Monday, 4 June 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 16 Junie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 8:1-7)
1. En Saulus het ook vermoording goedgekeur. En daar het in dié tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan, en almal is verstrooi oor die streke van Judéa en Samaría, behalwe die apostels.   
2. En godvresende manne het Stéfanus begrawe, en 'n groot rou oor hom bedrywe. 
3. Maar Saulus het die gemeente verwoes en in die huise gegaan en manne en vroue uitgesleep en in die gevangenis oorgelewer. 
4. En die wat verstrooi was, het die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. 
5. En Filippus (die diaken), het afgekom in 'n stad van Samaría, en Christus aan hulle verkondig. 
6. En die skare het eendragtig ag gegee op die woorde van Filippus toe hulle dit hoor, en die tekens sien wat hy doen. 
7. Want uit baie van die wat onreine geeste gehad het, het die geeste uitgegaan terwyl hulle met 'n groot stem skreeu; en baie wat lam en kreupel was, het gesond geword. 

Saturday 16 June 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 8:1-7)
1. And Saul was not only consenting to Stephen's death (he was pleased and entirely approving). On that day a great and severe persecution broke out against the church that was in Jerusalem; and they were all scattered throughout the regions of Jedea and Samaria, except the apostles.  
2. A (party of) devout men with others helped to carry out and bury Stephen, and made great lamentation over him. 
3. But Saul shamefully treated and laid waste the church continuously (with cruelty and violence); and entering house after house, he dragged out men and women and committed them to prison. 
4. Now those who were scattered abroad went abroad (through the land from place to place) preaching the glad tidings, the Word (the doctrine concerning the attainment through Christ of salvation in the kingdom of God).
5. Philip (the deacon, not the apostle) went down to the city of Samaria and proclaimed the Christ (the Messiah) to the people;
6. and great crowds of people with one accord listened to and heeded what was said by Philip, as they heard him and watched the miracles and wonders which he kept performing (from time to time).
7. For foul spirits came out of many whe were possessed by them, screaming and shouting with a loud voice, and many who were suffering from palsy or were crippled, were restored to health.  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


No comments:

Post a Comment