Saturday, 23 June 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 3 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 10:1-6)
1. En daar was in Cesaréa 'n man met die naam van Cornelius, 'n hoofman oor honderd oor die sogenaamde Italiaanse leërafdeling.  
2. Hy met sy hele huis was vroom en Godvresend, en het baie aalmoese aan die volk gegee, en was altyddeur in die gebed tot God. 
3. Hy het duidelik in 'n gesig omtrent die negende uur van die dag 'n engel van God na hom sien inkom, en vir hom sê: "Cornelius!"
4. En hy het die oë op hom gehou en vol vrees gesê: 'Wat is dit my heer?' Toe antwoord hy hom: "Jou gebede en jou aalmoese het voor God in gedagtenis gekom.
5. "Stuur dan nou manne na Joppe en laat vir Simon haal wat ook Petrus genoem word. 
6. "Hy is tuis by 'n sekere Simon, 'n leerlooier, wie se huis by die see is. Hy sal jou sê wat jy moet doen."

Tuesday 3 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 10:1-6)
1. Now living in Caesarea there was a man whose name was Cornelius, a centurion (captain) of what was known as the Italian regiment,  
2. a devout man who venerated God and treated Him with reverential obedience, as did all his household; and he gave much alms to the people, and prayed continually to God. 
3. About the ninth hour (about 3:00 pm) of the day he saw clearly in a vision an angel of God entering and saying to him: "Cornelius!"
4. And he, gazing intently at him, became frightened and said: 'What is it Lord?' And the angel said to him: "Your prayers and your (generous) gifts to the poor have come up (as a sacrifice) to God, and have been remembered by Him,
5. "And now send men to Joppa and have them call for and invite here, a certain Simon whose surname is Peter; 
6. "he is lodging with Simon, a tanner, whose house is by the seaside."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Photo excerpted from Jodie Bernd's book: PRAYING THE SCRIPTURES FOR YOUR ADULT CHILDREN. 
Many thanks to you Jodie, may God bless you richly!


No comments:

Post a Comment