Tuesday, 6 February 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 5 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 3:24-26)
24. "En ook sl die profete, van Samuel af en die wat gevolg het, almal wat gespreek het, het ook al hierdie dae verkondig.  
25. "En julle is kinders van die profete en van die verbond wat God met ons vaders gesluit het, toe Hy vir Abraham gesê het: 'En in jou saad sal al die geslagte van die van aarde geseën word.'
26. "God het nadat Hy Sy Kind Jesus opgewek het, Hom eers vir julle gestuur, om julle te seën deur elkeen van sy booshede te bekeer."

Saturday 5 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 3:24-26)
24. "Yes, and all the prophets, from Samuel and those who follow, as many as have spoken, have also foretold these days. 
25. "You are the decendants (sons) of the prophets, and the heirs of the covenant which God made with our forefathers, saying to Abraham: 'And in your Seed (Heir) all the families of the earth shall be blessed and benefited. 
26. "It was to you first that God sent His Servant and Son Jesus, when He raised Him up (provided, and gave Him to us) to bless bless you, in turning away every one of you from your wickedness and evil ways."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lof, prys, danksegging en aanbidding, van nou tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct section of Scripture every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more.)


Many thanks to Robbie Le Hanie for this appropriate and very powerful verse from the Word of God. 


No comments:

Post a Comment