Sunday, 26 November 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 29 November 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 3:4,5)

4. Maar U Here, is 'n skild wat my beskut, my eer en die Een wat my hoof ophef. 

5. Luid roep ek die Here aan, en Hy verhoor my van Sy heilige berg. 


Wednesday 29 November 2017. 

PEARL FOR EACH DAY:

(Psalm 3:3,4)

3. But You O Lotd, are a shield to me, my Glory, and the One Who lifts up my head. 

4. I cried to the Lord with my voice. and He heard me from His holy hill. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 30 November 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 3:6-9)

6. Ek het gaan lê en aan die slaap mag raak; ek het wakker geword, want die Here ondersteun my.  

7. Ek sal nie vrees vir tienduisende van mense wat rondom my gereed staan nie. 

8. Staan op Here; verlos my, my God! Want U het al my vyande op die kakebeen geslaan; U het die tande van die goddelose stukkend gebreek. 

9. Die heil behoort aan die Here, laat U seën wees oor U volk! Sela. 


Thursday 30 November 2017. 

PEARL FOR EACH DAY:

(Psalm 3:5-8)

5. I lay down and slept; I awoke, for the Lord sustained me. 

6. I will not be afraid of ten thousands of people, who have set themselves against me all around.  

7. Arise O Lord; save me O my God! For You have struck all my enemies on the cheek bone; You have broken the teeth of the ungodly.  

8. Salvation belongs to the Lord. Your blessing is upon Your people. Selah. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Woensdag 29 November 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 12:1-3)

1. "Dit is die insettinge en die verordeninge wat julle sorgvuldig moet hou in die land wat die Here, die God van jou vaders, jou gegee het om in besit te neem, al die dae wat julle op die aarde lewe. 

2. "Julle moet terdeë verniel al die plekke waar die nasies wat julle gaan verdrywe, hulle gode gedien het op die hoë berge, en op die heuwels en onder elke groen boom. 

3. "En julle moet hulle altare omgooi, en hulle klippilare verbrysel, en hulle heilge boomstamme met vuur verbrand; en die gesnede beelde van hulle gode omkap, en hulle naam van die plek laat verdwyn."


Wednesday 29 November 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 12:1-3)

1. "These are the statutes and the judgements which you shall be careful to observe in the land which the Lord God of your fathers is giving you to possess, all the days that you live on the earth. 

2. "You shall utterly destroy all the places where the nations which you shall dispossess, served their gods, on the high mountains and on the hills, and under every green tree.  

3. "And you shall destroy their altars, break their sacred pillars, and burn their wooden images with fire; you shall cut down the carved images of their gods, and destroy their names from that place."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Donderdag 30 November 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 12:4-7)

4. "So mag julle nie doen met die Here julle God nie;

5. "maar die plek wat die Here julle God uit al julle stamme sal uitkies, om Sy Naam daar te vestig, om daar te woon, moet julle opsoek en daarheen moet julle kom. 

6. "En daarheen moet julle jul brandoffers bring, en julle slagoffers en julle tiendes, en die offergawe van julle land, en julle gelofte- en julle vrywillige offers, en die eersgeborenes van julle beeste en van julle kleinvee.  

7. "En daar moet julle voor die aangesig van die Here julle God eet en vrolik wees, julle en jul huisgesinne, en alles waar julle jul hand aan slaan, waarin die Here jou God jou geseën het."


Thursday 30 November 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 12:4-7)

4. "You shall not worship the Lord your God with such things,

5. "but you shall seek the place where the Lord your God chooses, out of all your tribes, to put His Name for His dwelling place; and there you shall go. 

6. "There you shall take your burnt offerings, your sacrifices, your tithes, the heave offerings, and firstborn of your herds and flocks. 

7. "And there you shall eat before the Lord your God, and you shall rejoice in all to which you have put your hand, you and your households, in which the Lord your God Has blessed you."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Vrydag 1 Desember 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 12:8-11)

8. "Julle moet nie dien net soos ons vandag hier doen nie - elkeen net maar wat reg is in sy eie oë. 

9. "Want julle het nog nie gekom in die rusplek, en in die erfenis wat die Here jou God jou sal gee nie. 

10. "Maar julle sal deur die Jordaan trek en woon in die land wat die Here julle God julle laat erwe, en Hy sal julle rus gee van al julle vyande rondom, en julle sal veilig woon. 

11. "Dan moet julle na die plek wat die Here julle God sal uitkies om Sy Naam daar te laat woon, alles bring wat ek julle beveel: julle brandoffers en julle slagoffers, julle tiendes en julle offergawe, van julle land en al julle keurgelofte-offers, wat julle die Here sal belowe."


Friday 1 December 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 12:8-11)

8. "You shall not at all do as we are doing here today - every man doing whatever is right in his own eyes -

9. "for as yet you have not come to the rest and the inheritance which the Lord your God is giving to you.  

10. "But you will cross the Jordan and settle in the land the Lord your God is giving you as an inheritance and He will give you rest from all your enemies round about, so that you dwell in safety, 

10. "But you will cross the Jordan and settle in the land which the Lord your God is giving you to inherit, and He will give you rest from all your enemies around you, so that you will live in safety. 

11. "Then to the place the Lord your God will choose as a dwelling place for His Name - there you are to bring everything I command you: your burnt offerings and sacrifices, your tithes and special gifts, and all your choice possessions you have vowed to the Lord. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 3 Desember 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Sagaria 8:11,12)

11. "Maar nou sal Ek vir die oorblyfsel van hierdie volk nie wees soos in die vroeër dae nie," spreek die Here van die leërskare. 

12. "Want die saad van vrede, die wingerdstok, sal sy vrug gee, en die aarde sy opbrings lewer, en die hemel sal sy dou skenk; en die oorblyfsel van hierdie volk, sal Ek al hierdie dinge laat beërwe."


Sunday 3 December 2017. 

PEARL FOR EACH DAY:

(Zechariah 8:11,12)

11. "But now I will not treat the remnant of this people as in the former days," says the Lord of hosts. 

12. "For the seed shall be prosperous, the vine shall give its fruit, the ground shall give her increase, and the heavens shall give their dew - I will cause the remnant of this people to possess all these."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Maandag 4 Desember 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 12:23-27)

23. "Bly daar net vas by dat jy die bloed nie eet nie, want die bloed is die siel, en jy mag die siel nie saam met die vlies eet nie. 

24. "Jy mag dit nie eet nie; op die grond moet jy dit uitgooi soos water. 

25. "Jy mag dit nie eet nie, dat dit met jou en jou kinders ná jou goed kan gaan, as jy doen wat reg is in die oë van die Here. 

26. "Net jou heilige gawes wat jy het, en jou gelofte-offers moet jy neem en na die plek kom wat die Here sal uitkies;

27. "en jy moet die brandoffers en die  bloed, berei op die altaar van die Here jou God, en die bloed van jou slagoffers moet teen die altaar van die Here jou God uitgegiet word; maar die vleis moet jy eet."


Monday 4 December 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 12:23-27)

23. "Only be sure that you do not eat the blood, for the blood is the life; you may not eat the life with the meat. 

24. "You shall not eat it; you shall pour it on the earth like water. 

25. "You shall not eat it, that it may go well with you and your children after you, when you do what is right in the sight of the Lord. 

26. "Only the holy things which you have, and your vowed offerings, you shall take and go to the place where the Lord chooses.

27. "And you shall offer your burnt offerings, the meat and the blood, on the altar of the Lord your God, and the blood of the sacrifices shall be poured out on the altar of the Lord your God, and you shall eat the meat."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 5 Desember 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Spreuke 30:24-28)

24. Vier is dit wat klein is op die aarde, maar hulle is uitermate wys;

25. die miere is nie 'n sterk volk nie, en tog berei hulle hul voedsel in die somer; 

26. die klipdassies is nie 'n magtige vollk nie, en tog maak hulle hul huis in die rotse;

27. die sprinkane het geen koning nie, en tog trek die hele swerm in goeie orde uit;

28. die geitjie kan jy met die hande gryp, en tog is hy in die konings se paleise. 


Tuesday 5 December 2017. 

PEARL FOR EACH DAY:

(Proverbs 30:24-28)

24. There are four things whch are little on the earth, but they are exceedingly wise:

25. The ants are a people not strong, yet they prepare their food in the summer;

26. the rock badgers are a feeble folk, yet they make their homes in the crags;

27. the locusts have no king, yet they all advance in ranks;

28. the spider skillfully grasps with its hands, and it is in kings' palaces. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 4 Desember 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 97:11,12)

11. Die lig is vir die regverdige gesaai en vrolikheid vir die opregtes van hart.  

12. O regverdiges wees bly in die Here, en loof Sy heilige gedenknaam!


Monday 4 December 2017. 

PEARL FOR EACH DAY:

(Psalm 97:11,12)

11. Light is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart. 

12. Rejoice in the Lord you righteous, and give thanks to the remembrance of His holy Name. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Dinsdag 5 Desember 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 12:28-32)

28. "Luister sorgvuldig na al hierdie woorde wat ek jou beveel, dat dit met jou en jou kinders ná jou goed kan gaan tot in ewigheid, as jy doen wat goed en reg is die oë van die Here jou God.  

29. "As die Here jou God die nasies waarheen jy gaan, om hulle uit hul besitting te verdrywe voor jou uitroei, en jy hulle verdrywe en in hulle land woon,

30. "neem jou dan in ag dat jy nie agter hulle aan, verstrik word nadat hulle voor jou uit verdelg is nie, en dat jy nie na hulle gode vra en sê nie: 'Hoe het hierdie nasies hulle gode gedien? - dat ek ook so kan doen.'

31. "So mag jy nie handel met die Here jou God nie; want alles wat vir die Here 'n gruwel is, wat Hy haat, het hulle vir hulle gode gedoen; want selfs hulle seuns en hulle dogters verbrand hulle met vuur vir hulle gode. 

32. "Alles wat ek julle beveel, dit moet julle sorgvuldig hou; jy mag daar niks byvoeg en daar niks van weglaat nie."

 

Tuesday 5 December 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 12:28-32)

28. "Observe and obey all these words which I command you, that it may go well with you and your children after you forever, when you do what is good and right in the sight of the Lord your God. 

29. "When the Lord your God cuts off from before you the nations which you go to dispossess, and you displace them and dwell in their land,

30. "take heed to yourself that you are not ensnared to follow them, after they are destroyed from before you, and that you do not inquire after their gods, saying: 'How did these nations serve their gods? I also will do likewise.'

31. "You shall not worship the Lord your God in that way, for every abomination to the Lord which He hates, they have done to their gods; for they burn even their sons and daughters in the fire to their gods. 

32. "Whatever I command you, be careful to observe it; you shall not add to it, nor take away from it."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Woensdag 6 Desember 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 13:1-4)

1. "As 'n profeet of een wat as dromer optree, by jou opstaan en jou 'n teken of wonder aankondig, 

2. "en die teken of wonder kom uit wat hy jou beloof het met die woorde: 'Laat ons agter ander gode aanloop - wat jy nie geken het nie - en hulle dien,'

3. "dan moet jy nie luister na die woorde van dié profeet of na dié man wat as dromer optree nie; want die Here julle God beproef julle, om te weet of julle werklik die Here julle God liefhet met julle hele hart en met julle hele siel. 

4. "Julle moet die Here julle God navolg, en Hom vrees en Sy gebooie hou, en na Sy stem luister en Hom dien en Hom aanhang."

 

Monday 6 December 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 13:1-4)

1. "If there arises among you a prophet or a dreamer of dreams, and he gives you a sign or a wonder, 

2. "and the sign or the wonder comes to pass, of which he spoke to you, saying: 'Let us go after other gods' - which you have not known - 'and let us serve them,'

3. "you shall not listen to the words of that prophet, or that dreamer of dreams, for the Lord your God is testing you, to know whether you love the Lord your God with all your heart and with all you soul. 

4. "You shall walk after the Lord your God and fear Him, and keep His commandments and obey His voice; you shall serve Him and hold fast to Him."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 6 Desember 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 121:5-8)

5. Die Here is jou Bewaarder; die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. 

6. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. 

7. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil; jou siel sal hy bewaar. 

8. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. 


Wednesday 6 December 2017. 

PEARL FOR EACH DAY:

(Psalm 121:5-8)

5. The Lord is your Keeper; the Lord is your shade at your right hand. 

6. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. 

7. The Lord shall preserve you from all evil; He shall preserve your soul. 

8. The Lord shall preserve your going out and your coming in, from this time forth, and even forever more. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 28 November 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG: 

(Psalm 1:1-3)

1. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie;

2. maar sy behae is in die wet van die Here, en hy oordink Sy wet dag en nag. 

3. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. 


Tuesday 28 November 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Psalm 1:1-3)

1. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful;

2. but his delight is in the law of the Lord, and in His law he meditates day and night. 

3. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither; and whatever he does shall prosper.   


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Thursday 7 December 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomium 13:5-9)

5. "But that prophet or that dreamer of dreams shall be put to death, because he has spoken in order to turn you away from the Lord your God, Who brought you out of the land of Egypt, and redeemed you from the house of bondage, to entice you from the way in which the Lord your God commanded you to walk. So you shall put away the evil from your midst. 

6. "If your brother, the son of your mother, your son or your daughter, the wife of your bosom, or your friend who is as your own soul, secretly entices you, saying: 'Let us go and serve other gods,' which you have not known, neither you nor your fathers,

7. "of the gods of the people which are all around you, near to you or far off from you, from one end of the earth to the other end of the earth, 

8. "you shall not consent to him or listen to him, nor shall your eye pity him, nor shall you spare him or conceal him;

9. "but you shall surely kill him; your hand shall be first against him to put him to death, and afterward the hand of all the people."


Donderdag 7 Desember 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 13:5-9)

5. "Maar dié profeet of dié man wat as dromer optree, moet gedood word, want hy het afval verkondig van die Here julle God, wat julle uit Egipteland uitgelei het, en jou uit die slawehuis verlos het, deur jou af te drywe van die weg wat die Here jou God jou beveel het, om daarop te wandel. So moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei. 

6. "As jou broer, die seun van jou moeder, of jou seun of dogter, of die vrou wat jy liefhet, of jou vriend wat soos jou eie siel is, jou in die geheim verlok en sê: 'Laat ons gaan en ander gode dien - wat jy en jou vaders nie geken het nie,

7. "uit die gode van die volke wat rondom julle is, naby jou of ver van jou af, van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde -

8. "dan moet jy nie inwillig, en na hom nie luister nie; ook mag jou oog hom nie verskoon nie, en jy mag jou nie ontferm en niks om sy ontwil wegsteek nie,

9. "maar jy moet hom sekerlik doodmaak; jou hand moet eerste teen hom wees om hom dood te maak, en daarna die hand van die hele volk."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 2 Desember 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 118:9-12)

9. Dit is beter om by die Here te skuil, as om op edeles te vertrou. 

10. Al die heidene het my omsingel; dit is in Naam van die Here dat ek hulle stukkend gekap het. 

11. Hulle het my omsingel, ja, hulle het my omsingel; dit is in die Naam van die Here dat ek hulle stukkend gekap het. 

12. Hulle het my omsingel soos bye - hulle is uitgeblus soos 'n doringtakvuur; dit is in die Naam van die Here dat ek hulle stukkend gekap het. 


Saturday 2 December 2017. 

PEARL FOR EACH DAY:

(Psalm 118:9-12)

9. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes.  

10. All nations surrounded me, but in the Name of the Lord I will destroy them. 

11. They surrounded me, yes they surrounded me; but in the Name of the Lord I will destroy them. 

12. They surrounded me like bees; they were quenched like a fire of thorns; for in the Name of the Lord I will destroy them.  


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)