Tuesday, 9 January 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 11 Januarie 2018.

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 4:25-27)

25. "Maar Ek sê vir julle met waarheid, daar was baie weduwees in Israel in die dae van Elía, toe die hemel toegesluit was drie jaar en ses maande lank, toe daar 'n groot hongersnood gekom het, in die hele land, 

26. "en na nie een van hulle is Elía gestuur nie, behalwe na Sarfat in Sidon, na 'n weduwee.

27. "En daar was baie melaatses in Israel in die tyd van Elísa die profeet, en nie een van hulle is gereinig nie, behalwe Naäman die Síriër. 


Thursdsy 11 Januarie 2018.

PEARL FOR EACH DAY:

(Lukr 4:25-27)

25. "But in truth I tell you, there were many widows in Israel in the days of Elijah, when the heavens were closed up for three years and six months, so that there came a great famine over all the land;

26. "and yet Elijah was not sent to a single one of them, but only to Zarephath in the country of Sidon, to a woman who was a widow. 

27. "And there were many lepers in Israel in the time of Elisha the prophet, and yet not one of them were cleansed (by being healed) - but only Naaman the Syrian."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment