Friday, 30 March 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. / PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 31 Maart 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukaa 23:49-56)
49. En al Sy bekendes het ver weggestaan, ook die vroue wat Hom van Galiléa af gevolg het, het hierdie dinge gesien. 
50. En daar was 'n man met die naam van Josef, 'n lid van die Raad (Sanhedrin), 'n goeie en regverdige man -
51. hy het nie met hulle raad en handelwyse saamgestem nie - van Arimathéa 'n stad van die Jode, wat self ook die Koninkryk van God verwag het. 
52. Hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra;
53. en dit afgehaal en in linne toegedraai (wat gebruik was om lyke mee toe te draai), en dit neergelê in 'n graf wat uit 'n rots gekap was, waar nog nooit iemand in gelê het nie. 
54. En dit was die dag van voorbereiding en die Sabbat wou aanbreek. 
55. En die vroue wat saam met Hom van Galiléa gekom het, het ook gevolg en die graf gesien, en hoe Sy liggaam neergelê was.  
56. Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei, en op die Sabbat gerus, volgens die gebod.  

Saturday 31 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Lukd 23:49-56)
49. But all His acquaintances, and the woman who followed Him from Galilee, stood at a distance, watching these things. 
50. Now behold, there was a man named Joseph from the Jewish town of Arimathea. He was a member of the council (the Sanhedrin), a good, (upright, advantageous) man, and righteous (in right standing with God and man.)
51. He had not consented to their decision, but he himself was also waiting for the Kingdom of God. 
52. This man went to Pilate and asked for the body of Jesus. 
53. Then he took it down, wrapped it in linen, and rolled it up in a linen cloth, (for swathing dead bodies), and laid Him in a rock hewn tomb, where no one had ever been laid. 
54. That was the day of Preparation (for the Sabbath) and the Sabbath was drawing near. 
55. And the woman who had come with Him from Galilee, followed after, and they observed the tomb and how the body was laid. 
56. Then they returned and made ready spices and ointments (perfumes). On the Sabbath day they rested according to the commandment. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).
Saturday, 24 March 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 29 Maart 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 11:1-5)
1. 'Here, leer ons bid, net soos Johannes vir sy dissipels geleer het.'
2. En Hy sê vir hulle: "So moet julle bid: •Onse Vader wat in die hemel is, laat U Naam geheilig word. laat U Koninkryk kom, laat U wil geskied, in die hemel net so ook op die aarde.  
3. "Gee ons vandag ons daaglikse brood, 
4. "en vergeef ons, ons skulde, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, 
5. "want aan U behoort die Koninkryk, die krag en die heerlikheid. Tot in ewigheid. Amen."

Thursday 29 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 11:1-5) 
1. Then He was praying in a certain place; and when He stopped, one of His disciples said to Him: 'Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples.'
2. And He said to them: "When you pray, say: "Our Father Who is in heaven, hallowed be Your Name. Your Kingdom come, Your will be done (held holy and revered), on earth as it is in heaven. 
3. "Give us today our daily bread (food for the morrow). 
4. "And forgive us our sins, for we ourselves also forgive everyone who is indepted to us (who has offended us, or done us wrong). And bring us not into temptation, but deliver (rescue) us from evil. 
5. "For Thine be the Kimgdom, the power and the glory. Forever and ever. Amen."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 30 Maart 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 23:33-47)
33. En toe hulle op die plek kom wat Hoofskedel genoem word, het hulle Hom daar gekruisig, en die kwaaddoeners, een aan die regterkant en een aan die linkerkant. 
34. En Jesus sê: "Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie."
35. En die volk het dit staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê: 'Ander het Hy verlos, laat Hy Homself verlos, as Hy die Christus en die uitverkorene van God is.' 
36. En die soldate het Hom ook bespot, en gekom en vir Hom asyn gebring. 
37. En gesê: 'As U die Koning van die Jode is, verlos Uself.'
38. En daar was ook 'n opskrif bokant Hom geskywe in Griekse en Romeinse en Hebreeuse letters: HY IS DIE KONING VAN DIE JODE. 
39. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het Hom gesmaad en gesê: 'As U die Christus is, verlos Uself en ons.'
40. Maar die ander een antwoord hom en bestraf hom en sê: 'Vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is?
41. 'Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar Hy het niks verkeerds gedoen nie.'
42. 'En hy sê vir Jesus: 'Dink aan my Here, wanneer U in U Koninkryk kom.'
43. En Jesus antwoord hom: "Voorwaar Ek sê vir jou: Vandag sal jy saam met My in die Paradys wees."
44. En dit was omtrent die sesde uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom, tot die negende uur toe;
45. en die son is verduister; en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. 
46. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê: "Vader, in U hande gee Ek My Gees oor!" En toe Hy dit gesê het, blaas Hy die laaste asem uit. 
47. En toe die hoofman oor honderd sien wat gebeur het, het hy God verheerlik en gesê: 'Waarlik, hierdie Man was regverdig!'

Friday 30 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 23:33-47)
33. And when they came to the place which is called The Skull (Latin: Calvary; Hebrew: Golgotha), there they crucified Him, and (along with) two criminals, one on the right and one on the left. 
34. And Jesus prayed: "Father, forgive them, for they know not what they do." And they divided His garments, and distributed them by casting lots for them. 
35. Now the people stood by (calmly and leisurely) watching; but the rulers scoffed and sneered (turning up their noses) at Him, saying: 'He rescued others (from death); let Him now rescue Himself, if He is the Christ (the Messiah) of God, the chosen One!'
36. The soldiers also ridiculed and made sport of Him, coming up and offering Him vinegar, (a sour wine mixed with water). 
37. And saying: 'If You are the King of the Jews, save (rescue Yourself from death.)
38. For there was also an incription above Him in letters of Greek and Latin and Hebrew: THIS IS THE KING OF THE JEWS. 
39. One of the criminals who was hanged with Him, blasphemed Him, saying: 'Are You not the Christ (the Messiah)? RescueYourself and us (from death)!'
40. But the other one reproved him saying: 'Do you not even fear God, seeing that yourself are under the same sentence of condemnation, and suffering the same penalty? 
41. 'But we indeed suffer it justly, receiving the due reward of our actions; but this Man Has done nothing wrong (nothing strange or eccentric or perverse or unreasonable)!'
42. Then he said to Jesus: 'Lord, remember me when You come in Your Kingly glory!'
43. And He answered him: "Truly, I say to you: Today you shall be with Me in Paradise."
44. It was now about the sixth hour (midday), and darkness envelloped the whole land and earth until the ninth hour (about three o'clock in the afternoon), 
45. Then the sun was darkened, and the veil of the temple was torn in two.   
46. And Jesus, crying out with a loud voice, said: "Father, into Your hands I commit My Spirit." Having said this,  He breathed His last.
47. Now the centurion, having seen what had taken place, recognized God and thanked and praised Him, and said: 'Indeed, without a doubt,  This was a Righteous Man.'

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).

PÊREL VIR ELKE DAG. / PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 2 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Matthéüs 28:1-7)
1. En laat, ná die Sabbat toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdaléna en die ander Maria om na die graf te kom kyk. 
2. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal, en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. 
3. En sy gedaante was soos weerlig, en sy kleding wit soos sneeu. 
4. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe, en soos dooies geword.  
5. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue: 'Moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is.  
6. 'Hy is nie hier nie, want Hy het opgestaan soos Hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het;
7. 'en gaan haastig, en sê vir Sy dissipels: 'Hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galiléa. Daar sal julle Hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê.'
(Lukas 24:9-12)
9. Hulle gaan toe weg van die graf en vertel dit alles aan die elf en die ander. 
10. En dit was Maria Magdaléna en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus, en die ander vroue saam met hulle, wat dit aan die apostels vertel het. 
11. En hul woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk, en hulle het hul nie geglo nie. 
12. Maar Petrus het opgestaan en na die graf gehardloop, en toe hy afbuk, sien hy die doeke alleen lê. En hy het weggegaan huis toe, met verwondering oor wat gebeur het. 

Monday 2 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Matthew 28:1-7)
1. Now after the Sabbath, near dawn of the first day of the week, Mary of Magdala and the other Mary, went to take a look at the tomb. 
2. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled the boulder back, and sat on it. 
3. His appearance was like lightning, and his garments as white as snow. 
4. And those keeping guard was so frightened at the sight of him, that they were agitated, and they trembled and became like dead men. 
5. But the angel said to the woman: 'Do not be alarmed and frightened, for I know that you are looking for Jesus, Who was crucified.
6. 'He is not here, He Has risen, as He said He would do. Come, see the place where He lay. 
7. 'Then go quickly and tell His disciples, He Has risen from the dead, and behold, He is going before you to Galilee; there you will see Him. Behold, I have told you.'
(Luke 24:9-12)
9. And having returned from the tomb, they reported all these things (taken together) to the eleven apostles, and to all the rest. 
10. Now, it was Mary Magdalene and Joanna and Mary the mother of James, and the other women with them, who reported these things to the apostles. 
11. But these reports seemed to the men an idle tale (madness, feigned things, nonsense), and they did not believe the women. 
12. But Peter got up and ran to the tomb; and stooping down and looking in, he saw the linen cloths alone by themselves, and he went away, wondering about and marveling at what had happened. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).
PÊREL VIR ELKE DAG. / PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 3 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 24:33-39)
33. Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug, en vind die elf en die wat saam met hulle bymekaar was,
34. wat sê: 'Die Here het waarlik opgestaan en aan Simon verskyn.'
35. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het, en hoe Hy aan hulle bekend geword het, by die breking van brood. 
36. En terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hul midde en sê vir hulle: "Vrede vir julle!"
37. Toe het hulle verskrik en baie bang geword, en gemeen dat hulle 'n gees sien.  
38. En Hy sê vir hulle: "Waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle hart op?
39. "Kyk na My hande en My voete, want dit is Ek self. Voel aan My en kyk; want 'n gees het nie bene soos julle sien dat Ek het nie."
40. En terwyl Hy dit sê, wys Hy hulle Sy hande en voete. 

Tuesday 3 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 24:33-39)
33. And rising up that very hour, they went back to Jerusalem, where they found the eleven apostles gathered together, and those who were with them, 
34. who said: 'The Lord really Has risen, and Has appeared to Simon Peter!
35. Then they themselves related (in full) what had happened on the road, and how He was known and recognized by them, in the breaking of bread. 
36. Now when they were talking about this, Jesus Himself took His stand among them, and said to them: "Peace (freedom from all the distresses that are experienced as the result of sin), be to you!
37. But they were so startled and terrified that they thought they saw a spirit. 
38. And He said to them: "Why are you disturbed and troubled, and why do such doubts and questionings arise in your hearts? 
39. "See My hands and My feet, that it is I Myself! Feel and handle Me and see, for a spirit does not have flesh and bones, as you see that I have!"
40. And when He Had said this, He showed them His hands and His feet. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).
PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 4 April  2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 24:41-45)
41. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder, sê Hy vir hulle: "Het julle hier iets om te eet?"
42. Daarop gee hulle Hom 'n stuk gebraaide vis, en 'n stuk heuningkoek. 
43. En Hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. 
44. En Hy sê vir hulle: "Dit is die woorde wat Ek met julle gespreek het toe Ek nog by julle was, dat alles wat oor My geskrywe is in die wet van Moses, en die profete en die Psalms, vervul moet word."
45. Toe open Hy hulle verstand om die Skrifte te verstaan. 

Wednesday 4 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 24:41-45)
41. And while (since) they still could not believe it for sheer joy and marvelled, He said to them: "Have you anything to eat?"
42. They gave Him a piece of broiled fish, and some honeycomb. 
43. and He took it and ate it, before them. 
44. Then He said to them: "These are the words which I spoke to you while I was still with you; that everything that was written concerning Me in the Law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled. 
45. Then He (thoroughly) opened their understanding that they might understand the Scriptures. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).PÊREL VIR ELKE DAG. / PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 5 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 20:24-31)
24. Maar Thomas, wat genoem word Didimus, een van die twaalf, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. 
25. Die ander dissipels sê toe vir hom: 'ons het die Here gesien.' Maar  hy sê vir hulle: 'As ek nie in Sy hande die merke van die spykers sien, en my hand in Sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie.'
26. En agt dae daarna was Sy dissipels weer binne, en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het in hulle midde gestaan, en gesê: "Vrede vir julle!" 
27. Daarna sê Hy vir Thomas: "Bring jou vinger hier, en kyk na My hande; en bring jou hand hier, en steek dit in My sy; en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig."
28. En Thomas antwoord en sê vir Hom: 'My Here en my God!'
29. Jesus sê vir hom: "Omdat jy My gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het."
30. Nog baie ander tekens het Jesus voor Sy dissipels gedoen, wat in hierdie boek nie beskrywe is nie;
31. maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus Christus die Seun van God is; en dat julle deur te glo, die lewe kan hê in Sy Naam. 

PEARL FOR EACH DAY:
(John 20:24-31)
24. But Thomas called Didymus, one of the twelve, was not with them when Jesus came. 
25. The other disciples therefore said to him: 'We have seen the Lord.' But he said to them: 'Unless I see in His hands the print of the nails, and put my hand into His side, I will not believe.'
26. And after eight days His diciples were again inside, and Thomas with them. Jesus came, the doors being shut, and stood in the midst and said to them: "Peace to you!"
27. Then He said to Thomas: "Reach your finger here and look at My hands, and reach your hand here, and put it into My side. Do not be unbelieving, but believing." 
28. And Thomas answered and said to Him: 'My Lord and my God!'
29. Jesus said to him: "Thomas because you have seen Me, you have believed. Blessed are those who have not seen, and yet have believed."
30. And truly, Jesus did many other signs in the presence of His disciples, which are not written in this book;
31. but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing, you may have life in His Name. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 8 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 21:5-8)
5. En Jesus sê vir hulle: "My kinders, het julle nie iets om te eet nie?" Hulle antwoord Hom: 'Nee.'
6. En Hy sê vir hulle: "Gooi die net aan die regterkant van die skuit, en julle sal kry." Hulle het toe gegooi, en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. 
7. Daarop sê die dissipel vir wie Jesus liefgehad het: 'Dit is die Here!' En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy bokleed om - want hy was naak - en werp homself in die see. 
8. Maar die ander dissipels het met die skuitjie gekom, en die net met die visse gesleep; want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent tweehonderd el. 

Sunday 8 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(John 21:5-8)
5. Then Jesus said to them: "Children, have you any food?" They answered Him: 'No.'
6. And He said to them: "Cast the net on the right side of the boat, and you will find some." So they cast, and now they were not able to draw it in, because of the multitude of fish. 
7. Therefore the disciple whom Jesus loved, said to Peter: 'It is the Lord!' Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment (for he had removed it), and plunged into the sea. 
8.  But the other disciples came in the little boat, (for they were not far from land, but about 200 cubits), dragging the net with fish. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

PEARL FOR EACH DAY:

Saturday 7 April 2018. 
(John 21:1-4)
1. After this, Jesus let Himself be seen and revealed (Himself) again to the disciples, at the Sea of Tiberias. And He did it in this way: 
2. There were together Simon Peter, and Thomas called the Twin, and Nathanael from Cana of Galilee, also the sons of Zebedee, and two others of His disciples. 
3. Simon Peter said to them: 'I am going fishing!' They said to him: 'And we are coming with you!' So they went out and got into the boat, and throughout that night they caught nothing. 
4. Morning was already breaking when Jesus came to the beach and stood there. However, the disciples did not know that it was Jesus. 

Saterdag 7 April 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Johannes 21:1-4)
Vrydag 6 April 2018. 
1. Ná hierdie dinge het Jesus weer aan Sy dissipels verskyn, by die see van Tibérias. En Hy het só verskyn: 
2. Daar was bymekaar, Simon Petrus en Thomas wat Didimus genoem word, en Natánael van Kana in Galiléa, en die seuns van Sebedéüs, en twee ander van Sy dissipels. 
3. Simon Petrus sê vir hulle: 'Ek gaan visvang. Hulle sê vir hom: 'Ons gaan saam met jou.' En hulle het uitgegaan en dadelik in die skuit geklim, en in daardie nag niks gevang nie. 
4. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand; maar die dissipels het nie geweet dat dit Jesus was nie. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).
PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 28 Maart 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 10:38-42)
38. En op hulle reis, het Hy in 'n sekere dorp gekom, en 'n vrou met die naam van Martha het Hom in haar huis ontvang. 
39. En sy het 'n suster gehad met die naam van Maria; dié het aan die voete van Jesus gesit en na Sy Woord geluister. 
40. Maar Martha was besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: 'Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê dan vir haar dat sy my moet help!'
41. Maar Jesus antwoord en sê vir haar: "Martha, Martha. Jy is besorg en verontrus oor baie dinge;
42. "maar een ding is nodig, en Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie."

PEARL FOR EACH DAY:
Wednesday 28 March 2018. 
(Luke 10:38-42)
38. As Jesus and His disciples were on their way, He came to a village where a woman named Martha opened her home to Him. 
39. She had a sister called Mary who sat at Jesus' feet, listening to what He said. 
40. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to Him and asked: 'Lord, don't You care that my sister has left me to do the work by myself? Therefore, tell her to help me!'
41. "Martha, Martha," the Lord answered. "You are worried and upset about many things, 
42. "but only one thing is needed. Mary has chosen what is better, it will not be taken away from her."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


Thursday, 22 March 2018

PÉREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 25 Maart 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 10:25-28)
25. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat Hom versoek het deur te sê: 'Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe?'
26. En Hy antwoord hom: "Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy?"
27. En hy antwoord en sê: 'Jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel, en uit jou hele krag en uit jou hele verstand; en jou naaste soos jouself.'
28. Toe sê Hy vir hom: "Jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe."

PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 10:25-28)
25. And then a certain lawyer arose to try (test, tempt) Him, saying: 'Teacher, what am I to do to inherit everlasting life (that is, to partake of eternal salvation in the Messiah's Kingdom)?'
26. Jesus said to him: "What is written in the Law? How do you read it?"
27. And he replied: 'You must love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind; and your neighbour as yourself.'
28. And Jesus said to him: "You have answered correctly; do this, and you will live (enjoy active, blessed, endless life in the Kingdom of God."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 24 Maart 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 10:21-24)
21. In dieselfde uur het Jesus Hom in die Gees verheug en gesê: "Ek loof U Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense, en U dit aan kindertjies openbaar het. Ja Vader, want so was dit U welbehae. 
22. "Alles is aan my oorgegee deur My Vader; en niemand weet Wie die Seun is nie, behalwe die Vader; en Wie die Vader is nie, behalwe die Seun, en hy aan wie die Seun dit sal openbaar."
23. En Hy het Hom omgedraai en afsonderlik aan hulle gesê: "Salig is die oë wat sien wat julle sien;
24. "want Ek sê vir julle: Baie profete en konings het gewens om te sien wat julle sien, en dit nie gesien nie, en om te hoor wat julle hoor, en het dit nie gehoor nie!"

PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 10:21-24)
21. In the same hour He rejoiced and gloried in the Holy Spirit and said: "I thank You Father, Lord of heaven and earth, that You Have concealed these things (relating to salvation) from the wise and understanding and learned, and revealed them to babes (the childish, unskilled and untaught). Yes Father for such was Your gracious will and choice and good pleasure. 
22. "All things have been given over into My power by My Father; and no one knows Who the Son is, except the Father, or Who the Father is, except the Son, and anyone to whom the Son may choose to reveal  and make Him known." 
23. Then, turning to His disciples, He said privately: "Blessed (happy to be envied) are those whose eyes see what you see,
24. "for I tell you, that many prophets and kings longed to see what you see, and they did not see it, and to hear what you hear and they did not hear it."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


Many thanks to Rosan Marais for making this powerful statement. 

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 26 Maart 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 10:29-
29. Maar by wou homself regverdig en sê vir Jesus: 'En wie is my naaste?'
30. En Jesus antwoord en sê: "'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo en onder rowers verval. En nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. 
31. "En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy aan die anderkant van die pad verby. 
32. "En net so ook het 'n Leviet by die plek gekom en hom gesien en anderkant verby gegaan."

Monday 26 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 10:29-
29. And he, determined to acquit himself of reproach, said to Jesus: 'And who is my neighbour?'
30. Jesus, taking him up, replied: "A certain man was going from Jerusalem down to Jericho, and he fell among robbers, who stripped him from his clothes and belongings, and beat him and went their way, (unconcernedly) leaving him half dead, as it happened. 
31. "Now by coincidence a certain priest was going down along that road, and when he saw him, he passed by on the other side. 
32. "A Levite likewise came down to the place and saw him, and passed on the other side (of the road). 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. /
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


Many thanks to Rosan Marais for this profound statement. It is always good to be reminded of facts like these. May God bless you richly, dearest Rosan. 


Monday, 19 March 2018

PÊREL VAN ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 20 Maart 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 10:6-9)
6. "En as dáár 'n man van vrede is, sal julle vrede op hom rus; anders sal dit na julle terugkeer. 
7. "Bly dan in daardie selfde huis en eet en drink wat hulle het, want die arbeider is sy loon werd. Moenie van huis tot huis gaan nie.  
8. "En in watter stad julle ookal mag ingaan, en hulle jul ontvang, eet wat julle voorgesit word. 
9. "En maak die siekes gesond wat daarin is, en sê vir hulle: 'Die koninkryk van God het naby julle gekom.'"

Tuesday 20 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 10:6-9)
6. "And if anyone (worthy) of peace and blessedness is there, the peace and blessedness you wish, shall come upon him, but if not, it shall come back to you. 
7. "And stay on in the same house, eating and drinking what they provide, for the labourer is worthy of his wages. Do not keep moving from house to house. 
8. "Whenever you go into a town and they receive and accept and welcome you, eat what is set before you.  
9. "And heal the sick in it and say to them: 'The kingdom of God Has come close to you.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


Photo by:
Bethel Prayer Fellowship. Many thanks to them!

Saturday, 17 March 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 23 Maart 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 10:17-20)
17. En die sewentig het met blydskap teruggekeer en gesê: 'Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons, in U Naam!' 
18. Toe sê Hy vir hulle: "Ek het die satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val.
19. "Kyk, Ek gee julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vyand; en niks sal julle ooit skade doen nie.
20. "Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is."

Friday 23 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 10:17-20)
17. The seventy returned with joy saying: 'Lord, even the demons are subject to us in Your Name!' 
18. And He said to them: "I saw satan falling like a lightning (flash) from heaven.
19. "Behold! I have given you authority and power to trample upon serpents and scorpions, and (physical and mental strength and ability) over the power that the enemy possesses; and nothing shall in any way harm you.
20. "Nevertheless, do not rejoice at this that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are enrolled in heaven." 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 22 Maart 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 10:13-16)
13. "Wee jou Gorásin, wee jou Betsáida! Want as in Tirus en Sidon die kragtige dade plaasgevind het, wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as gesit en hulle bekeer het. 
14. "Maar in Tirus en Sidon sal dit in die oordeel verdraagliler wees as vir julle. 
15. "En jy Kapérnaüm, wat tot die hemel toe verhoog is, jy sal tot die doderyk toe neergestoot word. 
16. "Wie na julle luister, luister na My; en wie julle verwerp, verwerp My; en wie My verwerp, verwerp Hom wat My gestuur het."

PEARL FOR EACH DAY:

Thursday 22 March 2018. 
(Luke 10:13-16)
13. "Woe to you, Chorazin! Woe to you Bethsaida! For if the mighty miracles performed in you, had been performed in Tyre and Sidon, they would have repented long ago, sitting in sackcloth and ashes.   
14. "However, it shall be more tolerable in the judgement for Tyre and Sidon, than for you. 
15. "And you Capernaum, will you be exalted unto heaven? You shall be brought down to Hades (the regions of the dead).
16. "He who hears and heeds you (disciples) hears and heeds Me; and he who slights and rejects you, slights and rejects Me; and he who slights and rejects Me, slights and rejects Him Who sent Me." 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).
PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 21 Maart 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 10:10-12)
10. "Maar watter stad julle ook al mag ingaan, en hulle julle nie ontvang nie, gaan op sy strate en sê: 11. "'Selfs die stof wat uit julle stad aan ons kleef, vee ons vir julle af; maar tog moet julle dit weet dat die koninkryk van God naby julle gekom het.'
12. "En Ek sê vir julle: Vir Sodom sal dit verdraagliker wees in dié dag, as vir daardie stad."

PEARL FOR EACH DAY:
Wednesday 21 March 2018. 
(Luke 10:10-12)
10. "But whenever you go into a town and they do not receive and accept and welcome you, go out into its streets, and say: 
11. "'Even the dust of your town that clings to our feet, we are wiping off against you; yet know and understand this: The kingdom of God has come near you.'"
12. "I tell you, it shall be more tolerable in that day for Sodom than for that town."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).