Monday, 4 June 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 7 Junie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 7:20-24)
20. "In dié tyd is Moses gebore, en hy was wonderlik mooi. Drie maande lank is hy in die huis van sy vader versorg;    
21. "en toe hy weggegooi is, het Farao se dogter hom opgeneem, en as haar seun grootgemaak. 
22. "En Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars, en was magtig in woorde en dade. 
23. "En nadat hy die ouderdom van veertig jaar bereik het, het dit in sy hart opgekom om sy broers, die kinders van Israel te besoek; 
24. "en toe hy sien dat iemand onreg aangedoen word, het hy hom verdedig, en die man wat mishandel was, gewreek deur die Egiptenaar te verslaan."

Thursday 7 June 2018.
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 7:20-24)
20. "At this junkture Moses was born, and was exceedingly beautiful in God's sight. For three months he was nurtured in his father's house,
21. "then, when he was exposed (to perish), the daughter of Pharaoh rescued him and took him and reared him as her own son. 
22. "So Moses was educated in all the wisdom and culture of the Egyptians, and he was mighty (powerful) in his speech and deeds. 
23. "And when he was in his fortieth year, it came into his heart to visit his kinsmen, the children of Israel, (to help them and to care for them),
24. "and on seeing one of them unjustly treated, he defended the oppressed man and avenged him by striking down the Egyptian and slaying him."
 
(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Many thanks to Philip Yancey for this interesting photo and powerful statement. This is from his book: "VANISHING GRACE."


No comments:

Post a Comment