Tuesday, 31 July 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 2 Augustus 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 14:24-28)
24. Toe gaan hulle deur Psídië en kom in Pamfílië;
25. en nadat hulle die Woord in Perge verkondig het, het hulle afgagaan na Attálië. 
26. En daarvandaan het hulle weggevaar na Antiochíë, waar hulle aan die genade van God opgedra was vir die werk wat hulle volbring het. 
27. En toe hulle daar kom en die gemeente saamgeroep het, het hulle verslag gedoen van al die dinge wat God met hulle gedoen het. 
28. En hulle het daar by die dissipels 'n geruime tyd deurgebring. 

Thursday 2 August 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 14:24-
24. Then they went through Pisidia and arrived at Pamphylia. 
25. And when they had spoken the Word in Perga (the doctrine concerning the attainment through Christ of salvation in the kingdom of God), they went down to Attalia; 
26. and from there they sailed back to Antioch, where they had first been commended to the grace of God for the work which they had now completed. 
27. Arriving there, they gathered the Church together and declared all that God Had accomplished with them, and how He Had opened to the Gentiles a door of faith, in Jesus as the Messiah, through Whom we obtain salvation in the Kingdom of God. 
28. And there they stayed no little time with the disciples. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glort, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving from now and forever more.)PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 3 Augustus 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelimge 15:1-5
1. En sekere persone wat van Judéa af gekom het, het die broeders geleer; "As julle nie besny word volgens die gebruik van Moses nie, kan julle nie gered word nie."
2. Toe daar nou geen klein stryd en woordewisseling van die kant van Paulus en Bárnabas teen hulle ontstaan het nie, en hulle het besluit dat Paulus en Bárnabas en nog 'n paar ander van hulle sou opgaan na die apostels en ouderlinge in Jerusalem in verband met hierdie vraagstuk. 
3. En hulle is deur die gemeente uitgelei en het Fenísië en Samaría deurgegaan en vertel van die bekering van die heidene, en aan al die broeders groot blydskap verskaf.  
4. En by hulle aankoms in Jerusalem is hulle ontvang deur die gemeente en die apostels en die ouderlinge; en hulle het verslag gedoen oor al die dinge wat God met hulle gedoen het. 
5. Maar sommige van die gelowiges uit die party van die Fariseërs, het opgestaan en gesê: "Dit is noodsaaklik dat hulle besny word, en bevel ontvang om die Wet van Moses te onderhou." 

Friday 3 August 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 15:1-5)
1. But some men came down from Judea and were instructing the brethren: "Unless you are circumcised in accordance with the Mosaic custom, you can not be saved."
2. And when Paul and Barnabas had no small disagreement and discussion with them, it was decided that Paul and Barnabas and some of the others of their number should go up to Jerusalem and confer with the apostles and the elders about this matter. 
3. So, being fitted out and sent on their way by the Church, they went through both Phoenicia and Samaria, telling of the conversion of the Gentiles, and they caused great rejoicing among all the brethren. 
4. When they arrived in Jerusalem, they were heartily welcomed by the Church and the apostles and the elders, and they told them all what God had accomplished through them. 
5. But some who believed (who acknowledged Jesus as their Saviour and devoted themselves to Him),  belonged to the sect of the Pharisees, and they rose up and said: "It is necessary to cicumcise (the Gentile converts) and to charge them to obey the Law of Moses."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glort, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving from now and forever more.)PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 5 Augustus 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 15:10-14)
10. "Nou dan, waarom versoek julle God, deur op die nek van die dissipels 'n juk te lê wat ons vaders en ook ons nie in staat was om te dra nie?
11. "Maar ons glo dat ons deur die genade van die Here Jesus Christus gered word, op dieselfde manier as hulle ook."
12. En die hele menigte het geswyg en na Bárnabas en Paulus geluister, terwyl hulle van al die tekens en wonders vertel wat God deur hulle onder die Heidene gedoen het.   
13. En nadat hulle geswyg het, antwoord Jakobus en sê: "Broeders, luister na my!
14. "Simeon (Petrus) het vertel hoe God in die begin uitgesien het om 'n volk uit die Heidene vir Sy Naam aan te neem."

Sunday 5 August 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 15:10-14)
10. "Now then, why do you try to test God by putting a yoke on the necks of the disciples, such as neither our forefathers nor we (ourselves) were able to endure?
11. "But we believe that we are saved through the grace (the undeserved favour and mercy) of the Lord Jesus, just as they are."
12. Then the whole assembly remained silent, and they listened (attentively) as Barnabas and Paul rehearsed what signs and wonders God Had performed through them among the Gentiles. 
13. When they had finished talking, James replied: "Brethren listen to me!
14. "Simeon (Peter) has rehearsed how God first visited the Gentiles, to take out of them a people (to bear and honour) His Name."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving from now and forever more.)


Many thanks to Margaret Mathembe for the above Sunday blessings. 

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 6 Augustus 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 15:15-20)
15. "En hiermee stem die woorde van die profete ooreen, soos geskrywe is:
16. 'Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel,
17. 'sodat die oorblyfsel van die mense die Here kan soek, en al die nasies oor wie Sy Naam uitgeroep is, spreek die Here wat hierdie dinge doen.'
18. "Aan God is al Sy werke wat van ewigheid af bekend is. 
19. "Daarom oordeel ek dat ons die wat uit die Heidene hulle tot God bekeer, nie moet bemoeilik nie,
20. "maar aan hulle skrywe dat hulle hul moet onthou van die dinge wat deur die afgode besoedel is, en van hoerery, en van diere wat verwurg is, en van die proe van bloed." 

Monday 6 August 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 15-15- 20)
15. "And with this the predictions of the prophets agree, as it is written:
16. 'After this I will come back, and will rebuild the house of David, which has fallen; I will rebuild its (very) ruins, and I will set it up again, 
17. 'so that the rest of men may seek the Lord, and all the Gentiles upon whom My Name Has been invoked,'
18. says the Lord, Who Has been making these things known from the beginning of the world. 
19. "Therefore it is my opinion that we should not put obstacles in the way of and annoy and disturb those of the Gentiles who turn to God, 
20. "but we should send word to them in writing, to abstain from and avoid anything that has been polluted by being offered to idols, and all sexual impurity, and (eating meat of animals) that have been strangled, and (tasting of) blood."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving from now and forever more.)


Many thanks to Max and Andrea Lucado for this picture, excerpted from their book: PRAYING THE PROMISES. 

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 4 Augustus 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handlinge 15:6-9)
6. En die apostels en die ouderlinge het vergader om hierdie saak te ondersoek. 
7. En toe daar 'n groot woordewisseling plaasvind, het Petrus opgestaan en vir hulle gesê: "Broeders, julle weet dat God lank gelede onder ons, verkies het dat die Heidene deur my mond die woord van die evangelie sal hoor en gelowig word. 
8. "En God wat die harte ken, het vir hulle getuienis gegee deur aan hulle die Heilige Gees te skenk, net soos aan ons. 
9. "En Hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, aangesien Hy hulle harte gereinig het deur die geloof. 

Saturday 4 August 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 15:6-9)
6. The apostles and the elders were assembled together to look into and consider this matter. 
7. And after there had been a long debate, Peter got up and said to them: "Brethren, you known that yuite a while ago God made a choice or selection from among you, that by my mouth the Gentiles should hear the message of the Gospel, and believe (credit and place their confidence in it).
8. "And God, Who is acquainted with and understands the heart, bore witness to them, giving them the Holy Spirit as He also did to us;
9. "and He made no difference between us and them, but cleansed their hearts by faith (by a atrong and welcome conviction that Jesus is the Messiah, through Whom we obtain eternal salvation in the Kingdom of God)."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving from now and forever more.)PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 7 Augustus 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 15;21-27)
21. "Want van die ou tyd af het Moses in elke stad diegene wat hom verkondig, terwyl hy elke Sabbat in die Sinagoges gelees word." 
22. Toe het die apostels en die ouderlinge saam met die hele gemeente besluit om manne uit hulle te kies en na Antiochië te stuur, saam met Paulus en Bárnabas, naamlik Judas met die bynaam van Bársabas, en Silas, manne wat voorgangers onder die broeders was. 
23. En hulle het deur hul bemiddeling dít geskrywe: "Die apostels en die ouderlinge en die broeders, aan die broeders uit die Heidene in Antiochië en Sírië en Cilícië: Groete!
24. "Aangesien ons gehoor het dat sommige wat van ons uitgegaan het, aan wie ons geen opdrag gegee het nie, julle met woorde ontstel en julle gemoedere verontrus, deur te sê dat julle besny moet word en die wet moet onderhou,  
25. "het ons eenparig besluit om manne te kies en na julle te stuur saam met ons geliefde Bárnabas en Paulus - 
26. "manne wat hulle lewe oorgegee het vir die Naam van onse Here Jesus Christus. 
27. "Ons het dan Judas en Silas afgevaardig, om ook mondeling dieselfde berig te bring."

Tuesday 7 August 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 15:21-27)
21. "For from ancient generations Moses has had his preachers in every town, for he is read (aloud) every Sabbath in the synagogues."
22. Then the apostles and the elders, together with the whole Church, resolved to select men from among their number, and send them to Antioch with Paul and Barnabas. They chose Judas called Barsabbas, and Silas, both leading men among the brethren and sent them. 
23. With them they sent the following letter: "The brethren, both the apostles and the elders, to the brethren who are of the Gentiles in Antioch and Syria and Cilicia, greetings:
24. "As we have heard that some persons from our number have disturbed you with their teaching, unsettling your minds and throwing you into confusion, although we gave them no express orders or instructions (on the points in question),
25. "it has been resolved by us in assembly to select men and send them as messengers to you, with our beloved Barnabas and Paul,
26. "men who have hazarded their lives for the sake of our Lord Jesus Christ. 
27. "So we have sent Judas and Silas, who themselves will bring you the same message by word of mouth." 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving from now and forever more.)


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 1 Augustus 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 14:19-23)
19. Maar daar het Jode van Antiochië en Ikónium aangekom, en hulle het, nadat hulle die skare omgepraat het, Paulus gestenig en hom buitekant die stad gesleep, met die gedagte dat hy dood was. 
20. Maar toe die dissipels hom omring, het hy opgestaan en in die stad gekom, en die volgende dag saam met Bárnabas na Derbe vertrek. 
21. En nadat hulle aan daardie stad die evangelie verkondig en 'n aantal dissipels gemaak het, het hulle teruggegaan na Listre en Ikónium en Antiochië, 
22. en die siele van die dissipels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê: "Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan."
23. En hulle het in elke gemeente vir hulle ouderlinge gekies, en hulle, ná gebed en vas, opgedra aan die Here, in wie hulle geglo het. 

Wednesday 1 August 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 14:19-23)
19. But some Jews arrived there from Antioch and Iconium; and having persuaded the people and won them over, they stoned Paul and (afterward) dragged him out of the town, thinking that he was dead. 
20. But the disciples formed a circle about him, and he got up and went back into the town; and on the morrow he went on with Barnabas to Derbe. 
21. When they had preached the good news (Gospel) to that town and made disciples of many of the people, they went back to Lystra and Iconium and Antioch,
22. establishing and strengthening the souls and the hearts of the disciples, urging and warning and encouraging them to stand firm in the faith, and telling them that it is through many hardships and tribulations, we must enter the kingdom of God. 
23. And when they had appointed and ordained elders for them in each Church with prayer and fasting, they committed them to the Lord in Whom they had come to believe (being full of joyful trust that He is the Christ, the Messiah).

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glort, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving from now and forever more.)