Monday, 4 June 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 15 Junie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Handelinge 7:58-60)
58. En hulle het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig; en die getuienis het hulle klere neergelê by die voete van van 'n jongman met die naam van Saulus. 
59. En hulle het Stéfanus gestenig terwyl hy die Here aanroep en sê: "Here Jesus, ontvang my gees!" 
60. En hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep: "Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie!" En met dié woorde het hy ontslaap. 

Friday 15 June 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 7:58-60)
58. Then they dragged him out of the city and began to stone him, and the witnesses placed their garments at the feet of a young man named Saul. 
59. And while they were stoning Stephen, he prayed: "Lord Jesus, receive and accept and welcome my spirit!"
60. And falling on his knees, he cried out loudly: "Lord, fix not this sin upon them (lay it not to their charge)!" And when he had said this, he fell asleep (in death).

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


No comments:

Post a Comment