Tuesday, 28 June 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 4 Julie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Deuteronomium 20:4)
Want dit is die Here julle God wat met julle trek om vir julle te stry teen julle vyande, om aan julle die oorwinning te gee. 

Monday 4 July 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Deuteronomy 20:4)
For the Lord your God is He Who goes with you to fight for you against your enemies. 


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY. L

Sondag 3 Julie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 5:12,13)
12. Maar laat húlle altyd bly wees wat by U skuil; laat hulle vir ewig jubel, en beskut U hulle; en laat in U juig die wat U Naam liefhet. 
13. Want U seën die regverdige O Here, U omring hom met welbehae soos met 'n skild. 

Sunday 3 July 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Psalm 5:12,13)
11. But let all those who take refuge and put their trust in you rejoice; let them ever sing and shout for joy, because You make a covering over them and defend them; let those also who love Your Name be joyful in You and be in high spirits. 
12. For You Lord, will bless the (uncompromisingly) righteous (him who is upright and in right standing with You); as with a shield You will surround him with goodwill (pleasure and favour.)'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 2 Julie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Galasiërs 3:29)
En as julle aan Christus behoort, dan is julle die geslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. 

Saturday 2 July 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Galatians 3:29)
And if you belong to Christ (are in Him Who is Abraham's Seed), then you are Abraham's offspring and (spiritual) heirs according to promise.  

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 1 Julie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Thessalonicense 5:16-22)
16. Wees altyddeur bly. 
17. Bid sonder ophou.  
18. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle.  
19. Blus die Gees nie uit nie. 
20. Verag die profesië nie. 
21. Beproef alle dinge; behou die goeie. 
22. Onthou julle van elke vorm van kwaad. 

Friday 1 July 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 Thessalonians 5:16-22)
16. Always rejoice. 
17. Constantly pray. 
18. In everything give thanks. For this is God's will for you in Christ Jesus.  
19. Do not extinguish the Spirit. 
20. Do not treat prophecies with contempt. 
21. But examine all things; hold fast to what is good. 
22. Stay away from every form of evil. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 30 Junie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Thessalonicense 4:16,17)
16. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. 
17. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. 

Thursday 30 June 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 Thessalonians 4:16,17)
16. For the Lord Himself will come down from heaven with a shout of command, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. 
17. Then we who are alive, who are left, will be suddenly caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord.  
 

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 29 Junie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Hebreërs 4:9,10)
9. Daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God;
10. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van Syne. 

Wednesday 29 June 2016. 
(Hebrews 4:9,10)
9. Consequently, a Sabbath rest remains for the children of God. 
10. For the one who enters God's rest has also rested from his works, just as God did from His own works. 


Monday, 27 June 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 28 Junie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(Efesiërs 3:20,21)
20. En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, 
21. Aan Hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur die geslagte tot in ewigheid! Amen. 

Tuesday 28 June 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Ephesians 3:20,21)
20. Now to Him Who by the power that is working within us, is able to do far beyond all that we ask or think,  
21. To Him be the glory in the Church and in Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen. 

Wednesday, 15 June 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 21 Junie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(Deuteronomium 18:13)
Opreg moet jy wees met die Here jou God. 

Tuesday 21 June 2016.
(Deuteronomy 18:13)
You must be blameless before the Lord your God. 


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 22 Junie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG: 
(Kolossense 1:13,14)
13. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis, en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van Sy liefde. 
14. In wie ons die verlossing het deur Sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. 

Wednesday 22 June 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Colossians 1:13,14)
13. He delivered us from the power of darkness and transfered us to the kingdom of the Son He loves,
14. In whom we have redemption, the forgiveness of sins. 


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 23 Junie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(Hebreërs 9:28)
So sal Christus ook, nadat Hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn - aan die wat Hom verwag, tot saligheid. 

Thursday 23 June 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Hebrews 9:28)
Even so it is that Christ, having been offered to take upon Himself and bear as a burden the sins of many once and once for all, will appear a second time, not to carry any burden of sin, nor to deal with sin, but to bring to full salvation those who are (eagerly, constantly, and patiently) waiting for, and expecting Him. 'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 24 Junie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Matthéüs 7:24,25)
24. "Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. 
25. "En die reën het geval en die waterstrome het gekom, en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots."

Friday 24 June 2014. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Matthew 7:24,25)
24. "Everyone who hears these words of Mine and does them, is like a wise man who built his house on rock. 
25. "The rain fell, the flood came, and winds beat against that house, but it 
did not collapse because it had been founded on rock."
'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 25 Junie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 17:6)
En die Here sê: "As julle geloof gehad het soos 'n mostertsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê: 'Word ontwortel en in die see geplant!' - en hy sou julle gehoorsaam wees."

Saturday 25 June 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 17:6)
So the Lord replied: "If you had faith the size of a mustard seed, you would say to this mulberry tree: 'Be pulled out by the roots and planted in the sea!' and it would obey you."'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 26 Junie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Filippense 4:19)
En my God sal elke behoefte van julle vervul, na Sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. 

Sunday 26 June 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Philippians 4:19)
And my God will supply your every nead, according to his glorious riches in Christ Jesus. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG.

Maandag 27 Junie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Korinthiërs 13:13)
En nou bly geloof, hoop, liefde - hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde. 
 
Monday 27 June 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 Corinthians 13:13)
And now these three remain; faith, hope, love - but the greatest of these is love. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 20 Junie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(11 Kotinthiërs 10:17)
Maar wie roem, moet in die Here roem. 

Monday 20 June 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(11 Corinthians 10:17)
But the one who boasts, must boast in the Lord. 
Many thanks to Alta van Vuuren, for this precious photo of a corner of her garden. 

Monday, 13 June 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 19 Junie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(11 Korinthiërs 6:18)
"En Ek sal vir julle 'n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees," spreek die Here, die Almagtige. 
 
Sunday 19 June 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(11 Corinthians 6:18)
"And I will be a Father to you, and you will be My sons and daughters," says the All-Powerful Lord. 


Friday, 10 June 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 17 Junie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG: 

(Habakuk 2:4b)
Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe. 

Friday 17June 216. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Habakkuk 2:4b)
But the person of integrity will live because of his faithfulness. 


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 16 Junie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 27:14)
Wag op die Here! Wees sterk en laat jou hart sterk wees! Ja, wag op die Here!

Thursday 16 June 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Psalm 27:14)
Wait and hope for and expect the Lord! Be brave and confident and of good courage; and let your heart be stout and enduring. Yes, wait for and hope for and expect the Lord!


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 18 Junie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(Efesiërs 1:22,23)
22. En Hy het alle dinge onder Sy voete onderwerp, en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, 
23. Wat Sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.  

Saturday 18 June 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Ephesians 1:22,23)
22. And God put all things under Christ's feet, and He gave Him to the Church as Head over all things. 
23. Now the Church is His body, the fullness of Him Who fills all in all. 


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Woendag 15 Junie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Timotheus 5:8)
Maar iemand wat vir sy eie mense en veral sy huisgenote, nie sorg nie, het die geloof verloën en is slegter as 'n ongelowige. 

Wednesday 15 June 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 Timothy 5:8)
But if someone does not provide for his own, especially his own family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. 


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 14 Junie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Galasiërs 5:18)
Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. 

Tuesday 14 June 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Galatians 5:18)
But if you are led by the Spirit, you are not under the law. 


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 13 Junie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Filippense 4:6)
Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging, bekend word by God. 

Monday 13 June 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Philippians 4:6)
Do not be anxious about anything. Instead, in every situation, through prayer and petition with thanksgiving, tell your requests to God. 

Thursday, 9 June 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 10 Junie 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(Deuteronomium 5:16)
Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan, in die land wat die Here jou God aan jou gee. 

A PEARL FOR EACH DAY:
(Deuteronomy 5:16)
Honour your father and your mother just as the Lord your God Has commanded you to do, so that your days may be extended, and that it may go well with you in the land that He is about to give you.  


Monday, 6 June 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY. Dinsdag 7 Junie 2016. 'N PÊREL VIR ELKE DAG: Tuesday 7 June 2016. A PEARL FOR EACH DAY:

Woensdag 8 Junie 2016. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(11 Korinthiërs 5:21)
Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom. 

Wednesday 8 June 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(11 Corinthians 5:21)
For our sake He made Christ (virtually) to be sin, so that in and through Him we might become (endued with, viewed as being in, and examples of) the righteousness of God (what we ought to be, approved and acceptable and in right relationship with Him, by His goodness).'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY. Dinsdag 7 Junie 2016. 'N PÊREL VIR ELKE DAG: Tuesday 7 June 2016. A PEARL FOR EACH DAY:

Saterdag 11 Junie 2016. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG:


(Filippense 4:4)
Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal: Verbly julle!

Saturday 11 June 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
Rejoice in the Lord always. Again I say: Rejoice!