Monday, 11 June 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 10 Junie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 45-50. 
45. "En ons vaders het dit ontvang en met Josua ingebring in die besitting van die nasies wat God voor ons vaders uitgedryf het, tot op die dae van Dawid,
46. "wat genade gevind het voor God en gevra het om 'n woonplek vir die God van Jakob te verkry. 
47. "En Salomo het 'n huis vir Hom gebou. 
48. "Maar die Allerhoogste woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie, soos die profeet sê:
49. "'Die hemel is My troon en die aarde die voetbank van my voete. Watter soort huis sal julle vir My bou,' sê die Here, 'of hoedanig is die plek van My rus?
50. "'Het My hand nie al hierdie dinge gemaak nie?'"

Wednesday 10 June 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 45-50)
45. "Our forefathers in turn brought it (the tent of witness) in (with them into the land) with Joshua when they dispossessed the nations which God drove out before the face of our forefathers. (So it remained here) until the time of David. 
46 "Who found grace (favour and spiritual blessing) in the sight of God, and prayed that he might be allowed to find a dwelling place for the God of Jacob,
47. "but it was Solomon who built a house for Him. 
48. "However, the Most High does not dwell in houses and temples made with hands; as the prophet says:
49. "'Heaven is My throne and earth the footstool for My feet. What kind of house can you build for Me,' says the Lord, 'or what is the place in which I can rest?
50. "'Was it not My hand that made all these things?'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


No comments:

Post a Comment