Saturday, 23 June 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.


Donderdag 28 Junie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 9:21-25)
21. En almal wat Saul gehoor het was verbaas en het gesê: 'Is hy nie die man wat in Jerusalem uitgeroei het diegene wat hierdie Naam uitroep, en hier gekom het met die doel om hulle geboeid na die owerpriesters terug te bring nie?'
22. Maar Saulus het meer krag ontvang, en die Jode wat in Damaskus woon, in die war gebring deur te bewys dat Hy, Jesus, die Christus is. 
23. En ná geruime tyd het die Jode beraadslaag om hom om te bring,
24. en hulle plan het aan Saulus bekend geword. En hulle het die poorte dag en nag bewaak, dat hulle hom kon ombring;
25. maar die dissipels het hom geneem en in die nag deur die muur neergelaat, deur hom in 'n mandjie te laat afsak. 

Thursday 28 June 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 9:21-25)
21. And all who heard Saul were amazed and said: 'Is this not the very man who harassed and overthrew and destroyed in Jerusalem, those who called upon this Name? And he has come here for the express purpose of arresting them and bringing them in chains before the chief priests!'
22. But Saul increased all the more in strength, and continued to confound and put to confusion the Jews who lived in Damascus, by comparing and examining evidence, and proving that Jesus is the Christ (the Messiah).
23. After considerable time had elapsed, the Jews conspired to put Saul out of the way, by slaying him,
24. but the knowledge of their plot was made known to Saul. They were guarding the (city's) gates day and night to kill him,
25. but his deciples took him at night and let him down through the city's wall, lowering him in a basket hamper. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


No comments:

Post a Comment