Wednesday, 28 February 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 11 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:28-31)
28. En omtrent agt dae ná hierdie woorde, het Hy Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem en op die berg geklim om te bid. 
29. En terwyl Hy bid, het die voorkoms van Sy aangesig anders geword, en Sy klere skitterend wit. 
30. En daar was twee manne in gesprek met Hom; dit was Moses en Elía. 
31. Hulle het in heerlikheid verskyn en van Sy uitgang gespreek, wat Hy in Jerusalem sou volbring. 

Sunday 11 March. 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9:28-31)
28. About eight days after Jesus said this, He took Peter, John and James with Him and went up onto a mountain to pray. 
29. As He waa praying, the appearance of His face changed, and His clothes became as bright as a flash of lightning. 
30. Two men, Moses and Elijah, appeared in glorious splendour, talking with Jesus. 
31. They spoke about His departure, which He was about to bring to fulfillment at Jerusalem. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte
Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


Many thanks to whoever sent this photo my way. May God bless you richly. 


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 5 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:4-6)
4. En watter huis julle ook mag ingaan, bly dáár en gaan dáárvandaan verder. 
5. En almal wat julle nie ontvang nie - as julle van daardie stad  weggaan, skud selfs die stof van julle voete af, as 'n getuienis teen hulle.  
6. En hulle het uitgegaan en dorp vir dorp deurgegaan, en orals die Evangelie van God verkondig, en siekes gesond gemaak. 

Monday 5 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9: 4-6)
4. "And whatever house you enter, stay there, and from there depart. 
5. "And wherever they do not receive you, when you leave that town, shake off the dust from your feet as a testimony against them."
6. And they departed and went through the villages, preaching the gospel, and healing everywhere. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte
Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


Photo by Randy and Rozanne Frazee, from " Believe 365-Day Devotional."
Many thanks to them, to enable me to copy this exceptional photo, to use as illustration to my blog. 


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 12 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:32-36)
32. En Petrus en die wat saam met hom was, was deur die slaap oorweldig. Maar toe hulle wakker word, sien hulle Sy heerlikheid en die twee manne wat by Hom staan. 
33. En toe hulle van Hom weggaan, sê Petrus vir Jesus: 'Meester, dit is goed dat ons hier is; laat ons dan drie hutte maak, een vir U, en vir Moses een, en een vir Elía' - hy het nie geweet wat hy sê nie. 
34. Maar toe hy dit sê, kom daar 'n wolk en oordek hulle, en hulle het bang geword toe daardie manne in die wolk ingaan. 
35. En daar kom 'n stem uit die wolk wat sê: "Dit is My geliefde Seun. Luister na Hom!"
36. En nadat die stem gekom het, was Jesus daar alleen. En hulle het geswyg en aan niemand in daardie dae iets vertel van wat hulle gesien het nie.

Monday 12 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9;32-36)
32. Peter and his companions were very sleepy, but when they became fully awake, they saw His glory and the two men standing with Him. 
33. As the men were leaving Jesus, Peter said to Jesus: 'Master, it is good for us to be here. Let us put up three shelters - one for You, one for Moses, and one for Elijah.' He did not know what he was saying.
34. While he was speaking, a cloud appeared and covered them, and they were afraid as they entered the cloud. 
35. A voice came from the cloud saying: "This is My Son Whom I have chosen; listen to Him." 
36. When the voice had spoken, they found that Jesus was alone. The disciples kept this to themselves and did not tell anyone at that time what they had seen. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte
Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


Monday, 26 February 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 1 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 8:43-46)
43. En 'n vrou wat twaalf jaar lank aan bloedvloeiing gely het, en haar hele vermoë aan geneeshere uitgegee het, en deur niemand gesond gemaak kon word nie, 
44. het van agter af gekom en die soom van Sy kleed aangeraak, en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. 
45. Daarop sê Jesus: "Wie is dit wat My aangeraak het? En toe almal dit ontken, sê Petrus en die wat by hom was: 'Meester, die skare druk en verdring U, en U sê: "Wie is dit wat My aangeraak het?"'
46. Maar Jesus antwoord: "Iemand het My aangeraak, want Ek het gemerk dat krag van My uitgegaan het."

Thursday 1 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 8:43-46)
43. And there was a woman who had had a discharge of blood for twelve years, and though she had spent all her living on physicians, she could not be healed by anyone. 
44. She came up behind Him and touched the fringe of His garment, and immediately her discharge of blood ceased.  
45. And Jesus said: "Who was it that touched Me?" When all denied it. Peter said: 'Master, the crowds surround You and are pressing in on You!'
46. But Jesus said: "Someone touched Me, for I perceive that power has gone out from Me."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 2 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Luka 8:47-50)
47. En toe die vrou sien dat sy nie verborge gebly het nie, kom sy bewende en val voor Hom neer en vertel Hom voor die hele volk om watter rede sy Hom aangeraak het, en dat sy onmiddellik gesond geword het. 
48. En Hy sê vir haar: "Hou goeie moed dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede."
49. Terwyl Hy nog spreek, kom iemand van die owerste van die sinagoge se huis af, en sê vir hom: 'Jou dogter is dood, moenie die Meester lastig val nie.'
50. Maar toe Jesus dit hoor, antwoord Hy en sê vir hom: "Moenie vrees nie. Glo net en sy sal gered word."

Friday 2 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 8:47-50)
47. And when the woman saw that she was not hidden, she came trembling, and falling down before Him declared in the presence of all the people why she had touched Him, and how she had been immediately healed.  
48. And He said to her: "Daughter, your faith has made you well, go in peace."
49. While He was still speaking, someone from the ruler's house came and said: 'Your daughter is dead, do not trouble the Teacher any more.'
50. But Jesus, on hearing this, answered him: "Do not fear, only believe, and she will be well."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 27 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 10:31-37)
33. "Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom; en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel,
34. "en na hom gegaan, sy wonde verbind, en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp, en hom na 'n herberg geneem, en vir hom gesorg. 
35. "En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy twee pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom: Sorg vir hom, en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as terugkom. 
36. "Wie dan van hierdie drie dink jy, was naaste aan hom wat onder die rowers verval het?
37. En hy antwoord: 'Hy wat barmhartigheid aan hom bewys het.'
Toe sê Jesus vir hom: "Gaan, en doen jy net so."

Tuesday 27 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 10:31-37)
33. "But a certain Samaritan, as he travelled along, came down to where he was; and when he saw him, he was moved with pity and sympathy (for him).
34. "And went to him and dressed his wounds pouring on (them) oil and wine. Then he set him on his own beast and brought him to an inn and took care of him. 
35. "And the next day he took out two denarii (two day's wages) and gave (them) to the innkeeper, saying: 'Take care of him, and whatever more you spend, I myself will repay you when I return.'
36. "Which of these three do you think proved himself a neighbour to him who fell among the robbers?"
37. He answered: 'The one who showed pity and mercy to him.' And Jesus said to him: "Go, and do likewise."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte
Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).
PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 10 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:23-27) 
23. En Hy sê vir almal: "As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem, en My volg.
24. "Want elkeen wat sy lewe wil red sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, hy sal dit red. 
25. "Wat baat dit die mens tog as hy die hele wêreld win, maar homself verloor of skade aandoen?
26. "Want elkeen wat hom skaam vir My en My Woorde, vir hom sal die Seun van die Mens Hom skaam, wanneer Hy kom in Sy heerlikheid, en die van die Vader en van die heilige engele.
27. "Ek sê vir julle met waarheid: Daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die koninkryk van God nie gesien het nie."

Saturday 10 March  2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9:23-27)
23. Then He said to them all: "Whoever wants to be My disciple, must deny themselves and take up their cross daily and follow Me.
24. "For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for Me, will save it. 
25. "What good is it for someone to gain the whole world, and yet loose or forfeit their very self? 
26. "Whoever is ashamed of Me and My Words, the Son of Man will be ashamed of them, when He comes in His glory, and the glory of the Father and of the holy angels. 
27. "Truly I tell you, some who are standing here, will not taste death, before they see the Kingdom of God."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


Many thanks to John Hagee Ministries for these uplifting photos they always send my way. May this ministry be blessed.  

PEARL FOR EACH DAY. /. PÊREL VIR ELKE DAG.

Vrydag 9 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:18-21)
18. En toe Jesus besig was om alleen te bid, was Sy dissipels saam met Hom, vra Hy hulle en sê: "Wie sê die skare is Ek?"
19. En hulle antwoord en sê: 'Johannes die Doper, en ander Elía, en ander dat een van die ou profete opgestaan het.'
20. En Hy sê vir hulle: "Maar julle, wie sê julle is Ek?" En Petrus antwoord en sê: 'Die Christus van God!'
21. Toe gee Hy hulle 'n streng bevel, en gebied hulle om dit aan niemand te vertel nie. 
22. En Hy sê: "Die Seun van die Mens moet baie ly en verwerp word, deur die ouderlinge, en die owerpriesters en skrifgeleerdes, en gedood word, en op die derde dag opstaan."

Friday 9 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9:18-21)
18. And when Jesus was praying in private and His disciples were with Him, He asked them: "Who do the crowds say I Am?"
19. They replied: 'Some say John the Baptist; others say Elijah; and still others, that one of the prophets of long ago Has come back to life.'
20. "But what about you?" He asked. "Who do you say I Am?" Peter answered: 'God's Messiah.'
21. Jesus strictly warned them not to tell this to anyone.  
22. Then He said: "The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests and the teachers of the law, and He  must be killed and on the third day be raised to life."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 7 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:11-12)
11. Maar die skare het dit te wete gekom en Hom gevolg; en Hy het hulle ontvang en met hulle gespreek oor die Koninkryk van God, en die wat genesing nodig gehad het, gesond gemaak.  
12. En toe die dag begin daal, kom die Twaalf na Hom en sê vir Hom: 'Stuur die skare weg sodat hulle na die dorpe en buitewyke in die omtrek kan gaan en herberg en voedsel kry; want ons is hier in 'n verlate plek.'

Wednesday 7 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9:11,12)
11. But when the crowds learned of it, they followed Him; and He welcomed them and talked to them about the Kingdom of God, and healed those who needed restoration to health.  
12. Now the day began to decline, and the Twelve came and said to Him: 'Dismiss the crowds and send them away, so that they may go to the neighbouring hamlets and villages, and the surrounding country and find lodging and get a supply of provisions, for we are here in an uninhabited (barren, solitary) place.'

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


Photo by Jefferson Bethke, from his best selling book: JESUS RELIGION. 


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY B

Saterdag 3 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 8:51-56)
51. En toe Hy in die huis kom, het Hy niemand toegelaat om in te gaan nie, behalwe Petrus en Jakobus en Johannes, en die vader en die moeder van die meisie. 
52. En almal het gehuil en oor haar rou bedryf. Maar Hy sê: "Moenie huil nie; sy is nie dood nie, maar slaap."
53. En hulle het Hom uitgelag, want hulle het geweet dat sy dood was.
64. En toe Hy almal na buite uitgejaag het, gryp Hy haar hand en roep uit en sê: "Dogtertjie, staan op!"
55. En haar gees het teruggekom, en sy het onmiddellik opgestaan; en Hy het beveel dat hulle haar iets te ete moes gee. 
56. En haar ouers was verbaas, maar Hy het hulle bevel gegee om aan niemand te sê wat gebeur het nie. 

Saturday 3 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 8:51-56)
51. And when He came to the house, He permitted no one to enter with Him, except Peter and John and James, and the girl's father and mother. 
52. And all were weeping for and bewailing her; but He said: "Do not weep, for she is not dead, but sleeping."
53. And they laughed Him to scorn, knowing full well that she was dead. 
54. And grasping her hand, He called, saying: "Child. Arise!" (From the sleep of death)!
55. And her spirit returned (from death) and she arose immediately, and He directed that she be given something to eat.  
56. And her parents were amazed, but He charged them to tell no one what had occurred.  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


Many thanks to Lysa TerKeurst, for me being able to use this picture. 
"Let your gentleness be evident to all." From her book: UNGLUED DEVOTIONAL. 


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 4 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:1-3)
1. En Hy het Sy twaalf apostel saamgeroep en hulle gesag en mag gegee oor al die duiwels, en om al die siektes te genees. 
2. En Hy het hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig, en al die siekes gesond te maak,
3. en vir hulle gesê: "Neem niks vir die pad nie. geen stokke of brood of geld nie, en geeneen van julle moet twee kledingstukke hê nie."

Sunday 4 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9:1-3)
1. Then Jesus called together the twelve apostles, and gave them power and authority over all demons, and to cure diseases. 
2. And He sent them out to announce and preach the Kingdom of God, and to bring healing. 
3. And He said to them: "Do not take anything for your journey - neither walking stick, nor bag (for collection) nor food of any kind, nor money, and do not have two undergarments, (tunics)."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 8 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:13-17)
13. Maar Hy sê vir hulle: "Gee julle vir hulle iets om te eet." Maar hulle antwooord: 'Ons het nie meer as vyf brode en twee visse nie, tensy ons voedsel gaan koop vir al hierdie mense.'
14. Want daar was omtrent vyf-duisend manne. Maar Hy sê vir Sy dissipels: "Laat hulle in groepe van vyftig sit."
15. En hulle het dit gedoen, en almal laat sit. 
16. Toe neem Hy die vyf brode en die twee visse, en nadat Hy opgekyk het na die hemel, seën Hy dit en breek dit en gee Hy dit aan die dissipels om dit aan die skare voor te sit. 
17. En hulle het geëet en is almal versadig, en wat vir hulle van die brokstukkke oorgebly het, is daar twaalf mandjies vol opgetel. 

Thursday 8 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9:13-17)
13. He replied: "You give them something to eat." They answered: 'We only have five loaves of bread and two fish - unless we go and buy food for all this crowd.'
14. (About five thousand men were there). But He said to His disciples: "Have them sit down in groups of about fifty each."
15. The disciples did so, and everyone sat down. 
16. Taking the five loaves and the two fish and looking up to heaven, He gave thanks and broke them. Then He gave them to the disciples, to distribute to the people. 
17. They all ate and were satisfied, and the disciples picked up twelve basketfuls of broken pieces that were left over. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).PÊREL VIR ELKE DAG. / PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 28 Fenruarie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 8:38-42)
38. En die man uit wie die duiwels uitgevaar het Hom gebid om by Hom te kan bly. Maar Jesus het hom laat gaan en gesê:
39. "Gaan terug na jou huis en vertel watter groot dinge God aan jou gedoen het. En hy het gegaan en deur die hele stad verkondig watter groot dinge Jesus aan hom gedoen het. 
40. En toe Jesus terugkom, het die skare Hom verwelkom; want almal was Hom te wagte. 
41. En daar kom 'n man wie se naam Jaïrus was, en hy was 'n owerste van die sinagoge; en hy val voor die voete van Jesus neer en smeek Hom om na sy huis te kom;
42. want sy enigste dogter van omtrent twaalf jaar het op sterwe gelê. Ek terwyl Hy gaan, het die skare Hom verdring. 

Wednesday 28 February 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 8:38-42)
38. The man from whom the demons had gone, begged that he might be with Him, but Jesus sent him away saying: 
39. "Return to your home, and declare how much God Has done for you." And he went away, proclaiming throughout the whole city how much Jesus Had done for him. 
40. Now when Jesus returned, the crowd welcomed Him, for they were all waiting for Him.  
41. And there came a man named Jairus, who was a ruler of the synagogue. And falling at Jesus' feet, he implored Him to come to his house, 
42. for he had an only daughter, about twelve years of age, and she was dying. As Jesus went, the people pressed around Him. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die kortekte Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).Thursday, 22 February 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 24 Februarie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG.
(Lukas 8:23-25)
23. En terwyl hulle seil, raak Hy aan die slaap. Toe kom daar 'n stormwind op die see af en die skuit begin vol word, en hulle was in gevaar. 
24. En hulle het na Hom gegaan en Hom wakker gemaak en gesê: 'Meester, Meester, ons vergaan!' Hy staan toe op en bestraf die wind en die watergolwe, en hulle het bedaar en daar het 'n stilte gekom. 
25. En Hy sê vir hulle: "Waar is julle geloof?" Maar hulle was bang en verwonderd, en hulle het vir mekaar gesê: 'Wie is Hy tog, dat Hy selfs die winde en die water gebied, en hulle Hom gehoorsaam is!'

Saturday 24 February 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 8:23-25)
23. But as they were sailing, He fell off to sleep. And a whirlwind revolving from below upwards swept down on the lake, and the boat was filling with water, and they were in great danger. 
24. And the disciples came and woke Him, saying: 'Master, Master, we are perishing! And He being thoroughly awakened, censured and blamed and rebuked the wind and the raging waves; and they ceased, and there was a calm. 
25. And He said to them:! Why are you so fearful? Where is your faith (your trust, and confidence in Me - in My veracity  and in My integrity?) And they were seized with alarm and profound and reverent dread, and they marvelled, saying to one another: 'Who then is this, that He commands even wind and sea, and they obey Him?' 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lof, prys, danksegging en aanbidding, van nou tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct section of Scripture every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more.)


Many thanks to Rosan Marais who kindly sent this photo to me. 

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 26 Februarie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG.
(Lukas 8:30-33)
30. Daarop vra Jesus hom en sê: "Wat is jou naam?" En hy antwoord: 'Legio' - want baie duiwels het in hom ingevaar. 
31. En hulle het Hom gesmeek dat Hy hulle nie sou beveel om in die onderwêreld af te vaar nie. 
32. En daar het 'n groot trop varke op die berg gewei. Toe smeek hulle Hom dat Hy hulle sou toelaat om in die varke in te vaar. En Hy het hulle toegelaat. 
33. Daarop gaan die duiwels uit die man uit en vaar in die varke in, en die trop het van die krans af in die see gestorm en verdrink. 

Monday 26 February 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 8;30-33)
30. Jesus then asked him: "What is your name?" And he answered, 'Legion;' for many demons had entered him. 
31. And they begged (Jesus) not to command them to depart into the abyss (bottomless pit).
32. Now a great herd of swine was there feeding on the hillside; and the demons begged Him to give them leave to enter these. And He allowed them (to do so).
33. Then the demons came out of the man and entered into the swine, and the swine rushed down the steep cliff into the lake and were drowned. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lof, prys, danksegging en aanbidding, van nou tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct section of Scripture every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more.)

Many thanks to whoever sent this photo my way. God bless. PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 27 Februarie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG.
(Lukas 8:34-37)
34. En toe die wagters sien wat gebeur het, het hulle gevlug en dit in die stad en in die buitewyke gaan vertel. 
35. Daarop het hulle uitgegaan om te sien wat gebeur het; en hulle het by Jesus gekom, en die man gevind uit wie die duiwels uitgevaar het, terwyl hy aan die voete van Jesus sit, gekleed en by sy verstand. En hulle het gevrees.  
36. En die wat ooggetuies was, het ook aan hulle vertel hoe die besetene genees is. 
37. En die hele menigte van die omtrek van die Gadaréners het Hom gevra om van hulle weg te gaan, omdat hulle deur 'n groot vrees bevang was. Toe het Hy in die skuit geklim en teruggegaan.  

Tuesday 27 February 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 8:34-37)
34. When the herdsmen saw what had happened, they fled and told it in the city and in the country. 
35. Then people went out to see what has happened, and they came to Jesus, and found the man from whom the demons had gone, sitting at ths feet of Jesus, clothed and in his right mind, and they were afraid. 
36. And those who had seen it, told them how the demon possessed man had been healed. 
37. Then all the people of the surrounding country of the Garasenes asked Him to depart from them, for they were seized with great fear. So He got into the boat and returned. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lof, prys, danksegging en aanbidding, van nou tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct section of Scripture every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more.)PÊREL VIR ELKE DAG. / PEARL FOR EACH DAY.

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 23 Februarie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG.
Lukas 8:19-22)
19. En Sy moeder en broers het na Hom gekom, en weens die skare kon hulle Hom nie bereik nie. 
20.  Toe bring hulle Hom die boodskap en sê: 'U moeder en U broers staan buite en wil U sien.'
21. Maar Hy antwoord en sê vir hulle: "My moeder en My broers is die wat die Woord van God hoor en dit doen."
22. En op een van daardie dae het Hy en Sy dissipels in 'n skuit gegaan; en Hy het vir hulle gesê: "Laat ons oorvaar na die oorkant van die see," en hulle het weggevaar.

Friday 23 February 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 8:19-22)
19. Then Jesus' mother and His brothers came along toward Him, but they could not get to Him, because of the crowd. 
20. And it was told Him: 'Your morher and brothers are standing outside, desiring to have an interview with You.' 
21. But He answered them: "My mother and My brothers are those who listen to the Word of God and do it!"
22. One of those days He and His disciples got into a boat, and He said to them: "Let us go across to the other side of the lake." So they put out to sea. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lof, prys, danksegging en aanbidding, van nou tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct section of Scripture every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more.)Sunday, 18 February 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 22 Februarie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG.
(Lukas 8:16-18)
16. "Want niemand steek 'n lamp op en maak dit toe met iets, of sit dit onder 'n bed nie; maar hy sit dit op 'n staander, sodat almal wat inkom die lig kan sien. 
17. "Want daar is niks verborge wat nie openbaar sal word nie, of weggesteek wat nie bekend sal word en in die lig sal kom nie. 
18. "Pas dan op hoe julle hoor, want elkeen wat het, aan hom sal gegee word; en van elkeen wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook wat hy dink dat hy het."

Thursday 22 February 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 8:16-18)
16. "No one lights a lamp and hide it in a clay jar, or puts it under a bed. Instead, they put it on a stand, so that those who come in, can see the light. 
17. "For there is nothing hidden that will not be known or brought out into the light, and be disclosed. 
18. "Therefore consider carefully how you listen. Whoever has will be given more; whoever does not have, even what they think they have will be taken from them. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lof, prys, danksegging en aanbidding, van nou tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct section of Scripture every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more.)
PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 25 Februarie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG.
(Lukas 8:26-29)
26. En hulle het geseil na die land van die Gadaréners, wat reg anderkant Galiléa is. 
27. En toe Hy aan wal uitklim, kom 'n sekere man uit die stad Hom tegemoet, wat vir 'n geruime tyd met duiwels besete was en geen klere gedra het nie; hy het ook nie in 'n huis gewoon nie, maar in die grafte. 
28. En toe hy Jesus sien, skreeu hy uit en val voor Hom neer, en sê met 'n groot stem: 'Wat het ons met U te doen Jesus, Seun van die Allerhoogste God? Ek bid U, moet my nie pynig nie -'
29. want Hy het aan die onreine gees bevel gegee om uit die man uit te gaan. Want baiekeer het hy hom saamgesleep; en hulle het hom gebind met kettings en voetboeie om oor hom wag te hou; maar hy het die boeie uitmekaar geruk, en die duiwel het hom in die woestyn gedrywe. 

Sunday 25 February 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 8:26-29)
26. Then they came to the country of the Gerasenes, which is opposite Galilee.  
27. Now when Jesus stepped out on land, there met Him a certain man out of the town who had (was possessed) by demons. For a long time he wore no clothes, and he lived not in a house, but in the tombs. 
28. And when he saw Jesus, he raised a deep (terrible) cry (from the depth of his throat) and fell down before Him (in terror) and shouted loudly: 'What have You to do with me, Jesus, Son of the Most High God? (What  have we in common?) I beg You, do not torment me!'
29. For Jesus was already commanding the unclean spirit to come out of the man. For many times it had snatched and held him; he was kept under guard and bound with chains and fetters, but he would break the bonds and be driven by the demon into the wilderness (desert).

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lof, prys, danksegging en aanbidding, van nou tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct section of Scripture every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more.)
PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 21 Februarie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 8:11-15)
11. "Dit is dan die betekenis: Die saad is die Woord van God. 
12. "Die langs die pad is die hoorders. Daarna kom die duiwel en neem die Woord uit hul harte weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie. 
13. "En dié op die rots, is hulle wat die Woord met blydskap ontvang wanneer hulle dit hoor; en hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir 'n tyd glo, en in die tyd van versoeking val hulle af. 
14. "En wat in dorings geval het - dit is die wat gehoor het, en hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en rykdom en genietinge van die lewe, en dra geen ryp vrug nie. 
15. "En wat in die goeie grond val, dit is die wat, nadat hulle gehoor het, die Woord in 'n goeie en edele hart hou, en met volharding vrug dra."
 
Wednesday 21 February 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 8:11-15)
11. "Now the meaning of the parable is this: The seed is the Word of God.
12. "Those along the path are the ones who hear, and then the devil comes and takes away the Word from their hearts, so that they may not believe and be saved. 
13. "Those on the rocky ground are the ones who receive the Word with joy when they hear it, but they have no root. They believe for a while, but in the time of testing, they fall away.  
14. "The seed that fell among thorns, stands for those who hear, but as they go on their way, they are choked by life's worries, riches and pleasures, and they do not mature. 
15. "But the seed on good soil stands for those with a noble and good heart, who hear the Word, retain it, and by persevering, produce a crop."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lof, prys, danksegging en aanbidding, van nou tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct section of Scripture every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more.)Monday, 12 February 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 17 Februarie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 8:1-3)
1. En daarna het Hy die een stad en dorp na die ander deurgereis, en gepreek en die evangelie van die koninkryk van God verkondig, en die twaalf apostels was saam met Hom;
2. ook sekere vroue wat genees was van bose geeste en siektes: Maria, wat Magdaléna genoem word, uit wie sewe duiwels uitgegaan het,
3. en Johanna, die vrou van Gusa, 'n bestuurder van Herodes, en Susanna en baie ander, wat Hom almal met hulle besittings gedien het.  

Saturday 17 February 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 8:1-3)
1. Soon afterward Jesus went on through towns and villages, preaching and bringing the good news (the gospel) of the kingdom of God. And the twelve apostles were with Him.   
2. And also some woman who had been cured of evil spirits and diseases. Mary, called Magdalene, from whom seven demons had been expelled; 
3. And Joanna, the wife of Chuza, Herod's household manager; and Suzanna; and many others, who ministered and provided for Him and them, out of their property and personal belongings. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lof, prys, danksegging en aanbidding, van nou tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct section of Scripture every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more.)


Photo by Max Lacado. From his book: God is with you every day.