Wednesday, 15 March 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 18 April 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Johannes 2:10,11)
10. Wie sy broeder liefhet, bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. 
11. Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis, en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. 

Tuesday 18  April 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(1 John 2:10,11)
10. Anyone who loves their brother and sister lives in the light, and there is nothing in them to make them stumble. 
11. But anyone who hates a brother or sister is in the darkness and walks around  in the darkness. They do not know where they are going, because the darkness has blinded them. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, en danksegging nou en tot in ewigheid.   
/
I am trusting the Holy Spirit of God to  present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 24 Mei 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 20:28,29)
28. En Thomas antwoord en sê vir Hom: "My Here en my God!"
29. Jesus sê vir hom: "Omdat jy My gesien het Thomas, het jy geglo; salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het." 

Wednesday 24 May 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(John 20:28,29)
28. Thomas answered Him: "My Lord and My God!"
29. Jesus said to him: "Because you have seen Me Thomas, do you now believe, (trust, have faith)? Blessed and happy and to be envied are those who have never seen Me, and yet have believed and trusted and relied on Me."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, en danksegging nou en tot in ewigheid.   
/
I am trusting the Holy Spirit of God to  present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Naweek 15 & 16 April 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Mattheus 27:57-61)
DIE BEGRAFNIS VAN JESUS:
57. En toe dit aand geword het, het daar 'n ryk man van Arimathéa gekom met die naam van Josef, wat self ook 'n dissipel van Jesus was. 
58. Hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra. Toe beveel Pilatus dat die liggaam afgegee moes word. 
59. En Josef het die liggaam geneem en dit met skoon linne toegedraai,
60. En dit in sy nuwe graf gelê wat hy in die rots uitgekap het; en nadat hy 'n groot steen teen die opening van die graf gerol het, het hy weggegaan. 
61. En Maria Magdaléna was daar en die ander Maria, en hulle het reg voor die graf gesit. 
62. Die volgende dag - dit is die dag ná die voorbereiding - kom die owerpriesters en die Fariseërs by Pilatus saam,
63. en sê: "Ons herinner ons dat dié Verleier, toe Hy in die lewe was, gesê het: 'Oor drie dae staan Ek op.'
64. "Gee dan bevel dat die graf verseker word tot die derde dag toe, dat Sy dissipels nie miskien in die nag kom en Hom steel nie, en vir die volk sê: 'Hy het opgestaan uit die dode.' "En die laaste dwaling sal erger wees as die eerste."
65. Daarop sê Pilatus vir hulle: "Julle sal 'n wag kry; gaan verseker dit soos julle dit verstaan."
66. En hulle het gegaan en die graf verseker deur die steen te verseël in die teenwoordigheid van die wag.  Matthéüs 28:1-7)
1. En laat ná die Sabbat toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria, om na die graf te gaan kyk.  
2. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit dit hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol, en daarop gaan sit. 
3. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. 
4. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. 
5. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue: "Moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. 
6. "Hy is nie hier nie want Hy het opgestaan soos Hy gesê het, kom kyk na die plek waar die Here gelê het; 
7. "en gaan haastig, sê vir Sy dissipels: 'Hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galiléa. Daar sal julle Hom sien.' "Kyk, ek het julle dit gesê.'"
8. En hulle het haastig weggegaan van die graf met groot vrees en blydskap, en gehardloop om dit aan Sy dissipels te vertel. 

Weekend 15 & 16 April 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(Matthew 27:57-66)
57. When it was evening, there came a rich man from Arimathea named Joseph, who also was a disciple of Jesus. 
58. He went to Pilate and asked for the body of Jesus, and Pilate ordered that it be given to Him. 
59. And Joseph took the body and rolled it up in a clean linen cloth. (used for swathing dead bodies.)
60. And laid it in his own fresh (undefiled) tomb, which he had hewn in the rock; and he rolled a big boulder over the door of the tomb and went away. 
61. And Mary of Magdala and the other Mary kept sitting there opposite the tomb. 
62. The next day, that is, the day after the day of Preparation (for the Sabbath), the chief priests and the Pharisees assembled before Pilate,
63. and said: "Sir, we have just remembered how that vagabond Imposter said while He was still alive: 'After three days I will rise again.'"
64 "Therefore give an order to have the tomb made secure and safeguarded until the third day, for fear that His disciples will come and steal Him away, and tell the people that He Has risen from the dead, and the last deception and fraud will be worse than the first."
65. Pilate said to them: "You have a guard (of soldiers, take them and) go, make it as secure as you can."
66. So they went off and made the tomb secure by sealing the boulder, a guard of soldiers being with them, and remaining to watch. 
Matthew 28:1-7)
1. Now after tha Sabbath, near dawn of the first day of the week, Mary of Magdala and the other Mary went to take a look at the tomb.  
2. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled the boulder back and sat upon it.     
3. His appearance was like lightning, and his garments as white as snow. 
4. And those keeping guard were so frightened at the sight of him that they were agitated and they trembled and became like dead men.  
5. But the angel said to the women: "Do not be alarmed and frightened, for I know you are looking for Jesus, Who was crucified;
6. "He is not here; He Has risen as He  said He would do. Come, see the place where He lay.
7. "Then go quickly and tell His disciples: 'He Has risen from the dead, and behold, He is going before you to Galilea; there you will see Him,' "Behold, I have told you."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, en danksegging nou en tot in ewigheid.   
/
I am trusting the Holy Spirit of God to  present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 31 Mei 2017. 
 PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 1:6-8)
6. Die wat bymekaar gekom het, vra Hom toe en sê: "Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?" 
7. En Hy antwoord hulle: "Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur Sy eie mag bepaal het nie;
8. "maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal My getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde."

Wednesday 31 May 2017. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Acts 1:6-8)
6. So when they were assembled they asked Him: "Lord, is this the time when You will reastablish the kingdom and restore it to Israel?"
7. He said to them: "It is not for you to become acquainted with and know what time brings (the things and events of time and their definite periods) of fixed years and seasons, (their critical niche in time), which the Father Has appointed (fixed and reserved) by His own choice and authority and personal power.     
8. "But you shall receive power (ability, efficiency and might) when the Holy Spirit Has come upon you, and you shall be My witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends (the very bounds) of the earth."  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, en danksegging nou en tot in ewigheid.   
/
I am trusting the Holy Spirit of God to  present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 23 Mei 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 20:25-27)
25. Die ander dissipels sê toe vir Thomas: "Ons het die Here gesien!" Maar hy het vir hulle gesê: "As ek nie in Sy hande die merk van die spykers sien, en my vinger steek in die merk van die spykers, en my hand in Sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie."
26. En agt dae daarna was Sy dissipels weer binne, en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het in hul midde gestaan en gesê: "Vrede vir julle!"
27. Daarna sê Hy vir Thomas: "Bring jou vinger hier, en kyk na My hande; en bring jou hand en steek dit in My sy; en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig."

Tuesday 23 May 2017. . 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(John 20:25-27)
25. So the other disciples kept telling Thomas: "We have seen the Lord!" But he said to them: "Unless I see in His hands the marks made by the nails and put my finger into the nail prints, and put my hand into His side, I will never believe it."
26. Eight days later His disciples were again in the house, and Thomas was with them. Jesus came, though they were behind closed doors, and stood among them and said: "Peace to you!"
27. Then He said to Thomas: "Reach out your finger here, and see My hands; and put out your hand and place it in My side. Do not be faithless and incredulous, but believe!"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, en danksegging nou en tot in ewigheid.   
/
I am trusting the Holy Spirit of God to  present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Friday12 May 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:

(Mark 14:3-6)
3. And being in Bethany at the house of Simon the leper, as He sat at the table, a woman came, having an alabaster flask of very costly oil of spikenard. Then she broke the flask and poured it on His head. 
4. But there were some who were indignant among themselves, and said: "Why was this fragrant oil wasted?  
5. "For it might have been sold for more than three hundred dinarii and given to the poor." And they criticized her sharply. 
6. But Jesus said: "Let her alone. Why do you trouble her? She has done a good work for Me."

Vrydag 12 Mei 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(Markus 14:3-6)
3. En toe Hy in Bethánië was, in die huis van Simon die melaatse, terwyl Hy aan tafel was, kom daar 'n vrou met 'n albaste fles met egte, baie kosbare nardussalf; en sy breek die albaste fles en gooi dit op Sy hoof uit. 
4. En daar was sommige wat by hulleself verontwaardig was en gesê het: "Waarvoor het hierdie verkwisting van die salf plaasgevind?
5. "Want dit kon vir meer as drie honderd pennings  verkoop, en die geld aan die armes gegee geword het," en hulle het teen haar uitgevaar. 
6. Maar Jesus sê: "Laat haar staan; waarom val julle haar lastig? Sy het 'n goeie werk aan My gedoen."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, en danksegging nou en tot in ewigheid.   
/
I am trusting the Holy Spirit of God to  present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).
'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 18 Mei 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 24:38-43)
38. En Hy vra vir hulle: "Waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle hart op?
39. "Kyk na My hande en My
voete, want dit is Ek self. Voel aan My en kyk; want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat Ek het nie."
40. En terwyl Hy dit sê, wys Hy hulle
Sy hande en voete. 
41. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder, sê Hy vir hulle: "Het julle hier iets om te eet?"
42. Daarop gee hulle Hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek,
43. en Hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. 

Thursday 18 May 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 24:38-43)
38. He said to them: "Why are you troubled, and why do doubts rise in your minds?
39. "Look at My hands and My feet. It is I Myself! Touch Me and see; a ghost does not have flesh and bones, as you see I have."
40. When He had said this, He showed them His hands and feet. 
41. And while they still did not believe it, because of joy and amazement, He asked them: "Do you have anything here to eat?"
42. They gave Him a piece of broiled fish, and a honeycomb,
43. and He took it and ate it in their presence. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, en danksegging nou en tot in ewigheid.   
/
I am trusting the Holy Spirit of God to  present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAT.

Maandag 29 Mei 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 21:13-17)
13. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee, so ook die vis. 
14. Dit was al die derde keer dat Jesus aan Sy dissiels verskyn het, nadat Hy opgestaan het uit die dode. 
15. Toe hulle dan klaar was met die more-ete, vra Jesus vir Simon Petrus: "Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief, meer as hulle hier?" Hy antwoord Hom: "Ja Here, U weet dat ek U liefhet." Hy sê vir hom: "Laat My lammers wei."
16. Hy vra hom weer die tweede maal: "Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief?" Hy antwoord Hom: "Ja Here, U weet dat ek U liefhet." Hy sê vir Hom: "Pas My skape op."
17. Hy vra hom die derde maal: "Simon, seun van Jona, het jy My lief?" Petrus het bedroef geword, omdat Hy hom die derde maal vra: "Het jy My lief?" En hy antwoord: "Here, U weet alles, U weet dat ek U liefhet." Jesus sê vir hom: "Laat My skape wei."
 
Monday 29 May 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(John 21:13-17)
13. Jesus came and took the bread and gave it to them, and so also, with the fish.   
14. This was now the third time that Jesus revealed Himself (appeared, was manifest) to His disciples after He had risen from the dead.  
15. When they have eaten, Jesus said to Simon Peter: "Simon Peter, son of John, do you love Me more than these (others do - with reasoning,
Intentional, spiritual devotion, as one loves the Father)?" He said to Him: "Yes Lord, You know that I love You (that I have deep instictive, personal affection for You, as for a close friend)." He said to him: "Feed My lambs." 
16. Again He said to him a second time: "Simon, son of John, do you love Me (with reasoning, intentional, spiritual devotion, as one loves the Father)?" He said to Him: "Yes Lord, You know that I love You (that I have a deep, instinctive, personal affection for You, as for a close friend)." He said to him: "Shepherd, (tend) My sheep." 
17. He said to Him the third time: "Simon, son of John, do you love Me (with a deep , instinctive, personal affection for Me, as for a close friend)?" Peter was grieved, (was saddened and hurt) that He should ask Him the third time: "Do you love Me?"  And he said to Him: "Lord, You know everything, You know that I love You. (that I have a deep, instinctive, personal affection for You, as a close friend)." Jesus said to him: "Feed My sheep."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, en danksegging nou en tot in ewigheid.   
/
I am trusting the Holy Spirit of God to  present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 21 Maart 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(3 Johannes 1:11)
Geliefde, moenie navolg wat kwaad is nie, maar wat goed is. Hy wat goed doen, is uit God; maar hy wat kwaad doen, het God nie gesien nie. 

Tuesday 21 March 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(3 John 1:11)
Dear friend, do not imitate what is evil, but what is good. Anyone who does what is good, is from God. Anyone who does what is evil, has not seen God. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, en danksegging nou en tot in ewigheid.   
/
I am trusting the Holy Spirit of God to  present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 30 Mei 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 21:18,19)
18. "Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou: 'Toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou; maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hands uitsteek, en 'n ander een sal jou bring waar jy nie wil wees nie.'"
19. En dit het Hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik; en toe Hy dit gesê het, sê Hy vir hom: "Volg My!"

Tuesday 30 May 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(Jojm 21:18,19)
18. I assure you, most solemnly I tell you, when you were young, you girded yourself (put on your own belt and girdle) and you walked about wherever you pleased to go. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will put a girdle around you, and carry you where you do not wish to go.  
19. He said this to indicate by what kind of death Peter would glorify God. And after this, He said to him: "Follow Me!"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, en danksegging nou en tot in ewigheid.   
/
I am trusting the Holy Spirit of God to  present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 15 Mei 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Markus 16:14,15)
14. Later het Hy aan die elf self verskyn toe hulle aan tafel was, en Hy het hulle hul ongeloof en hardheid van hart verwyt, omdat hulle die wat Hom ná Sy opstanding gesien het, nie geglo het nie.  
15. En Hy het vir hulle gesê: "Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom."

Monday 15 May 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(Mark 16:14,15)
14. Later He appeared to the eleven as they sat at the table; and He rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen Him after He Had risen. 
15. And He said to them: "Go into all the world and preach the gospel to every creature."
 
(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, en danksegging nou en tot in ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to  present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 19 Mei 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 24:44-46)
44. En Hy sê vir hulle: "Dit is die woorde wat Ek met julle gespreek het toe Ek nog by julle was, dat alles wat oor My geskrywe is in die Wet van Moses en die profete en die psalms, vervul moet word."
45. Toe open Hy hulle verstand om die Skrifte te verstaan. 
46. En Hy sê vir hulle: "So is dit geskrywe en so moes die Christus ly, en op die derde dag uit die dode opstaan."

Friday 19 May 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 24-44-46)
44. He said to them: "This is what I told you while I was still with you: Everything must be fulfilled that is written about Me in the Law of Moses, the prophets and the psalms."
45. Then He opened their minds so they could understand the Scriptures. 
46. He told them: "This is what is written: 'The Christ will suffer and rise from the dead on the third day.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, en danksegging nou en tot in ewigheid.   
/
I am trusting the Holy Spirit of God to  present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 22 Mei 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(Johannes 20:22-24)
22. En nadat Hy dit gesê het, blaas Hy op hulle en sê vir hulle: "Ontvang die Heilige Gees.
23. "As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe; as julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou!" 
24. En Thomas wat genoem word Didimus, een van die Twaalf, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. 

Monday 22 May 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(John 20:22-24)
22. And with that He breathed on them and said: "Receive the Holy Spirit.  
23. "If you forgive anyone his sins, they are forgiven; if you do not forgive them, they are not forgiven."
24. Now Thomas called Didymus, one of the Tvelve was not with the disciples when Jesus came. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, en danksegging nou en tot in ewigheid.   
/
I am trusting the Holy Spirit of God to  present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 14 April 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Mattheus 27:37-40)
37. En bokant Sy hoof het hulle Sy beskuldiging in skrif opgestel: DIT IS JESUS, "DIE KONING VAN DIE JODE."  
38. Toe word daar saam met Hom twee rowers gekruisig, een aan die linker - en een aan die regterkant. 
39. En die verbygangers het Hom gesmaad terwyl hulle hul hoofde skud,
40. En sê: "U wat die tempel afbreek en in drie dae opbou, red Uself! As U die Seun van God is, kom af van die kruis!"

Friday 14 April 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(Matthew 27:37-40)
37. And over His head they put the accusation against Him, which read: "THIS IS JESUS, THE KING OF THE JEWS."
38. At the same time two robbers were crucified with Him. One on the right hand and one on the left.  
39. And those who passed by, spoke reproachfully and abusively and jeered at Him, wagging their heads,
40. And they said: "You Who would tear down the sanctuary of the temple, and rebuild it in three days, rescue Yourself from death. If You are the Son of God, come down from the cross now, and we will believe in and acknowledge and cleave to Him. 
 
(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, en danksegging nou en tot in ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to  present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).'N PÊREL VIR ELKE DAY. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 4 April 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 1:7,8)
7. Kyk, Hy kom met die wolle en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!
8. "Ek is die Alfa en die Oméga, die Begin en die Einde," sê die Here. "Wat is en wat was en wat kom, die Almagtige."

Tuesday 4 April 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(Revelation 1:7,8)
7. Behold, He is coming with clouds and every eye will see Him, even they who pierced Him. And all the tribes of the earth will mourn because of Him. Even so. Amen. 
8. "I Am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End," says the Lord, "Who is and Who was and Who is to come, the Almighty."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, en danksegging nou en tot in ewigheid.   
/
I am trusting the Holy Spirit of God to  present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 5 April 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(Openbaring 1:9-11)
9. "Ek Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die Woord van God, en om die getuienis van Jesus Christus. 
10. Ek was in die Gees op die Dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor soos van 'n basuin,
11. Wat sê: "Ek is die Alfa en die Oméga, die Eerste en die Laaste en skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit na die sewe gemeentes wat in Asië is. Na Efese en Smirna en Pérgamus en Thiatire en Sardis en Filadelfiē en Laodicéa."

Wednesday 5 April 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(Revelation 1:9-11)
9. "I John, both your brother and companion in the tribulation and kingdom of patience of Jesus Christ, was on the island that is called Patmos, for the Word of God and the testimony of Jesus Christ. 
10. "I was in the Spirit on the Lord's Day, and I heard behind me a loud voice, as of a trumpet," 
11. "I Am the Alpha and the
Omega, the First and the Last," and
"What you see, write in a book and send it to the seven Churches which are in Asia: to Ephesus, to Smyrna, to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, and to Laodicea."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, en danksegging nou en tot in ewigheid.   
/
I am trusting the Holy Spirit of God to  present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARLFOR EACH DAY.

Friday 2 June 2017.   
PEARL FOR EACH DAY:

(Revelation 1:16-18)
16. In His right hand He held seven stars, and from His mouth there came forth a sharp two-edged sword, and His face was like the sun shining in full power at midday. 
17. When I saw Him, I fell at His feet as if dead. But He laid His right hand on me and said: "Do not be afraid, I Am the First and the Last, 
18. "And the ever-living One (I Am living in the eternity of the eternities)
I died, but see, I Am alive forevermore; and I possess the keys of death and Hades (the realm of the dead)."

Vrydag 2 Junie 2017. 
 PÊREL VIR ELKE DAG:
(Openbaring 1:16-18)
16. En in Sy regterhand het Hy sewe sterre gehou, en 'n skerp twee-snydende swaard het uit Sy mond uitgegaan, en Sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. 
17. En toe ek Hom sien, val ek soos 'n dooie aan Sy voete; en Hy het Sy regterhand op my gelê en vir my gesê: "Moenie vrees nie, Ek is die Eerste en die laaste,
 18. "En die lewende; en Ek was dood en kyk, Ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, en danksegging nou en tot in ewigheid.   
/
I am trusting the Holy Spirit of God to  present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 8 April 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 1:19,20)
19. Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is sowel as die wat gaan gebeur;
20. Die verborgenheid van die sewe sterre wat jy in My regterhand gesien het, en die sewe goue kandelaars: Die sewe sterre is die engele van die sewe gemeentes, en die sewe kandelaars wat jy gesien het, is die sewe gemeentes. 

(Saturday 8 April 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(Revelation 1:19,20)
19. Write therefore the things you see (what they are (and signify) and what is to take place hereafter. 
20. As to the hidden meaning (the mystery) of the seven stars which you saw on My right hand and the seven lampstands of gold: The seven stars are the the seven angels (messengers) of the seven assemblies (churches), and the seven lampstands are the seven churches. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, en danksegging nou en tot in ewigheid.  
/
I am trusting the Holy Spirit of God to  present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 9 April 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 2:1-4)
1. Skryf aan die engel van die gemeente in Éfese: Dit sê Hy wat die sewe sterre in Sy regterhand hou, wat wandel tussen die sewe goue kandelaars:
2. "Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie; en dat jy dié op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leuenaars bevind het;
3. "En dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en dat jy ter wille van My Naam gearbei en nie moeg geword het nie. 
4. "Maar Ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het."

Sunday 9 April 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(Revelation 2:1-4)
1. To the angel (messenger) of the assembly (church) in Ephesus write: "These are the words of Him who holds the seven stars (which are the messengers of the seven Churches) in His right hand, Who goes about among the seven golden lampstands (which are the seven Churches):
2. "I know your industry and activities, laborious toil and trouble, and your patient endurance, and how  you cannot tolerate wicked (men), and have tested and have critically appraised those who call (themselves) apostles (special messengers of Christ), yet are not, and have found them to be imposters and liars.  
3. "I know that you are enduring patiently and are bearing up for My Name's sake, and you have not fainted or become exhausted or grown weary.  
4. But I have this (one charge to make) against you: That you have left (abandoned) the love that you had at first. (You have abandoned Me, your first love).

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, en danksegging nou en tot in ewigheid.   
/
I am trusting the Holy Spirit of God to  present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 6 April 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 1:12-15)
12. Toe draai ek my om, om te sien watter stem met my gespreek het; en toe ek my omgedraai het, sien ek sewe goue kandelaars,
13. En tussen die sewe kandelaars Een soos die Seun van die Mens, met 'n kleed wat tot op die voete hang, en omgord om die bors met 'n goue gordel. 
14. Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en Sy oë soos 'n vuurvlam,
15. En Sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond, en Sy stem soos die stem van baie waters.  

Thursday 6 April 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(Revelation 1:12-15)
12. Then I turned to see (whose was) the voice that was speaking to me, and on turning I saw seven golden lampstands, 
13. And in the midst of the lampstands (One) like a Son of Man, clothed with a robe which reached to His feet, and with a girdle of gold obout His breast. 
14. His head and His hair were white like white wool (as white) as snow, and His eyes (flashed) like a flame of fire. 
15. His feet glowed like burnished (bright) bronze as it is refined in a furnace, and His voice was like the sound of many waters. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding, en danksegging nou en tot in ewigheid.   
/
I am trusting the Holy Spirit of God to  present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).