Monday, 11 June 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 21 Junie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 8:26-31)
26. En 'n engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê: "Gaan na die suide op die pad wat afloop van Jerusalem na Gasa. Dit is 'n eensame pad."
27. Toe het hy opgestaan en gegaan. En daar was 'n man van Ethiópië, 'n hofdienaar, 'n staatsamptenaar, van Kandacé, die koningin van die Ethiópiërs, wat oor al haar skatte was, en na Jerusalem gekom het om te aanbid. 
28. En hy was op die terugreis en het op sy wa gesit en die profeet Jesaja gelees. 
29. Toe sê die Gees vir Filippus: "Gaan daarheen en bly by daardie wa."
30. En Filippus het daarheen gehardloop en hom die profeet Jesaja hoor lees, en hy sê: "Verstaan u wel wat u lees?"
31. En hy antwoord: 'Hoe kan ek tog as niemand my die weg wys nie?' Toe vra hy Filippus om op te klim en op die wa by hom te kom sit. 

Thursday 21 June 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 8:26-31)
26. But an angel of the Lord said to Philip: "Rise and proceed southward or at midday on the road that runs from Jerusalem down to Gaza. This is the desert (route).
27. So he got up and went. And behold, an Ethiopian, a eunuch of great authority under Candace the queen of the Ethiopians, who was in charge of all her treasure, had come to Jerusalem to worship. 
28. And he was now returning, and sitting in his chariot, he was reading the book of the prophet Isaiah. 
29. Then the Holy Spirit said to Philip: "Go forward and join yourself to this chariot."
30. Accordingly Philip, running up to him, heard the man reading the prophet Isaiah and asked: "Do you really understand what you are reading?"
31. And he said: 'How is it possible for me to do so unless someone explains it to me and guides me (in the right way)?' And he earnestly requested Philip to come up and sit beside him. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)
No comments:

Post a Comment