Saturday, 23 June 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 1 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 8:31-35)
31. En die gemeentes deur die hele Judéa en Galiléa en Samaria het vrede gehad; en terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here, en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder. 
32. En onderwyl Petrus oral rondgaan, het hy gekom by die heiliges wat in Lidda woon;
33. en hy het daar 'n man gevind met die naam van Enéas, wat al agt jaar bedlêend en verlam was. 
34. En Petrus sê vir hom; Enéas, Jesus Christus maak jou gesond; staan op en maak jou bed op! En hy het dadelik opgestaan. 
35. En al die inwoners van Lidda en Saron het hom gesien, en tot die Here bekeer. 

Sunday 1 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 9:31-35)
31. So the Church throughout the whole of Judea and Galilee and Samaria had peace and was edified (growing in wisdom, virtue, and piety) and walking in the respect and reverential fear of the Lord and in the consolation and exhortation of the Holy Spirit, continued to increase and was multiplied. 
32. Now as Peter went here and there among them all he went down also to the saints who lived in Lydda. 
33. There he found a man named Aeneas, who had been bed-fast for eight years and was paralyzed. 
34. And Peter said to him: "Aeneas, Jesus Christ the Messiah (now) makes you whole. Get up and make your bed! And immediately Aeneas stood up. 
35. Then, when the inhabitants of Lydda and the plain of Sharon saw what had happened to him, they turned to the Lord. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Many thanks to Alta van Vuuren who once again kindly sent this stunning and powerful illustrated verse of Scripture my way. May God bless you richly in everything you do Alta!

No comments:

Post a Comment