Sunday, 31 July 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 8 Augustus 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG: 

(Eségiël 20:19,20)
19. "Ek is die Here julle God; wandel in My insettinge en onderhou My verordeninge, en doen dit. 
20. En heilig My sabbatte, en hulle sal 'n teken wees tussen My en julle, dat julle kan weet dat Ek die Here julle God is. 

                ~~~~~~~~~~~~~
Monday 8 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Ezekiel 20:19,20)
19. "I Am the Lord your God; follow My statutes, observe My regulations, and carry them out.  
20. Treat My Sabbaths as holy and they will be a reminder of our relationship, and then you will know that I Am the Lord Your God!"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom alle eer, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid.       /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving forever and ever.)  


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 18 Augustus 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG: 

(2 Korinthiërs 9:6)
"Maar dink daaraan: 'Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai; en wie volop saai, sal ook volop maai.'"

                ~~~~~~~~~~~~~
Thursday 18 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(2 Corinthians 9:6)
"My point is this: 'The person who sows sparingly, will also reap sparingly; and the person who sows generously will also reap generously.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom  kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, nou en vir ewig.   /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship and thanksgiving, now and forever.)'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 7 Augustus 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG: 
(Jeremia 1:8)
"Wees vir hulle nie bevrees nie, want Ek is met jou om jou uit te red," spreek die Here. 
                ~~~~~~~~~~~~~
Sunday 7 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Jeremiah 1:8)
"Do not be afraid of those to whom I send you, for I will be with you to protect you," says the Lord. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, lofprysing, aanbidding en danksegging.     /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving.)

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 9 Augustus 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG: 

(Hebreërs 7:22-25)
22. In sover, het Jesus van 'n beter verbond borg geword. 
23. En hulle het wel priesters geword in 'n groot aantal, omdat hulle deur die dood verhinder is om aan te bly. 
24. Maar Hy, omdat Hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie. 
25. Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur Hom tot God gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree. 
                 ~~~~~~~~~~~~~
Tuesday 9 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Hebrews 7:22-25)
22. Accordingly Jesus Has become the guarantee of a better covenant. 
23. And the others who became priests were numerous, because death prevented them from continuing in office,
24. But He holds His priesthood permanently, since He lives forever. 
25. So He is able to save completely those who come to God through Him. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in alle ewigheid. 
   /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving, forever and ever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 5 Augustus 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG: 

(Jeremia 17:17)
Wees vir my nie 'n verskrikking nie; U is my toevlug in die dag van onheil. 

                ~~~~~~~~~~~~~
Friday 5 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Jeremish 17:17)
Do not cause me dismay! You are my source of safety in times of trouble. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle lof en eer, danksegging en aanbidding.     /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving.) 'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 6 Augustus 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG: 

(1 Korinthiërs 3:23)
Maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God. 

                ~~~~~~~~~~~~~
Saterdag 6 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 Corinthians 3:23)
And you are Christ's, and Christ belongs to God. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom alle eer, lofprysing, aanbidding en danksegging.    /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, praise, worship and thanksgiving.)Tuesday, 26 July 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 27 Julie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(11 Korinthiërs 12:9)
En Hy het vir my gesê: "My genade is vir jou genoeg, want My krag word in swakheid volbring." Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon.

Wednesday 27 July 2016. 
(11 Corinthians 12:9)
But He said to me: "My grace is enough for you, for My power is made perfect in weakness." So then, I will boast gladly about my weaknesses, so that the power of God may reside in me. 
 
(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, lofprysing, danksegging en aanbidding, nou en vir ewig!   /
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be honour, glory, worship and thanksgiving, now and forever more!)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 28 Julie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Hebreërs 2:6b,7)
6b. Wat is die mens dat U aan hom dink, of die mensekind, dat U hom besoek?
7. U het hom 'n weinig minder as die engele gemaak; met heerlikheid en eer het U hom gekroon, en hom oor die werke van U hande aangestel.

Thursday 28 July 2016. 
(Hebrews 2:6b,7)
6b. What is man, that You think of him, or the son of man that You care for him?
7. You made him lower than the angels for a little while; You have crowned him with glory and honour, and set him over the works of Your hands. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, lofprysing, danksegging en aanbidding.   /
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be honour, glory, worship and thanksgiving.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 29 Julie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Jeremia 5;22)
"Sou julle vir My nie bevrees wees nie," spreek die Here, "of voor My aangesig nie bewe nie, wat die sand gestel het as grens vir die see. 'n Ewige beperking wasroor hy nie sal gaan nie? Al rol sy golwe, hulle is onmagtig; al bruis hulle, hulle sal daaroor nie gaan nie."

Friday 29 July 2016. 
(Jeremiah 5:22)
"You should fear Me!" says the Lord. "You should tremble in awe before Me! I made the sand to be a boundary for the sea, a permanent barrier that it cannot cross. It's waves may roll, but they can never prevail. They may roar but they can never cross beyond that boundary."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, lofprysing, danksegging en aanbidding.   /
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be honour, glory, worship and thanksgiving.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 30 Julie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Johannes 2:28)
En nou my kinders, bly in Hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer Hy verskyn, en nie beskaamd van Hom weggaan by Sy wederkoms nie. 

A PEARL FOR EACH DAY:
Saturday 30 July 2016. 
(1 John 2:28)
And now little children, remain in Him, so that when He appears we may have confidence and not shrink away from Him in shame, when He comes back.  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, lofprysing, danksegging en aanbidding.   /
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be honour, glory, worship and thanksgiving.)

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 31 Julie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Johannes 5:4)
Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin, naamlik ons geloof. 

A PEARL FOR EACH DAY:
Sunday 31 July 2016. 
(1 John 5:4)
For whatever is born of God, is victorious over the world; and this is the victory that conquors the world, even our faith. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, lofprysing, danksegging en aanbidding.   /
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be honour, glory, worship and thanksgiving.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 3 Augustus 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Klaagliedere 3:25,26)
25. Tet. Goed is die Here vir die wat op Hom hoop, vir die siel wat Hom soek. 
26. Dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die Here. 

A PEARL FOR EACH DAY:
Wednesday 3 August 2016. 
(Lamentations 3:25,26)
25. The Lord is good to those who trust in Him, to the one who seeks Him. 
26. It is good to wait patiently for deliverance from the Lord. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, lofprysing, danksegging en aanbidding.   /
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be honour, glory, worship and thanksgiving.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 4 Augustus 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(1 Johannes 5:7,8)
7. Want daar is Drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees. En hierdie Drie is Een;
8. En daar is drie wat getuig op die aarde: die Gees, en die water en die bloed, en die Drie is eenstemmig. 

                ~~~~~~~~~~~~~~
Thursday 4 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 John 5:7,8)
7. So there are Three witnesses in heaven: The Father, the Word and the Holy Spirit, and these Three are One; 
8. And there are three witnesses on the earth: the Spirit, the water and the blood; and these Three agree (are in unison; their testimony coincides.)

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, lofprysing, danksegging en aanbidding.   /
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship and thanksgiving.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 1 Augustus 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 2:21)
En elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word. 

A PEARL FOR EACH DAY:
Monday 1 August 2016. 
(Acts 2:21)
And then everyone who calls on the Name of the Lord, will be saved. 
 
(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, lofprysing, danksegging en aanbidding.   /
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be honour, glory, worship and thanksgiving.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 2 Augustus 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Jeremia 1:19)
"En hulle sal teen jou veg, maar jou nie oorwin nie; want Ek is met jou," spreek die Here, "Om jou uit te red."

A PEARL FOR EACH DAY:
Tuesday 2 August 2016. 
(Jeremiah 1:19)
"They will attack you, but they will not be able to overcome you, for I will be with you to rescue you," says the Lord. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, lofprysing, danksegging en aanbidding.   /
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be honour, glory, worship and thanksgiving.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 26 Julie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Jesaja 9:5,6)
5. Want 'n Kind is vir ons gebore, 'n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op Sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors -
6. Tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leërskare sal dit doen. 

Tuesday 26 July 2016. 
(Isaiah 9:6,7)
6. For a Child Has been born to us, a Son Has been given to us, He shoulders responsibility and is called: Extraordinary Strategist, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. 
7. His dominion will be vast, and He will bring immeasurable prosperity. He will rule on David's throne and over David's kingdom, establishing it and strengthening it by promoting justice and fairness, from this time forward and forevermore. The Lord's intense devotion to His people will accomplish this. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, lofprysing, danksegging en aanbidding, nou en vir ewig! /
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be honour, glory, worship and thanksgiving now and forever more! )

Thursday, 21 July 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 25 Julie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Hebreërs 9:24)
Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teëbeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God, vir ons te verskyn. 

Monday 25 July 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Hebrews 9:24)
For Christ did not enter a man-made sanctuary, that was only a copy of the true one; He entered heaven itself now to appear for us in God's presence. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God dat ek telkens die korrekte "Pêrel" vir elke dag aan u sal deurgee, volgens u behoeftes. Aan Hom alle eer, aanbidding en danksegging.     /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you  each day, according to your need. To Him be all honour, worship and thanksgiving.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 24 Julie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Sagaría 4:6b)
"Nie deur krag of geweld nie, maar deur die Gees," sê die Here van die leërskare. 
               ********************
Sunday 24 July 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Zechariah 4:6b)
"Not by might not by power, but by My Spirit", says the Lord Almighty, Who rules over all. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God dat ek telkens die korrekte "Pêrel" aan u sal deurgee elke dag, volgens u behoefte. Aan Hom kom toe alle eer, aanbidding en danksegging.) /
I am trusting the Holy Spirit of God to present to you each day, the correct "Pearl" according to your needs. To Him be alll honour, worship, glory and thanksgiving.)

Many thanks to Martin Heigan for this magnificent photo.  


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 23 Julie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(11 Thessalonicense 3:3)
Maar die Here is getrou; Hy sal julle versterk en bewaar van die bose. 

(11 Thessalonians 3:3)
Yet the Lord is faithful, and He will strengthen you, and set you on a firm foundation. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God, dat ek telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u sal deurgee, volgens u behoefte. Aan Hom alle eer, aanbidding en danksegging.   /
I am trusting the Holy Spirit of God, to present each day the correct "Pearl" to you according to your needs. To Him all honour, worship and thanksgiving.) 


Tuesday, 19 July 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 22 Julie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Sagaria 1:17a)
"Roep verder en sê: 'So spreek die Here van die leërskare; My stede sal weer oorstroom wees van goeie dinge.'"

Friday 22 July 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Zechariah 1:17a)
"Cry yet again, saying: 'Thus says the Lord of hosts: 'My cities shall yet again overflow with prosperity.'"
 
(
Many thanks to André Heigan who kindly supplied this magnificant photo.


Saturday, 16 July 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 21 Julie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Spreuke 14:26)
In die vrees van die Here lê 'n sterk sekerheid, ook vir die kinders van 'n sodanige sal daar toevlug wees

Thursday 21 July 2016. 
(Proverbs 14:26)
In the reverent and worshipful fear of the Lord there is strong confidence, and His children shall always have a place of refuge.'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 20 Julie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Jesaja 40:31)
Maar hulle wat op die Here wag, kry nuwe krag, hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. 
                  ^~^~^~^~^~^~
                  ~~~~~~~~~~~~ 
Wednesday 20 July 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Isaiah 40:31)
But those who wait for the Lord and hope in Him, shall change and renew strength and power - they shall lift up their wings and fly like eagles - they shall walk and not faint or become tired. 


Tuesday, 12 July 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 19 Julie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Judas 1:25)
Aan die Alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe Heerlikheid en Majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid! Amen. 

(Jude 1:25)
To the One Only God, our Saviour through Jesus Christ our Lord, be glory (splendour), majesty, might and dominion, and power and authority, before all time and now and forever (unto all the ages of eternity). Amen (So be it)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 18 Julie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 51:12,13)
12. Skep vir my 'n rein hart, O God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. 
13. Verwerp my nie van U aangesig nie, en neem U Heilige Gees nie van my weg nie. 

Monday 18 July 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Psalm 51:10,11)
10. Create in me a clean heart, O God, and renew a right, persevering and steadfast spirit within me. 
11. Cast me not away from Your presence, and take not Your Holy Spirit from me. 'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 16 Julie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Spreuke 18:10)
Die Naam van die Here is 'n sterk toring; die regverdige hardloop daarin en word beskut. 

Saturday 16 July 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Proverbs 17:10)
The Name of the Lord is a strong tower; the (consistently) righteous man shall run into it and is safe, high (above evil) and strong. 


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 13 Julie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 50:15)
En roep My aan in die dag van benoudheid; Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer. 

Wednesday 13 July 2016. 
(Psalm 50:15)
And call on Me in the day of trouble; I will deliver you, and you shall honour and glorify Me.

(Met God die Vader se genade en barmhartigheid, glo en vertrou ek  dat ek die korrekte 'Pêrel' aan u sal deurgee elke dag - volgens die wil van die Vader.       /
With God the Father's loving-kindness, mercy and grace, I believe and trust that I will be able to present the correct 'Pearl' to you every day - according to the will of the Father.)