falling) into a trance I saw a vision of something coming down from heaven, like a huge sheet lowered by the four corners; and it descended until it came to me. 
6. "Gazing intently and closely at it, I observed in it (a variety of) four-footed animals and wild beasts and reptiles of the earth, and birds of the air, 
7. "and I heard a voice saying to me: 'Get up Peter, kill and eat.' 
8. "But I said: No, by no means Lord, for nothing common or unhallowed  or (ceremonially) unclean has ever entered my mouth."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


PÊREL VAN ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 14 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 11:13-18)
13. "En hy het ons vertel hoe hy die engel in sy huis sien staan het, en vir hom sê: 'Stuur manne na Joppe en laat vir Simon haal was ook Petrus genoem word; 
14. "'en hy sal woorde tot jou spreek, waardeur jy en jou hele huis gered sal word.'
15. "En toe ek begin spreek, het die Heilige Gees op hulle geval, soos ook op ons in die begin. 
16. "En ek het die Woord van die Here onthou, hoe Hy gesê het: 'Johannes het met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word.'
17. "As God dan aan hulle dieselfde gawe gegee het, soos ons wat in die Here Jesus Christus geglo het, wie is ek dan, dat ek God kon verhinder?"
18. En toe hulle dit hoor, het hulle geswyg en God verheerlik en gesê: 'So het God dan ook aan die Heidene die bekering tot die lewe geskenk.'

Saturday 14 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 11:13-18)
13. "And he related to us how he had seen the angel in his house which stood and said to him: 'Send men to Joppa, and bring Simon who is surnamed Peter;
14. "'he will give and explain to you a message by means of which you and all your household (as well) will be saved from eternal death.'
15. "When I began to speak, the Holy Spirit fell on them just as He did on us at the beginning. 
16. "Then I recalled the declaration of the Lord, how He said: 'John indeed baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit.'
17. "If then God gave to them the same gift (equally) as He gave to us when we believed in (trusted in, and relied on) the Lord Jesus Christ, who was I and what power or authority had I to interfere or hinder or forbid or withstand God?
18. When they heard this, they were quieted and made no further objection. And they glorified God, saying: 'Then God Has also granted to the Gentiles repentance unto (real) life after resurrection.' 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


PÊREL VAN ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(
 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(
(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 16 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 11:25-30)
25. Toe vertrek Bárnabas na Tarsus om Saulus te soek, en toe hy hom kry, het hy hom na Antiochíë gebring,
26. en hulle het 'n hele jaar lank in die gemeente saam vergader en aan 'n aansienlike skare onderwys gegee; en die dissipels is in Antiochíë vir die eerste keer Christene genoem.   
27. En in dié dae het daar profete van Jerusalem na Antiochíë afgekom. 
28. En een van hulle met die naam van Agabus het opgestaan en deur die Heilige Gees te kenne gegee dat daar 'n groot hongersnood oor die hele wêreld sou kom, wat ook gekom het, onder Keiser Claudius. 
29. En die dissipels het besluit dat iedereen van hulle na sy vermoë iets sou stuur tot versorging van die broeders wat in Judéa woon. 
30. En dit het hulle ook gedoen, en dit is deur Bárnabas en Saulus aan die ouderlinge gestuur. 

Monday 16 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 11:25-30)
25. Barnabas went on to Tarsus to hunt for Saul. 
26. And when he had found him, he brought him back to Antioch. For a whole year they assembled together with, and were guests of the Church and instructed a large number of people; and in Antioch the disciples were first called Christians. 
27. And during these days prophets (inspired teachers and interpreters of the divine will and purpose), came down from Jerusalem to Antioch. 
28. And one of them named Agabus stood up and prophesied through the Holy Spirit that a great and severe famine would come upon the whole world. And this did occur during the reign of Claudius. 
29. So the disciples resolved to send relief, each according to his own individual ability, (in proportion as he had prospered), to the brethren who lived in Judea. 
30. And so they did, sending their contributions to the elders by the hand of Barnabas and Saul. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 11 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 10:43-48)
43. "Aangaande Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo,  vergifnes van sonde deur Sy Naam ontvang."
44. En toe Petrus nog besig was om te praat, het die Heilige Gees op almal geval wat die Woord gehoor het.  
45. En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. 
46. Want hulle het gehoor hoe hulle in tale praat en God groot maak. Toe het Petrus begin praat:
47. "Niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense wat die Heilige Gees net soos ons ontvang het, nie gedoop word nie?"
48. En hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die Naam van die Here. Toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae te bly.  

Wednesday 11 July  2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 10:43-48)
43. "To Him all the prophets testify (bear witness) that everyone who believes in Him (who adheres to, trusts in, and relies on Him, giving himself up to Him), receives forgiveness of sins through His Name."
44. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell on all who were listening to the message. 
45. And the believers from among the circumcised (the Jews) who came with Peter were surprised and amazed, because the free gift of the Holy Spirit had been bestowed and poured out largely, even on the Gentiles.  
46. For they heard then talking in (unknown) tongues (languages) and extolling and magnifying God. Then Peter asked:
47. "Can anyone forbid or refuse water for baptizing these people, seeing that they have received the Holy Spirit just as we have?" 
48. And he ordered that they be baptized in the Name of Jesus Christ, the Messiah. Then they begged him to stay on there for some days. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)Saturday, 23 June 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 25 Junie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 9:6-9)
6. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: 'Here, wat wil U hê moet ek doen?' En die Here antwoord hom: "Staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen."
7. En die manne wat saam met hom was, het sprakeloos gestaan, terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. 
8  Toe staan Saulus van die grond af op, en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie; en hulle het hom aan die hand gelei en in Damaskus ingebring. 
9. En drie dae lank het hy niks gesien nie, en niks geëet of gedrink nie. 

Monday 25 June 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 9:6-9)
6. Trembling and astonished he asked: 'Lord, what do You desire me to do?' The Lord said to him: "But arise and go into the city, and you will be told what you must do."
7. The men who were accompanying him were unable to speak (for terror), hearing the voice but seeing no one.  
8. Then Saul got up from the ground, but though his eyes were opened, he could see nothing; so they led him by the hand and brought him into Damascus. 
9. And he was unable to see for three days, and he neither ate nor drank anything. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 26 Junie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 9:10-15)
10. En daar was 'n dissipel in Damaskus met die naam van Ananias; en die Here het vir hom in 'n gesig gesê: "Ananías!" En hy antwoord: 'Hier is ek Here.' 
11. "Staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguit straat, en vra in die huis van Judas na 'n man wat genoem word Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid."
12. En hy het in 'n gesig 'n man met die naam van Ananías sien inkom en hom die hande oplê, sodat hy weer kon sien.  
13. En Ananías antwoord: 'Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor, hoeveel kwaad hy U heiliges in Jerusalem aangedoen het;
14. 'en hy het volmag van die owerpriesters om almal te boei wat U Naam aanroep.'
15. Maar die Here sê vir hom: "Gaan, want hy is vir My 'n uitverkore werktuig om My Naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel."

Tuesday 26 June 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 9:10-15)
10. Now, there was a certain disciple at Damascus, named Ananias; and to him the Lord said in a vision: "Ananias!" And he said: 'Here I am Lord.'
11. So the Lord said to him: "Arise and go to the street called Straight, and enquire at the house of Judas, for one called Saul of Tarsus, for behold, he is praying. 
12. And in a vision he saw a man named Ananias coming in and putting his hand on him, so that he might receive his sight. 
13. Then Ananias said: 'Lord, I have heard from many about this man, how much harm he had done to Your saints in Jerusalem.' 
14. 'And here he has authority from the chief priests to bind all that call on Your Name.'
15. But the Lord said to him: "Go, for he is a chosen vessel of Mine, to bear My Name before Gentiles, kings, and the children of Israel."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Many thanks to Rosan Marais who sent this powerful verse to me, to use accordingly. 

 

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 27 Junie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 9:16-20)
16. "Want Ek sal hom toon hoeveel hy vir My Naam moet ly. 
17. En Ananías het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê: 'Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word.'
18. En dadelik het daar iets soos skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien; en het opgestaan en is gedoop. 
19. En nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword. En Saulus was 'n paar dae saam met die dissipels in Damaskus,
20. en hy het dadelik Christus in die sinagoges verkondig, dat Hy die Seun van God is. 

Wednesday 27 June 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 9:16-20)
16. "For I will make clear to him how much he will be afflicted and must endure and suffer for My Name's sake."
17. So Ananias left and went into the house. And he laid his hands on Saul and said: 'Brother Saul, the Lord Jesus, Who appeared to you along the way by which you came here, Has sent me that you may recover your sight and be filled with the Holy Spirit. 
18. And instantly something like scales fell from Saul's eyes, and he recovered his sight. Then he arose and was baptized, 
19. and after he took some food he was strengthned. For several days afterward, he remained with the disciples at Damascus.  
20. And immediately in the synagogues he proclaimed Jesus, saying: "He is the Son of God!" 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Many thanks to Margaret Mtembe who kindly sent this powerful Bible verse my way, to use accordingly. 

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.


Donderdag 28 Junie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 9:21-25)
21. En almal wat Saul gehoor het was verbaas en het gesê: 'Is hy nie die man wat in Jerusalem uitgeroei het diegene wat hierdie Naam uitroep, en hier gekom het met die doel om hulle geboeid na die owerpriesters terug te bring nie?'
22. Maar Saulus het meer krag ontvang, en die Jode wat in Damaskus woon, in die war gebring deur te bewys dat Hy, Jesus, die Christus is. 
23. En ná geruime tyd het die Jode beraadslaag om hom om te bring,
24. en hulle plan het aan Saulus bekend geword. En hulle het die poorte dag en nag bewaak, dat hulle hom kon ombring;
25. maar die dissipels het hom geneem en in die nag deur die muur neergelaat, deur hom in 'n mandjie te laat afsak. 

Thursday 28 June 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 9:21-25)
21. And all who heard Saul were amazed and said: 'Is this not the very man who harassed and overthrew and destroyed in Jerusalem, those who called upon this Name? And he has come here for the express purpose of arresting them and bringing them in chains before the chief priests!'
22. But Saul increased all the more in strength, and continued to confound and put to confusion the Jews who lived in Damascus, by comparing and examining evidence, and proving that Jesus is the Christ (the Messiah).
23. After considerable time had elapsed, the Jews conspired to put Saul out of the way, by slaying him,
24. but the knowledge of their plot was made known to Saul. They were guarding the (city's) gates day and night to kill him,
25. but his deciples took him at night and let him down through the city's wall, lowering him in a basket hamper. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Friday 29 June 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:

(Acts 9:26-30)
26. And when Saul arrived in Jerusalem, he tried to associate himself with the disciples, but they were afraid of him, for they did not believe he really was a disciple. 
27. However, Barnabas took him and brought him to the apostles, and he explained to them how along the way he had seen the Lord, Who spoke to him, and how at Damascus he had preached freely and confidently and courageously in the Name of Jesus.   
28. So he went in and out (as one) among them at Jerusalem, 
29. preaching freely and confidently and boldly in the Name of the Lord. And he spoke and discussed with and disputed against the Hellenists (the Grecian Jews), but they were seeking to slay him,     
30. and when the brethren found it out, they brought him down to Cesarea, and sent him off to Tarsus (his home town). 

Vrydag 28 Junie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Handelinge 9:26-30)
26. En toe Saulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die dissipels aan te sluit; maar almal was vir hom bang omdat hulle nie geglo het dat hy 'n dissipel was nie.  
27. Maar Bárnabas het hom geneem en na die apostels gebring, en hulle vertel hoe hy op die pad die Here gesien het, en dat Hy met hom gespreek het, en hoe hy in Damaskus vrymoediglik in die Naam van Jesus gespreek het. 
28. En hy het saam met hulle in- en uitgegaan in Jerusalem,
29. en vrymoediglik gespreek in die Naam van die Here Jesus, en ook met die Griekssprekende Jode gepraat en geredetwis, maar hulle het probeer om hom dood te maak. 
30. En toe die broeders dit agterkom, het hulle hom na Cesaréa afgebring, en na Tarsus weggestuur. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


"Jesus cares deeply about your pain."  Excerpted from 'The Road to Freedom,' by Johnny Baker. 


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 1 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 8:31-35)
31. En die gemeentes deur die hele Judéa en Galiléa en Samaria het vrede gehad; en terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here, en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder. 
32. En onderwyl Petrus oral rondgaan, het hy gekom by die heiliges wat in Lidda woon;
33. en hy het daar 'n man gevind met die naam van Enéas, wat al agt jaar bedlêend en verlam was. 
34. En Petrus sê vir hom; Enéas, Jesus Christus maak jou gesond; staan op en maak jou bed op! En hy het dadelik opgestaan. 
35. En al die inwoners van Lidda en Saron het hom gesien, en tot die Here bekeer. 

Sunday 1 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 9:31-35)
31. So the Church throughout the whole of Judea and Galilee and Samaria had peace and was edified (growing in wisdom, virtue, and piety) and walking in the respect and reverential fear of the Lord and in the consolation and exhortation of the Holy Spirit, continued to increase and was multiplied. 
32. Now as Peter went here and there among them all he went down also to the saints who lived in Lydda. 
33. There he found a man named Aeneas, who had been bed-fast for eight years and was paralyzed. 
34. And Peter said to him: "Aeneas, Jesus Christ the Messiah (now) makes you whole. Get up and make your bed! And immediately Aeneas stood up. 
35. Then, when the inhabitants of Lydda and the plain of Sharon saw what had happened to him, they turned to the Lord. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Many thanks to Alta van Vuuren who once again kindly sent this stunning and powerful illustrated verse of Scripture my way. May God bless you richly in everything you do Alta!

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 2 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 9:36-43)
36. En in Joppe was daar 'n sekere dissipelin met die naam van Tabita, wat as dit vertaal word, beteken Dorkas. Sy was oorvloedig in goeie werke en aalmoese wat sy gedoen het. 
37. En in dié dae het sy siek geword en gesterwe, en hulle het haar gewas en in 'n bovertrek neergelê. 
38. En omdat Lidda naby Joppe was, en die dissipels gehoor het dat Petrus daar was, het hulle twee manne na hom gestuur wat hom moes smeek dat hy sonder uitstel na hulle moes kom. 
39. En Petrus het opgestaan en saam met hulle gegaan. En toe hy daar kom, bring hulle hom na die bovertrek; en al die weduwees kom by hom staan en ween, en wys hom die onder- en bo-klere wat Dorkas alles gemaak het toe sy nog by hulle was. 
40. En Petrus het almal buitentoe gestuur en neergekniel en gebid. En hy het hom na die liggaam gedraai en gesê: "Tabita, staan op!" En sy het haar oë oopgemaak; en toe sy Petrus sien, het sy regop gesit. 
41. En hy gee haar sy hand en laat haar opstaan. Daarop roep hy die heiliges en die weduwees en stel haar lewendig voor hulle. 
42. En dit het bekend geword in die hele Joppe, en hulle het in die Here geglo. 
43. En Petrus het geruime tyd in Joppe gebly by 'n sekere Simon, 'n leerlooier. 

Monday 2 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 9:36-43)
36. Now, there was at Joppa a disciple (a woman) named (in Aramaic) Tabitha, which in Greek means Dorcas. She was abounding in good deeds and acts of charity.  
37. About that time she fell sick and died, and when they had cleansed her, they laid her in an upper room. 
38. Since Lydda was near Joppa however, the disciples, hearing that Peter was there, sent two men to him, begging him: "Do come to us without delay."
39. So Peter immediately rose and accompanied them. And when he had arrived, they took him to the upper room. All the widows  stood around him, crying and displaying undershirts (tunics) and other garments such as Dorcas was accustomed to make, while she was with them. 
40. But Peter put them all out of the room and knelt down and prayed; then turning to the body he said: "Tabitha, get up!" And she opened her eyes, and when she saw Peter she raised herself and sat upright. 
41. And he gave her his hand and lifted her up. Then, calling in God's people and the widows, he presented her to them alive. 
42. And this became known throughout all Joppa, and many came to believe on the Lord (to adhere to, and trust in, and rely in Jesus as the Christ and as their Saviour).
43. And Peter remained in Joppa for considerable time, with a certain Simon, a tanner. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Many thanks to Margaret Mathembe who sent this picture my way. This statement and powerful portion of Scripture is reassuring and wonderful to take note of. 
May God bless you richly Margaret, in everything you do! Amen. 


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 3 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 10:1-6)
1. En daar was in Cesaréa 'n man met die naam van Cornelius, 'n hoofman oor honderd oor die sogenaamde Italiaanse leërafdeling.  
2. Hy met sy hele huis was vroom en Godvresend, en het baie aalmoese aan die volk gegee, en was altyddeur in die gebed tot God. 
3. Hy het duidelik in 'n gesig omtrent die negende uur van die dag 'n engel van God na hom sien inkom, en vir hom sê: "Cornelius!"
4. En hy het die oë op hom gehou en vol vrees gesê: 'Wat is dit my heer?' Toe antwoord hy hom: "Jou gebede en jou aalmoese het voor God in gedagtenis gekom.
5. "Stuur dan nou manne na Joppe en laat vir Simon haal wat ook Petrus genoem word. 
6. "Hy is tuis by 'n sekere Simon, 'n leerlooier, wie se huis by die see is. Hy sal jou sê wat jy moet doen."

Tuesday 3 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 10:1-6)
1. Now living in Caesarea there was a man whose name was Cornelius, a centurion (captain) of what was known as the Italian regiment,  
2. a devout man who venerated God and treated Him with reverential obedience, as did all his household; and he gave much alms to the people, and prayed continually to God. 
3. About the ninth hour (about 3:00 pm) of the day he saw clearly in a vision an angel of God entering and saying to him: "Cornelius!"
4. And he, gazing intently at him, became frightened and said: 'What is it Lord?' And the angel said to him: "Your prayers and your (generous) gifts to the poor have come up (as a sacrifice) to God, and have been remembered by Him,
5. "And now send men to Joppa and have them call for and invite here, a certain Simon whose surname is Peter; 
6. "he is lodging with Simon, a tanner, whose house is by the seaside."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Photo excerpted from Jodie Bernd's book: PRAYING THE SCRIPTURES FOR YOUR ADULT CHILDREN. 
Many thanks to you Jodie, may God bless you richly!