Saturday, 14 July 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 17 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 12:1-5)
1. En omtrent daardie tyd het koning Herodes sy hande geslaan aan sommige uit die gemeente, om hulle kwaad aan te doen. 
2. En hy het Jakobus die broer van Johannes, met die swaard omgebring. 
3. En toe hy sien dat dit die Jode welgevallig was, het hy verder ook Petrus in hegtenis geneem. En dit was die dae van die ongesuurde brode. 
4. Toe hy hom dan gegryp het, het hy hom in die gevangenis gesit en oorgegee aan vier wagte, elkeen van vier soldate om hom te bewaak, met die bedoeling om hom ná die Paasfees voor die volk te bring. 
5. So is Petrus dan in die gevangenis bewaak; maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. 

Tuesday 17 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 12:1-5)
1. About that time, Herod the king stretched forth his hands to afflict and oppress and torment some who belonged to the Church. 
2. And he killed James, the brother of John with a sword; 
3. and when he saw that it was pleasing to the Jews, he proceeded further and arrested Peter also. This was during the days of Unleavened Bread (the Passover week).
4. And when he had seized Peter, he put him in prison and delivered him to four squads of soldiers of four each to guard him, purposing after the Passover to bring him forth to the people. 
5. So Peter was kept in prison, but fervent prayer for him was persistently made to God by the Church (assembly).

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 18 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 12:6-11)
6. En toe Herodes hom wou voorbring, het Petrus in daardie nag tussen twee soldate geslaap, met twee kettings geboei, en wagte voor die deur het die gevangenis bewaak. 
7. En meteens staan daar 'n engel van die Here by hom, en 'n lig skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op die sy, maak hom wakker en sê: "Staan gou op!" En die boeie het van sy hande afgeval. 
8. En die engel sê vir hom: "Omgord jou, en trek jou skoene aan!" En hy het dit gedoen. Verder sê hy vir hom: "Gooi jou bo-kleed om en volg my!"
9. En Petrus het uitgegaan en die engel gevolg; en hy het nie geweet dat wat deur die engel plaasgevind het, werklikheid was nie, maar hy het gemeen dat hy 'n gesig sien. 
10. En toe hulle by die eerste en die tweede wag verbygegaan het, kom hulle by die ysterpoort wat na die stad lei, en dit het vanself vir hulle oopgegaan. En hulle het buitekant gekom en een straat ver gegaan, en dadelik het die engel hom verlaat. 
11. Toe kom Petrus by homself en sê: "Nou weet ek waarlik dat die Here Sy engel gestuur en my gered het uit die hand van Herodes, en uit al die verwagtinge van die Joodse volk." 

Wednesday 18 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 12:6-11)
6. The very night before Herod was about to bring him forth, Peter was sleeping between two soldiers, fastened with two chains, and sentries before the door were guarding the prison. 
7. And suddenly an angel of the Lord appeared (standing beside him), and a light shone in the place where he was. And the angel gently smote Peter on the side and awakened him, saying: "Get up quickly!" And the chains fell off his hands.  
8. And the angel said to him: "Tighten your belt and bind on your sandals." And he did so. And the angel said to him: "Wrap your outer garment around you and follow me."
9. And Peter went out (along) following him, and he was not conscious that what was apparently being done by the angel, was real, but thought he was seeing a vision. 
10. When they had passed through the first guard and the second, they came to the iron gate which leads into the city. Of its own accord (the gate) swung open, and they went out and passed on through one street; at once the angel left him. 
11. Then Peter came to himself and said: "Now I really know and am sure that the Lord Has sent His angel and delivered me from the hand of Herod and from all that the Jewish people were expecting to do to me."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Photo by Michael Norten, excerpted from "Unlocking the Secrets of the Feasts"

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.Sunday, 8 July 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 10 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 10:37-42)
37. "Julle weet van die saak wat deur die hele Judéa gebeur het, en van Galiléa af begin het, ná die doop wat Johannes gepreek het, 
38. "met betrekking tot Jesus van Násaret, hoe God Hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met Hom was. 
39. "En ons is getuies van alles wat Hy gedoen het in die Joodse land en in Jerusalem. En hulle het Hom omgebring, deur Hom aan 'n kruishout op te hang. 
40. "Hom het God op die derde dag opgewek, en beskik dat Hy sou verskyn -
41. "nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat deur God vantevore verkies is, ons wat met Hom saam geëet en gedrink het, nadat Hy uit die dode opgestaan het.
42. "En Hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig, dat dit Hy is wat deur God bestem is as Regter oor die lewende en dode."

Tuesday 10 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 10:37-42)
37. "The same message which was proclaimed throughout all Judea, starting from Galilee, after the baptism preached by John -
38. "how God anointed and consecrated Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with strength and ability and power; how He went about doing good, and in particular, curing all who were harassed and oppressed by (the power of the) devil, for God was with Him.
39. "And we are (eye and ear) witnesses of everything that He did, both in the land of the Jews and in Jerusalem. And (yet) they put Him out of the way (murdered Him) by hanging Him on a tree; 
40. "but God raised Him to life on the third day, and caused Him to be manifest (to be plainly seen), 
41. "not by all the people but to us who were chosen (designated) beforehand by God as witnesses, who ate and drank with Him, after He arose from the dead.
42. "And He charged us to preach to the people and to bear solemn testimony that He is the God-appointed and God-ordained Judge of the living and the dead."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(
 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(
(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 13 Julie 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 11:9-12)
9. "En die stem het die tweede keer my uit die hemel geantwoord: 'Wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie!'
10. "En dit het drie maal gebeur, en alles is weer opgetrek in die hemel.
11. "En dadelik staan daar drie manne voor die huis waar ek in was, wat van Cesaréa na my gestuur was. 
12. "En die Gees het vir my gesê dat ek saam met hulle moes gaan sonder om te twyfel. En saam met my het ook hierdie ses broeders gegaan, en ons het in die huis van die man ingegaan."

Friday 13 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 11:9-12)
9. But the voice answered a second time from heaven: 'What God Has cleansed and pronounced clean, do not you defile and profane by regarding or calling it common or unhallowed or unclean.'
10. "This occurred three times, and then it was drawn up again into heaven. 
11. "And right then the three men sent to me from Cesarea arrived at the house in which we were, 
12. "and the Holy Spirit instructed me to accompany them without (the least) hesitation or misgivings or discrimination. So these six brethren accompanied me also, and we went into the man's house."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdsg 12 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 11:1- 8)
1. En die apostels en die broeders wat in Judéa was, het gehoor dat die heidene ook die Woord van God aangeneem het,
2. en toe Petrus opgaan na Jerusalem, het die wat uit die besnydenis was, met hom getwis
3. en gesê: 'By onbesnede manne het jy in die huis gegaan en saam met hulle geëet.'
4. En Petrus het begin en vir hulle die loop van die saak uiteengesit en gesê:
5. "Ek was in die stad Joppe in die gebed, en in 'n verrukking van sinne het ek 'n gesig gesien: 'n voorwerp het uit die hemel neergedaal soos 'n groot laken wat aan die vier hoeke uit die hemel neergelaat word, en dit het by my gekom. 
6. "En toe ek die oë daarop hou en dit waarneem, sien ek die viervoetige diere van die aarde en die wilde en die kruipende diere en die voëls van die hemel. 
7. "En ek hoor 'n stem vir my sê: 'Staan op Petrus, slag en eet!'
8. "Maar ek antwoord: Nooit nie Here, want niks onheiligs of onreins het ooit in my mond ingegaan nie."

Thursday 12 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 11:1-8)
1. Now the apostles and the brethren who were throughout Judea heard (with astonishment) that the Gentiles (heathen) also had received and accepted and welcomed the Word of God, (the doctrine concerning the attainment through Christ, of salvation in the kingdom of God).
2. So when Peter went up to Jerusalem, the circumcision party (certain Jewish Christians) found fault with him (separating themselves from him in a hostile spirit, apposing and disputing and contending with him),
3. saying: 'Why did you go to uncircumcised and (even) eat with them?'
4. But Peter began (at the beginning) and narrated and explained to them step by step (the whole list of events). He said:
5. "I was in the town of Joppa, praying, and (falling) into a trance I saw a vision of something coming down from heaven, like a huge sheet lowered by the four corners; and it descended until it came to me. 
6. "Gazing intently and closely at it, I observed in it (a variety of) four-footed animals and wild beasts and reptiles of the earth, and birds of the air, 
7. "and I heard a voice saying to me: 'Get up Peter, kill and eat.' 
8. "But I said: No, by no means Lord, for nothing common or unhallowed  or (ceremonially) unclean has ever entered my mouth."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)