Monday, 29 January 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 5 Februarie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 7: 6-10)
6. En Jesus het saam met hulle gegaan; maar toe Hy nie meer ver van die huis af was nie, stuur die hoofman oor honderd vriende na Hom, om vir Hom te sê: 'Here, moenie moeite doen nie, want ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie.' 
7. 'Daarom het ek myself ook nie waardig geag om na U te gaan nie; sê dit maar met 'n Woord, en my kneg sal gesond word. 
8. 'Want ek is ook 'n man wat aan gesag onderworpe is, en ek het soldate onder my; aan die een sê ek: "Gaan!" en hy gaan; en vir 'n ander een: "Kom!" En jy kom; en vir my dienskneg: "Doen dit!" en hy doen dit.'
9. Toe Jesus dit hoor, was Hy oor hom verwonderd, en Hy draai Hom om en sê vir die skare wat Hom volg:
"Ek sê vir julle: selfs in Israel het Ek nie so 'n groot geloof gevind nie."
10. En toe die wat gestuur was teruggaan, vind hulle die kneg gesond. 

Monday 5 February 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 7:6-10)
6. So Jesus went with them. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to Him: 'Lord. Don't trouble Yourself further anymore, for I am not worthy to deserve to have You come under my roof.   
7. 'For that reason I did not even consider myself worthy to come to You, but just say the Word, and my servant will be healed. 
8. 'For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one "Go," and he goes, and that one, "Come," and he comes. I say to my servant: "Do this," and he does it.' 
9. When Jesus heard this, He was amazed at him, and turning to the crowd who was following Him: "I say to you, not even in Israel have I found such great faith."
10. Then the men who had been sent returned to the house and found the servant in great health.
 
(Ek vertrou die Heilge Gees van God om die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving now and forever more.)


 

No comments:

Post a Comment