Monday, 26 December 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 7 Februarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(1 Johannes 2:21-23)
21. Ek het nie aan julle geskrywe omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle die waarheid ken en omdat geen leuen uit die waarheid is nie. 
22. Wie is die leuenaar behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is?Dit is die antichris wat die Vader en die Seun loën. 
23. Elkeen wat die Seun loën, het ook nie die Vader nie. 

Tuesday 7 February 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 John 2:21-23)
21. I do not write to you because you do not know the truth, but because you do know it, and no lie comes from the truth. 
22. Who is the liar? It is the man who denies that Jesus is the Christ. Such a man is the antichrist. He denies the Father and the Son. 
23. No one who denies the Son has the Father; whoever acknowledges the Son, has the Father also. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 2 Februarie.2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Johannes 2:7,8)
7. Broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die Woord wat julle van die begin af gehad het. 
8. En tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod wat waar is in Hom en in julle, want duisternis gaan verby en die waaragtige Lig skyn alreeds.  

A PEARL FOR EACH DAY:
(1 John 2:7,8)
7. Dear friends, I am not writing a new commandment to you, but an old commandment that you have had from the beginning. The old commandment is the Word you already heard. 
8. On the other hand, I am writing a new commandment to you which is true to Him and in you. The darkness is passing away and the True Light is already shining. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 1 Februarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Johannes 2:5,6)
5. En elkeen wat Sy Woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in Hom is. 
6. Hy wat sê dat hy in Hom bly, behoort self ook te wandel soos Jesus gewandel het. 

A PEARL FOR EACH DAY:
(1 John 2:5,6)
5. But whoever obeys His Word, truly in this person the love of God has been perfected. By this we know that we are in Him. 
6. The one who says he resides in God, ought himself to walk just as Jesus did. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 25 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Johannes 1:1.2,3)
1. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die Woord van die Lewe -
2. en die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is, -
3. en ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê; en ons gemeenskap is met die Vader en met Sy Seun, Jesus Christus. 

Wednesday 25 January 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 John 1:1,2,3)
1. This is what we proclaim to you: what was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we have looked at, and our hands have touched (concerning the Word of Life - 
2. and the Word was revealed, and we have seen and testify and announce to you the Eternal Life that was with the Father and was revealed to us.)
3. What we have seen and heard we announce to you too, so that you may have fellowship with us - and indeed our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 31 Desember 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(Jesaja 32:18)
En My volk sal woon in 'n plek van vrede en in veilige wonings, en in plekke ban ongestoorde rus. 

Saturday 31 December 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Isaiah 32:18)
My people shall dwell in a peaceable habitation, in save dwellings, and in quiet resting-places. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 26 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Johannes 1:4-6)
4. En ons skryf hierdie dinge, dat julle blydkap volkome kan wees. 
5. En dit is die verkonding wat ons van Hom gehoor het en aan julle verkondig: God is Lig en daar is geen duisternis in Hom nie. 
6. As ons sê dat ons met Hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen ons nie die waarheid nie. 

A PEARL FOR EACH DAY:
Thursday 26 January 2017. 
(1John 1:4-6)
4. Thus we are writing these things so that our joy may be complete. 
5. Now this is the gospel message we have from Him and announce to you God is light, and in Him there is no darkness at all. 
6. If we say we have fellowship with Him and we keep on walking in the darkness, we are lying and not practicing the truth. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


' N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 24 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(2 Petrus 3:17,18)
17. Noudat julle dan vooruit weet geliefdes, moet julle op julle hoede wees dat julle nie dalk meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense, en wegval uit julle eie vastigheid nie.  
18. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus. Aan Hom kom die heerlikheid toe nou, sowel as in die dag van die ewigheid. Amen!

Tuesday 24 January 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(2 Peter 3:17,18)
17. Let me warn you therefore beloved, that knowing these things beforehand, you should be on your guard, lest you be carried away by the error of lawless wicked (persons and) fall from your own (present) firm condition ( your own steadfastness of mind.) 
18. But grow in grace (undeserved favour and spiritual strength) and recognition and knowledge and understanding of our Lord and Saviour Jesus Christ (the Messiah). To Him be glory (honour, majesty and splendour) both now and to the day of eternity. Amen. (So be it)! 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 20 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Petrus 5;10,11)
10. En mag die God van alle genade self wat ons geroep het tot Sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gely het, julle volmaak bevestig, versterk en bevestig! 
11. Aan Hom die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Amen. 

Friday 20 January 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 Peter 5:10,11)
10. And the God of all grace, Who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm and steadfast. 
11. To Him be the power for ever and ever. Amen. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 19 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Petrus 5:8,9)
Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. 

Thursday 19 January 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 Peter 5:8,9)
8. Be sober and alert. Your enemy the devil like a roaring lion, is on the prowl looking for someone to devour. 
9. Resist him, strong in your faith, because you know that your brothers and sisters throughout the world are enduring the same kinds of suffering. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 12 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(Johannes 10:17,18)
17. "Daarom het die Vader My lief, omdat Ek My lewe aflê om dit weer te neem. 
18. "Niemand neem dit van My af nie, maar Ek lê dit uit Myself af. Ek het mag om dit af te lê, en Ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het Ek van My Vader ontvang."

A PEARL FOR EACH DAY:
(John 10:17,18)
17. "Even as (truly as) My Father loves and knows Me, because I lay down My own life, that I may take it back again. 
18. "No one takes it away from Me. On the contrary, I lay it down voluntarily. (I put it from Myself.) I Am authorized and have power to lay it down and I Am authorized and have power to take it back again. These are the instructions (commands) which I have received (as My charge) from My Father."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag13 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 10:27,28)
27. "My skape luister na My stem, en Ek ken hulle, en hulle ken My.
28. "En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit My hand ruk nie."

Friday 13 January 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(John 10:27,28)
27. "The sheep that are My own hear and are listening to My voice; and I know them, and they follow Me. 
28. "And I will give them eternal life, and they shall never lose it or perish throughout the ages. (To all eternity they shall never by any means be  destroyed.) and no one is able to snatch them oit of My hand." 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 14 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Jesaja 45:8)
"Laat dit drup o hemele, van bo af, en laat die wolke vloei van geregtigheid; laat die aarde oopgaan en laat heil voorkom en geregtigheid; laat hulle saam uitspruit, Ek die Here, het dit geskape,"

Saturday 14 January 2017. 
(Isaiah 45:8)
"Let fall in showers you heavens from above, and let the skies rain down righteousness (the pure spiritual, heaven-born possibilities that have their foundation in the Holy Being of God); let the earth open, and let them (skies and earth) sprout forth salvation, and let righteousness germinate and spring up (as plants do) together; I the Lord have created it."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 16 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 105:3,4)
3. Beroem julle in Sy heilige Naam; laat die hart van die wat die Here soek bly wees. 
4. Vra na die Here en Sy sterkte; soek Sy aangesig altyddeur. 
 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Psalm 105:3,5)
3. Boast about His Holy Name! Let the hearts of those who seek the Lord, rejoice!
4. Seek the Lord and the strength He gives! Seek His presence continually! 
 
(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 17 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Romeine 8:38,39)
38. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe, of  engele of owerhede of magte, of teenwoordige of komende dinge, 
39. Of hoogte od diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Jesus Christus onse Here is nie. 

Tuesday 17 January 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Romans 8:38,39)
38. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor heavenly rulers, nor things that are present, nor things to come, nor powers, 
39. nor height, nor depts, nor anything else in creation, will be able to seperate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 31 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Johannes 2:3,4)
3. En hieraan weet ons dat ons Hom ken: as ons Sy gebooie bewaar. 
4. Hy wat sê: "Ek ken Hom" - en Sy geboooe nie bewaar nie - is 'n leuenaar en in hom is die waarheid nie. 

Tuesday 31 Januarie 2017)
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 John 2:3,4)
3. Now by this we know we have come to know God: if we keep His commandments. 
4. The one who says: "I have come to know God," and yet does not keep His commandments, is a liar, and the truth is not in such a person. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 21 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(2 Petrus 3:10) 
10. Maar die "Dag van die Here" kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verby gaan, en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. 

Saturday 21 January 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(2 Peter 3:10)
10. But the "Day of the Lord" will come like a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat; both the earth and the works that are in it, will be burned up. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 18 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Petrus 5:6,7)
6. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die regte tyd.  
7. Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle. 

A PEARL FOR EACH DAY:
(1 Peter 5:6,7)
6. And God will exalt you in due time, if you humble yourselves under His Mighty hand, 
7. By casting all your cares on Him, because He cares for you. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Friday 6 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 1:14!
En die Woord (Jesus) het vlees geword en het onder ons gewoon - en ons het Sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom - vol van genade en waarheid. 

A PEARL FOR EACH DAY:
(John 1.14)
And the Word (Christ) became flesh (human, incarnate) and dwelt among us; and we (actuallyj saw His glory - (His honour, His majesty) such glory as an Only Begotten Son receives from His Father - full of grace (favour, loving kindness), and truth. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 30 Desember 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(Jesaja 25:8)
Hy sal die dood vir ewig vernietig, en die Here Here sal die trane van alle gesigte afvee; en Hy sal die smaad van Sy volk van die hele aarde af wegneem; want die Here het dit gespreek. 

A PEARL FOR EACH DAY:
(Isaiah 25:8)
He will swallow up death (in victory; He will abolish death forever). And the Lord God will wipe away tears from all faces; and the reproach of His people He will take away from all the earth; for the Lord Has spoken it. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 1 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(Jesaja 35:3,4)
3. Versterk die slap hande en maak die struikelende knieë vas.  
4. Së aan die wat vervaard is van hart: "Wees sterk, wees nie bevrees nie! Kyk, julle God kom met wraak, met Goddelike vergelding; Hy self sal kom en julle verlos."

Sunday 1 January 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Isaiah 35:3,4)
3. Strengthen the weak hands and make firm the feeble and tottering knees. 
4. Say to those who are of a fearful and hasty heart: "Be strong, fear not! Behold, your God will come with vengeance; with the recompense of God, He will come and save you." 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FPR EACH DAY.

Maandag 2 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Romeine 11:36)
Want uit Hom en deur Hom rn tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. 

A PEARL FOR EACH DAY:
(Romans 11:36)
For from Him snd through Him and to Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 3 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 7:37b,38)
37b. Jesus het gestaan en uitgeroep en gesê: "As iemand dors is, laat hom na My toe kom en drink."
38. En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo; want die Heilge Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. 

A PEARL FOR EACH DAY:
(John 7:37b,38)
37b. Jesus stood and cried out saying: "If anyone is thirsty, let him come to Me and drink.
38. "He who believes in Me, as the Scripture said: 'From his innermost being wil flow rivers of living water.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 4 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(Génesis 27:29c)
Vervloek is hulle wat jou vloek, en geseënd is hulle wat jou seën. 

Wednesday 4 January 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Genesis 27:29c)
Cursed be those who curse you, and blessed be those who bless you. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Thursday 5 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Peter 3:12)
For the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their prayer. 

A PEARL FOR EACH DAY:
(1 Petrus 3;12)
Want die oë van die Here is op die regverdiges, en Sy ore tot hulle gebed. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 7 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(Johannes 1:17)
Want die wet is deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. 
  
Saturday 7 January 2017.  
A PEARL FOR EACH DAY:
(John 1:17)
For while the law was given through Moses, grace (unearned, undeserved favour and spiritual blessing) and truth came through Jesus Christ.  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 8 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(Johannes 12:32)
En Ek, as Ek van die aarde verhoog word, sal Ek almal na My toe trek. 

Sunday 8 January 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(John 12:32)
And I, if and when I Am lifted up from the earth (on the cross), I will draw and attract all men ( Gentiles as well as Jews), to Myself. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 10 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(Johannes 8:58)
Jesus sê vir hulle: "Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle: voordat Abraham was, is Ek."

Tuesday 10 January 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(John 8:58)
Jesus said to them: "Most assuredly I say to you: before Abraham was I Am."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'M PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag11 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 10:9)
"Ek is die deur, as iemand deur My ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind."

Wednesday 11 January 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(John 10:9)
"I Am the door, if anyone enters by Me, he will be saved, and go in and out and find pasture."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou en tot in ewigheid. 
/
 I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


Tuesday, 20 December 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 26 Desember 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 2:11,12)
11. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die Saligmaker wat Christus die Here is. 
12. En dit is vir julle die teken: Julle sal 'n Kindjie vind wat in doeke toegedraai is, en wat in 'n krip lê.  

Monday 26 December 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 2:11,12)
11. For to you is born this day in the town of David a Saviour, Who is Christ (the Messiah) the Lord!
12. And this will be a sign for you (by which you will recognize Him); you will find (after searching) a Baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. 

(Ek vertrou die Helige Gees van God om die korrekte "PÊREL" deur te elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigheid.   /
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate "PEARL" each day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving, now and forever.)