Monday, 11 June 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 10 Junie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 45-50. 
45. "En ons vaders het dit ontvang en met Josua ingebring in die besitting van die nasies wat God voor ons vaders uitgedryf het, tot op die dae van Dawid,
46. "wat genade gevind het voor God en gevra het om 'n woonplek vir die God van Jakob te verkry. 
47. "En Salomo het 'n huis vir Hom gebou. 
48. "Maar die Allerhoogste woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie, soos die profeet sê:
49. "'Die hemel is My troon en die aarde die voetbank van my voete. Watter soort huis sal julle vir My bou,' sê die Here, 'of hoedanig is die plek van My rus?
50. "'Het My hand nie al hierdie dinge gemaak nie?'"

Wednesday 10 June 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 45-50)
45. "Our forefathers in turn brought it (the tent of witness) in (with them into the land) with Joshua when they dispossessed the nations which God drove out before the face of our forefathers. (So it remained here) until the time of David. 
46 "Who found grace (favour and spiritual blessing) in the sight of God, and prayed that he might be allowed to find a dwelling place for the God of Jacob,
47. "but it was Solomon who built a house for Him. 
48. "However, the Most High does not dwell in houses and temples made with hands; as the prophet says:
49. "'Heaven is My throne and earth the footstool for My feet. What kind of house can you build for Me,' says the Lord, 'or what is the place in which I can rest?
50. "'Was it not My hand that made all these things?'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 19 Junie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 8:15-21)
15. Hulle het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, 
16. want Hy het toe nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die Naam van die Here Jesus. 
17. Hulle het hul toe die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang. 
18. En toe Simon sien dat deur die handoplegging van die apostel die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied,
19. en gesê: 'Gee aan my ook hierdie mag, sodat elke een wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang.'
20. Maar Petrus sê vir hom: "Mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry. 
21. "Jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie."

Tuesday 19 June 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 8:15-21)
14. And they came down and prayed for them that the Samaritans might receive the Holy Spirit.  
16. For He had not yet fallen upon any of them, but they had only been baptized into the Name of the Lord Jesus.  
17. Then the apostles laid their hands on them one by one, and they received the Holy Spirit. 
18. However, when Simon saw that the Holy Spirit was imparted through the laying on of the apostles' hands, he brought money and offered it to them, 
19. saying; 'Grant me also this power and authority, in order that anyone on whom I place my hands may receive the Holy Spirit. 
20. But Peter said to him: "Destruction overtake your money and you, because you imagined you could obtain the (free) gift of God with money.
21. "You have neither part nor lot in this matter, for your heart is all wrong in God's sight (it is not straightforward or right or true before God)." 
 
(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


From Max Lucado's book: "Pocket Prayers for Dads."


Friday, 8 June 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 9 Junie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 7:30-33)
30. "En toe veertig jaar verby was, het 'n Engel van die Here aan hom verskyn in die woestyn van die berg Sinai, in die vuurvlam van 'n doringbos. 
31. "En Moses het dit gesien en hom oor die gesig verwonder; en toe hy daarheen gaan om dit te beskou, het die stem van die Here tot hom gekom:
32. "'Ek is die God van jou vaders, die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob.' En Moses het begin bewe en nie gewaag om dit te bekyk nie. 
33. "Toe sê die Here vir hom: 'Trek die skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond.'"

Saturday 9 June 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 7:30-33)
30. "And when forty years had gone by, there appeared to him in the wilderness (desert) of Mount Sinai an angel, in the flames of a burning bramble bush. 
31. "When Moses saw it, he was astonished and marveled at the sight; but when he went close to investigate, there came to him the voice of the Lord, saying:
32. "'I Am the God of your forefathers, the God of Abraham and of Isaac and of Jacob.' And Moses trembled and was so terrified that he did not venture to look.  
33. "Then the Lord said to him: 'Remove the sandals from your feet, for the place where you are holy ground and worthy of veneration.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Many thanks to Rosan Marais for this amazing illustration depicting a great truth. 

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 11 Junie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 7:38-41)
38.  "Dit was hy wat in die vergadering in die woestyn was saam met die Engel wat met hom op die berg Sinai gespreek het, en saam met ons vaders; hy het die lewende woorde ontvang om aan ons te gee.   
39.  "Na hom wou ons vaders nie luister nie, maar hulle het hom verstoot en met hulle harte na Egipte teruggekeer,
40.  "toe hulle vir Aäron gesê het: 'Maak vir ons gode wat voor ons uit sal trek; want hierdie Moses wat ons uit Egipteland uitgelei het, ons weet nie wat van hom geword het nie.'
41.  "En hulle het in daardie dae 'n kalf gemaak, en aan die afgodsbeeld 'n offer gebring en hulle in die werke van hulle hande verbly."

Monday 11 June 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 7:38-41)
38. "This is he who in the assembly in the wilderness was the go-between for the Angel who spoke to him on Mount Sinai and our forefathers, and received living oracles (words that still live) to be handed down to us. 
39. "And yet, our forefathers determined not to be subject to him (refusing to listen to or obey him); but thrusting him aside they rejected him, and in their hearts yearned for, and turned back to Egypt, 
40. "and they said to Aaron: 'Make us gods who shall be our leaders and go before us; as for this Moses who led us forth from the land of Egypt  - we have no knowledge of what has happened to him.'
41. "And they (even) made a calf in those days, and offered sacrifice to the idol, and made merry and exulted in the work of their (own) hands."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Many thanks to Rosan Marais for reminding us about circumstances in real life. Bless you Rosan!

Monday, 4 June 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 6 Junie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 7:16-19)
16. "En hulle is oorgebring na Sigem, en weggelê in die graf wat Abraham vir 'n som geld gekoop het van die seuns van Hemor, die vader van Sigem. 
17. "En namate die tyd van die belofte wat God aan Abraham met 'n eed beloof het, nader kom, het die volk toegeneem en vermeerder in Egipte, 
18. "totdat daar 'n ander koning opgestaan het, wat nie vir Josef geken het nie. 
19. "Hy het listig met ons geslag te werk gegaan, en ons vaders mishandel deur hulle te verplig om hul kindertjies weg te gooi, sodat hulle nie in die lewe behou kon word nie."

Wednesday 6 June 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 7:16-19)
16. "And their bodies (Jacob's and Joseph's) were taken back to Shechem and laid in the tomb which Abraham had purchased for a sum of (silver) money from the sons of Hamor in Shechem.  
17. "But as the time for the fulfillment of the promise drew near which God Had made with Abraham, the (Hebrew) people increased and multiplied in Egypt, 
18. "until the time when there arose over Egypt another and a different king who did not know Joseph, neither knowing his history and services, nor recognizing his merits. 
19. "He dealt treacherously with and defrauded our race; and abused and oppressed our forefathers, forcing them to expose their babies so that they might not be kept alive." 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Once again many thanks to Alta van Vuuren for her continual contributions to my blogs. More powerful it can hardly get!
May God bless you richly Alta!

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 7 Junie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 7:20-24)
20. "In dié tyd is Moses gebore, en hy was wonderlik mooi. Drie maande lank is hy in die huis van sy vader versorg;    
21. "en toe hy weggegooi is, het Farao se dogter hom opgeneem, en as haar seun grootgemaak. 
22. "En Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars, en was magtig in woorde en dade. 
23. "En nadat hy die ouderdom van veertig jaar bereik het, het dit in sy hart opgekom om sy broers, die kinders van Israel te besoek; 
24. "en toe hy sien dat iemand onreg aangedoen word, het hy hom verdedig, en die man wat mishandel was, gewreek deur die Egiptenaar te verslaan."

Thursday 7 June 2018.
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 7:20-24)
20. "At this junkture Moses was born, and was exceedingly beautiful in God's sight. For three months he was nurtured in his father's house,
21. "then, when he was exposed (to perish), the daughter of Pharaoh rescued him and took him and reared him as her own son. 
22. "So Moses was educated in all the wisdom and culture of the Egyptians, and he was mighty (powerful) in his speech and deeds. 
23. "And when he was in his fortieth year, it came into his heart to visit his kinsmen, the children of Israel, (to help them and to care for them),
24. "and on seeing one of them unjustly treated, he defended the oppressed man and avenged him by striking down the Egyptian and slaying him."
 
(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Many thanks to Philip Yancey for this interesting photo and powerful statement. This is from his book: "VANISHING GRACE."


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 8 Junie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 7:25-29)
25. "En hy het gedink dat sy broers sou verstaan dat God hulle deur sy hand redding sou gee; maar hulle het dit nie verstaan nie. 
26. "En die volgende dag het hy by hulle verskyn terwyl hulle besig was om te veg, en hy het by hulle aangedring om vrede te maak en gesê: 'Manne, julle is broers; waarom doen julle mekaar onreg aan?'
27. "Maar hy wat sy naaste onreg aangedoen het, het hom afgestoot en gesê: 'Wie het jou as 'n owerste en regter oor ons aangestel?
28. "Jy wil my tog nie doodmaak soos jy gister die Egiptenaar doodgemaak het nie?" 
29. "En Moses het op hierdie woord gevlug, en 'n bywoner geword in die land van Midian waar hy die vader van twee seuns geword het."

Friday 8 June 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 7:25-29)
25. "He expected his brethren to understand that God was granting them deliverance by his hand (taking it for granted that they would accept him); but they did not understand. 
26. "Then on the next day he suddenly appeared to some who were quarreling and fighting among themselves, and he urged them to make peace and become reconciled, saying: 'Men, you are brethren; why do you abuse and wrong one another?
27. "Whereupon the man who was abusing his neighbour thrust him aside, saying: 'Who made you a ruler and a judge over us?
28. "'Do you want to kill me as you killed the Egyptian yesterday?
29. "At this retort Moses fled and sought safety by flight, and became an exile in the land of Midian, where he became the father of two sons." 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)