Monday, 11 June 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 23 Junie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 8:38-40)
38. En hy het beveel dat die wa moes stilhou, en hulle het altwee in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar; en hy het hom gedoop. 
39. En toe hulle uit die water opklim, het die Gees van die Here Filippus skielik weggevoer, en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis,
40. maar Filippus is in Asdod gevind. En hy het die land deurgegaan en die evangelie verkondig in al die stede, totdat hy in Cesaréa gekom het. 

Saturday 23 June 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 8:38-40)
38. And he ordered that the chariot be stopped; and both Philip and the eunuch went down into the water; and Philip baptized him. 
39. And when they came up out of the water, the Spirit of the Lord (suddenly) caught away Philip; and the eunuch saw him no more,
40. but Philip was found at Azotus, and passing on, he preached the good news (Gospel) to all the towns until he reached Caesarea. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


No comments:

Post a Comment