Monday, 4 June 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 10 Junie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 7:34-37)
34 "'Ek het duidelik gesien die mishandeling van My volk wat in Egipte is, en hulle gesug gehoor en neergedaal om hulle te verlos. En nou, kom hier, Ek wil jou na Egipte stuur.'
35. "Hierdie Moses wat hulle verloën het deur te sê: 'Wie het jou aangestel as 'n owerste en regter?' - hom het God as owerste en verlosser gestuur deur die hand van die Engel wat aan hom verskyn het in die doringbos.  
36. "Hy het hulle uitgelei en wonders en tekens in Egipteland en in die Rooisee en in die woestyn gedoen, veertig jaar lank. 
37. "Dit is dié Moses wat aan die kinders van Israel gesê het: 'Die Here julle God sal vir julle 'n Profeet verwek uit julle broers net soos ek is; na Hom moet julle luister.'"

Sunday 10 June 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 7:34-37)
34. "'Because I have most assuredly seen the abuse and oppression of My people in Egypt, and have heard their sighing and groaning, I Have come down to rescue them. So now come! I will send you back to Egypt (as My messenger).'
35. "It was this very Moses whom they have denied (disowned and rejected), saying: 'Who made you our ruler (referee) and judge?' Whom God sent to be a deliverer and redeemer, by and with the (protecting and helping) hand of the Angel that appeared to him in the bramblebush.  
36. "He it was who led them forth, having worked wonders and signs in Egypt and at the Red Sea and during the forty years in the wilderness (desert). 
37"It was this (very) Moses who said to the children of Israel: 'God will raise up for you a Prophet from among your brethren, as He raised me up. Him you shall hear,'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Once again, many thanks to Rosan Marais who kindly sent this great truth my way, to use accordingly. 

No comments:

Post a Comment