Saturday, 28 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 30 April 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 3:1-4)
1. En Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die uur van die gebed, die negende uur. 
2. En daar is 'n sekere man aangedra, wat van geboorte af kreupel was; en hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort wat die Skone genoem was, om 'n aalmoes te vra van die wat in die tempel ingaan. 
3. Toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binnegaan, het hy om 'n aalmoes gevra.  
4. En Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk, en gesê: "Kyk na ons!"

Monday 30 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 3:1-4)
1. Now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the ninth hour. 
2. And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple which is called Beautiful, to ask alms from those who entered the temple;
3. who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms. 
4. And fixing his eyes on him, with John, Peter said: "Look at us!"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more. 


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 1 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 3:5-8)
5. En hy het sy oë op hulle gehou, in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang. 
6. Maar Petrus sê: "Silwer en goud het ek nie; maar wat ek het, dit gee ek vir jou: In die Naam van Jesus Christus die Nasaréner, staan op en loop!"
7. Toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op, en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. 
8. En hy het opgespring en gestaan en rondgeloop, in saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy hardloop en spring en God prys. 

Tuesday 1 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 3:5-8)
5. So he gave them his attention, expecting to receive something from them. 
6. Then Peter said: "Silver and gold I do not have, but what I do have, I give you: In the Name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk!"
7. And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. 
8. So he, leaping up, stood and walked and entered the temple with them - walking, leaping and praising God. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more. 


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 2 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 3:9-13)
9. En die hele volk het gesien hoe hy daar loop en God prys. 
10. En hulle het hom herken, dat dit hy was wat by die Skone Poort van die tempel gesit het om te bedel, en hulle is vervul met verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het. 
11. En toe die kreupel man wat genees was aan Petrus en Johannes vashou, het die volk met uitermate verbasing na hulle gehardloop in die pilaargang wat Salomo s'n genoem word. 
12. En toe Petrus dit sien, sê hy vir die volk: "Israeliete, waarom is julle hieroor verwonderd, en waarom kyk julle ons so aan, asof ons deur ons eie krag of godsvrug bewerk het dat hy loop? 
13. "Die God van Abraham en Isak en Jakob, die God van ons vaders, het Sy Kind Jesus verheerlik, Hom wat julle oorgelewer en voor Pilatus verloën het, toe hy besluit het om Hom los te laat."

Wednesday 2 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 3:9-13)
9. And all the people saw him walking and praising God. 
10. Then they knew that it was he who sat begging alms at the Beautiful Gate of the temple; and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. 
11. Now as the lame man who was healed held on to Peter and John, all the people ran together to them, in the porch which is called Solomon's, greatly amazed. 
12. So when Peter saw it, he responded to the people: "Men of Israel, why do you marvel at this? Or why look so intently at us, as though by our own power or godliness we had made this man walk?  
13. "The God of Abraham, Isaac and Jacob, the God of our fathers, glorified His Servant Jesus, whom you delivered up and denied in the presence of Pilate, when he was determined to let Him go."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more. PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 3 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 3:14-18)
14. "En julle het die Heilige en Regverdige verloën en gevra dat 'n moordenaar aan julle geskenk word, 
15. "en die Leidsman tot die lewe het julle gedood. 
16. "God het Hom uit die dood opgewek, waarvan ons getuies is. 
17. "En deur geloof in Sy Naam, het Sy Naam hierdie man, wat julle sien en ken, gesond gemaak. En die geloof wat deur Hom is, het hom hierdie volkome gesondheid gegee, in teenwoordigheid van julle almal. En nou broeders, ek weet dat julle dit in onwetendheid gedoen het, net soos julle owerstes;
18. "maar God het op dié manier vervul wat Hy vantevore verkondig het deur die mond van die profete, dat die Christus sou ly."

Thursday 3 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 3:14-18)
14. "But you denied the Holy One and the Just, and asked for a murderer to be granted to you,  
15. "and killed the Prince and Author of Life, Whom God raised from the dead, of which we are witnesses. 
16. "By faith in the Name of Jesus this man whom you see and know was made strong. It is Jesus' Name and the faith that comes through Him, that has given this complete healing to him, as you can all see.  
17. "Now brothers, I know that you acted in ignorance, as did your leaders, 
18. "but this is how God fulfilled what He foretold through all the prophets: saying that the Christ would suffer." 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more. 


Many thank for this photo, by Hagee Ministries. 


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 4 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 3;19-23) 
19. "Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word, en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom, 
20. "en Hy Hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus,
21. "Hom wat die hemel moet ontvang tot op die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van Sy heilige profete. 
22. "Want Moses het tot die vaders gespreek: 'Die Here julle God sal vir julle 'n Profeet verwek uit julle broeders net soos ek is; na Hom moet julle luister volgens alles wat Hy met julle sal spreek. 
23. "'En elke siel wat nie na dié Profeet luister nie, sal uit die volk uitgeroei word.'"

Friday 4 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 3:19-23)
19. "Repent then, and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord,
20. "and that He may send the Christ, Who Has been appointed for you - even Jesus.  
21. "He must remain in heaven until the time comes for God to restore everything, as He promised long ago through the holy prophets. 
22. "For Moses said: 'The Lord your God will raise up for you a Prophet like me from among your own people; you must listen to everything He tells you. 
23. "'Anyone who does not listen to Him, will be completely cut off from among His people.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more. 
PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 6 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 4:1-4)
1. En terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom,
2. baie ontevrede omdat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. 
3. En hulle het die hande aan hulle geslaan en hulle in die gevangenis gesit tot die volgende môre toe, want dit was al aand. 
4. En baie van die wat die Woord gehoor het, het geglo; en die getal van die manne het omtrent vyfduisend geword. 

Sunday 6 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 4:1-4)
1. And while they (Peter and John) were talking to the people, the high priests and the military commander of the temple, and the Sadducees came upon them, 
2. being vexed and indignant through and through because they were teaching the people and proclaiming in (the case of) Jesus, the resurrection from the dead. 
3. So they laid hands on them (arrested them) and put them in prison until the following day, for it was already evening. 
4. But many of those who heard the message believed (adhered to and trusted in and relied on Jesus as the Christ). And their number grew and came to about five thousand. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more. 


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 7 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelimge 4:5-10)
5. Die volgende dag kom toe hulle owerstes en ouderlinge en skrifgeleerdes in Jerusalem bymekaar, 
6. ook Annas, die hoëpriester, en Kájafas en Johannes en Alexander en almal wat van die hoëpriesterlike familie was; 
7. en toe hulle hul voorgebring het, vra hulle: 'Deur watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen?'
8. Daarop sê Petrus, gevul met die Heilige Gees, aan hulle: "Owerstes van die volk, en ouderlinge van Israel,
9, "as ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het,
10. "laat dit bekend word aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat in die Naam van Jesus Christus die Nasaréner wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur Hom hierdie man gesond voor julle staan."

Monday 7 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 4:5-10)
5. Then on the following day, their magistrates and elders and scribes were assembled in Jerusalem, 
6. including Annas the high priest and Caiaphas and John and Alexander, and all the others who belonged to the high priestly relationship. 
7. And they set the men in their midst and repeatedly demanded: 'By what sort of power or by what kind of authority, did (such people as) you do this healing?'
8. Then Peter, (because he was) filled with (and controlled by) the Holy Spirit, said to them: 'Rulers of the people and members of the council (the Sanhedrin),
9. "if we are being put on trial (here) today and examined concerning a good deed done to benefit a feeble (helpless) cripple, by what means this man has been restored to health,  
10. "let it be known and understood by all of you, and by the whole house of Israel, that in the Name and the power and authority of Jesus Christ of Nazareth, Whom you crucified, (but) Whom God raised from the dead, in Him and by means of Him this man is standing here before you, well and sound in body."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more. 


Sunday, 22 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 24 April 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 2:22-24)
22. "Israeliete, luister na hierdie woorde! Jesus die Nasaréner, 'n Man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens, wat God deur Hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet -
23. "Hom, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring;
24. "Hom het God opgewek, nadat Hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat Hy daardeur vasgehou sou word."

Tuesday 24 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 2:22-24)
22. "Men of Israel, listen to what I have to say: Jesus of Nazareth, a Man accredited and pointed out and shown forth and commended and attested to you by God, by the mighty works and (the power of performing) wonders and signs which God worked through Him (right) in your midst, as you yourselves know - 
23. "this Jesus, when delivered up according to the definite and fixed purpose and settled plan and forknowledge of God, you crucified and put out of the way, (killing Him) by the hands of lawless and wicked men. 
24. "But God raised Him up, liberating Him from the pangs of death, seeing that it was not possible for Him to continue to be controlled or retained by it."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle heerlikheid, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensday 25 April 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 2:25-28)
25. "Want Dawid sê van Hom: 'Ek het die Here altyddeur voor my gesien, want Hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie.
26. "'Daarom is my hart bly en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus in hoop. 
27. ""Want U sal My siel nie aan die doderyk oorlaat, of U Heilige oorgee om verderwing te sien nie. 
28. ""U het My die weë van die lewe bekend gemaak, U sal My vervul met vreugde by U aangesig.'"

Wednesday 25 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 2:25-28)
25. "For David says in regard to Him: 'I saw the Lord constantly before me, for He is at my right hand, that I may not be shaken, or overthrown or cast down (from my secure and happy state.)
26. "'Therefore my heart rejoiced and my tongue exulted exceedingly; moreover, my flesh will also dwell in hope (will encamp, pitch its tent, and dwell in hope, in anticipation of the resurrection).
27. "'For You will not abandon My soul, leaving it helpless in Hades (the state of departed spirits), nor let Your Holy One know decay or see destruction (of the body after death).
28. "'You have made known to Me Your ways of life; You will enrapture Me, (diffusing My soul with joy) with and in Your presence. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle heerlikheid, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Many thanks to Max Lucado for this brilliant pic. May God bless you richly. 


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 26 April 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 2:29-32)
29. "Broeders ek kan vry-uit met julle praat oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. 
30. "Omdat hy 'n profeet was en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het, dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit,
31. "het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat Sy siel nie in die doderyk verlaat is, en dat Sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. 
32. "Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal (Sy dissipels), getuies is."

Thursday 26 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 2.29-32)
29. "Brethren it is permitted me to tell you confidently and with freedom concerning the patriarch Dawid, that he both died and was buried, and his tomb is with us to this day. 
30. "Being however a prophet, and knowing that God had sealed to him with an oath that He would set one of his descendants on his throne. 
31. "He foreseeing this, spoke (by foreknowledge) of the resurrection of the Christ (the Messiah) that He was not (in death) and left in Hades (the state of departed spirits) nor did His body know decay or see destruction. 
32. "This Jesus God raised up, and of that all we (His disciples) are witnesses."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle heerlilheid, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 27 April 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 2:33-36)
33. "Nadat Hy dan deur die regterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het Hy dit uitgestort, wat julle nou sien en hoor. 
34. "Want Dawid het nie in die hemele opgevaar nie, maar hyself sê: 'Die Here het gespreek tot my Here: "Sit aan My regterhand;
35. ""totdat Ek U vyande gemaak het, 'n voetbank van U voete."
36. "Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet: dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het."

Friday 27 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 2:33-36)
33. "Being therefore lifted high by and to the right hand of God, and having received from the Father the promised (blessing, which is the) Holy Spirit, He Has made this outpouring which you yourselves both see and hear. 
34. "For David did not ascend into the heavens; yet he himself says: 'The Lord said to my Lord: "Sit at My right hand, and share My throne;
35. ""until I make Your enemies a footstool for Your feet."
36. "Therefore let the whole house of Israel recognize beyond all doubt and acknowlege assuredly that God Has made Him Lord and Christ (the Messiah) - this Jesus Whom you crucified." 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle heerlikheid, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Picture by Choco de Jesus, from his book "Move into More." 
Many thanks to you pastor Choco. May God's Spirit continue to fulfill  your desires.  


PÊREL BIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 28 April 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 2:37-40)
37. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê: 'Wat moet ons doen broeders?'
38. En Petrus sê vir hulle: "Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. 
39. "Want dit kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, wat die Here onse God na Hom sal roep."
40. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê: "Laat julle red uit hierdie verkeerde geslag!"

Saturday 28 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 2: 37-40)
37. Now when they heard this, they were cut to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles: 'Men and brethren, what shall we do?'
38. Then Peter said to them: "Repent, and let every one of you be baptized in the Name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. 
39. "For the promise is to you and to your children, and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call."
40. And with many other words he testified and exhorted them, saying: "Be saved from this perverse generation."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle heerlikheid, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Picture from "Hope in the Lord, Not Man." Excerpted from a Jane Austen Devotional. May the Lord, richly reward you for encouraging people to have faith in the Lord God Almighty. PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 29 April 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 2:41-47)
41. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop; en daar is op dié dag omtrent drie-duisend siele toegebring. 
42. En hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in gebede. 
43. En vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. 
44. En almal wat gelowig geword het, was bymekaar en het alles gemeenskaplik besit. 
45. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop, en die opbrings onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. 
46. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel, en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet,
47. terwyl hulle God geprys het, en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. 

Sunday 29 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 2:41-47)
41. Then those who gladly received the word were baptized, and that day about three thousand souls were added to them. 
42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread, and in prayers. 
43. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles.   
44. Now all who believed were together, and had all things in common, 
45. and sold their possessions and goods, and divided them among all, as anyone had need. 
46. So continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart,
47. praising God, having favour with all the people. And the Lord added to the Church daily those who were being saved. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle heerlikheid, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 23 April 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handinge 2:19-21)
19. "En Ek sal wonders gee bo in die hemel, en tekens onder op die aarde: bloed en vuur en rookdamp.   
20. "Die son sal verander in duisternis, en die maan in bloed, voordat die groot en deurlugtige dag van die Here kom. 
21. "En elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word."

Monday 23 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 2:19-21)
19. "And I will show you wonders in the sky above and signs on the earth beneath: blood and fire and smoking vapour; 
20. "the sun shall be turned into darkness and the moon into blood, before the obvious day of the Lord comes - that great and notable and conspicuous and renowned day.  
21. "And it shall be that whoever shall call upon the Name of the Lord, (invoking, adoring and worshiping the Lord - Christ) shall be saved."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, supremacy, majesty, praise, worship, and thanksgiving, now and forever more.)


Friday, 20 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 22 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:
(Handelinge 2:14-18)
14. Maar Petrus het opgestaan met die elf en sy stem verhef en hulle toegespreek: "Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, en luister na my woorde:
15. "Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die derde uur (ongeveer 9.00 vm) in die môre. 
16. "Maar dit is wat deur die profeet Joel gespreek is: 
17. "En in die laaste dae," spreek God: "Sal Ek van My Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. 
18. "En ook op my diensknegte en diensmaagde, sal ek in dié dae van My Gees uitstort, en hulle sal profeteer." 

Sunday 22 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 2:14-18)
14. But Peter, standing with the eleven, raised his voice and addressed them: "You Jews and all you residents of Jerusalem, let this be explained to you, so that you will know and understand; listen closely to what I have to say:
15. "For these men are not drunk, as you imagine, for it is (only) the third hour (about 9:00 a.m.) of the day;
16. "But (instead) this is (the beginning of) what was spoken through the prophet Joel:
17. "And it shall come to pass that in the last days," God declares, "that I will pour out My Spirit on all mankind, and your sons and your daughters shall prophesy (telling forth the divine counsels) and your young men shall see visions (divinely granted appearences), and your old men shall dream (divinely suggested) dreams. 
18. "Yes, and on My manservants also, and on my maidservants in those days, I will pour out My Spirit, and they shall prophesy (telling forth the divine counsels and predicting future events, pertaining especially God's Kingdom)."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).Wednesday, 18 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saturday 21 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 2:8-13)
8. 'En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal (dialek) waarin ons gebore is?
9. 'Parthers en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesópotamië Judéa en Kappadócië, Pontus en Asië,
10. 'Frígië en Pamfilië, Egipte en die streke van Libíë by Ciréne, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote,
11. Kretense en Arabiere - ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek.'
12. En hulle was almal verbaas en radeloos, en sê die een vir die ander: 'Wat kan dit tog wees?'
13. Maar ander het gespot en gesê: 'Hulle is vol soetwyn!'
 
Saterdag 21 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 2:8-13)
8. 'Then how is it that we hear, each of us, in our own particular dialect to which we were born?
9. 'Parthians and Medes and Elamites, and inhabitants of Mesopotamia, Judea and Capadocia, Pontus and (the province of) Asia, 
10. 'Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya about Cyrene. and the transient residents from Rome, both Jews and the proselytes (to Judaism) from other religions. 
11. 'Cretans and Arabians too - we all hear them speaking in our own native tongues (and telling of) the mighty works of God!
12. And all were beside themselves with amazement and were puzzled and bewildered, saying one to another: 'What can this mean?'
13. But others made  joke of it and derisively said: 'They are simply drunk and full of sweet (intoxicating) wine.'

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).Sunday, 15 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 16 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 1:13,14)
13. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus en Johannes en Jakobus en Andréas, Filippus, Thomas en Bartholomeus, Mattheus en Jakobus die seun van Alphéus, en Simon die Yweraar, en Judas, die seun van Jakobus. 
14. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking saam met 'n aantal vroue, en met Maria, die moeder van Jesus, en met Sy broers. 

Monday 16 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 1:13,14)
13. And when they had entered the city, they mounted the stairs to the upper room where they were (indefinitely) staying - Peter and John and James and Andrew; Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James son of Alphaeus and Simon the Zealot, and Judas, son of James. 
14. All of these with their minds in full agreement devoted themselves steadfastly to prayer, (waiting together), with the women and Mary, the mother of Jesus, and with His brothers. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


Saturday, 14 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 17 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:
(Handelinge 1:15-19)
15. En in dié dae het Petrus in die midde van die dissipels opgestaan - die skare van persone daar bymekaar was omtrent honderd en twintig - en gesê; 
16. 'Broeders, hierdie Skrif moes vervul word wat die Heilige Gees voorspel het deur die mond van Dawid, aangaande Judas wat die leier was van die wat Jesus gevange geneem het;
17. 'want hy is saam met ons getal gereken, en het die lot van hierdie bediening verkry. 
18. 'Hy het dan 'n stuk grond gekoop met die loon van ongeregtigheid, en het vooroor geval en oopgebars, en al sy ingewande het uitgestort;
19. 'en dit het bekend geword aan al die inwoners van Jerusalem, sodat daardie grond in hulle eie taal Akeldáma genoem is, dit is Bloedgrond.'

Tuesday 17 Aptil 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 1:15-19)
15. Now on one of those days, Peter arose among the brethren, the whole number of whom gathered together, was about a hundred and twenty.  
16. 'Brethren,' he said: 'It was necessary that the Scripture be fulfilled which the Holy Spirit foretold by the lips of David, about Judas who acted as guide to those who arrested Jesus. 
17. 'For he was counted among us and received (by divine allotment) his portion in this ministry. 
18. 'Now this man obtained a piece of land with the (money paid him as a) reward for his treachery and wickedness, and falling headlong, he burst open in the middle (of his body) and all his intestines poured forth.'
19. 'And all the residents of Jerusalem became acquainted with the facts, so that they called the piece of land in their own dialect - Akeldama, that is: Field of Blood.'

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


Wednesday, 4 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 10 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 21:15-17)
15. En toe hulle klaar was
Met die môre-ete, vra Jesus vir Simon Petrus: "Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief, meer aa hulle hier?" Hy antwoord Hom: 'Ja Here, U weet dat ek U lief het.' Hy sê vir hom: "Laat My lammers wei."
16. Hy vra hom weer 'n tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief?" Hy antwoord Hom: 'Ja Here, U weet dat ek u liefhet.' Hy sê vir hom: "Paa My skape op."
17. Hy bra hom die derde maal: "Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief?" Petrus het hartseer geword omdat Hy hom die derde maal vrs: "Het jy My lief?"Petrus antwoord Hom: 'Here, U weet dst ek U liefhet!' Hy sê vir hom: "Laat My skape wei." 

Tuesday 10 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(John 21:

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).