Friday, 26 January 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 30 Januarie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 6:1-5)
1. En op die tweede (eerste) Sabbat het Jesus deur die gesaaides geloop, en Sy dissipels het die are gepluk en met hulle hande uitgevrywe en geëet. 
2.  Toe sê sommige van die Fariseërs vir hulle: 'Waarom doen julle wat nie geoorloof is om op die Sabbat te doen nie?'
3. En Jesus antwoord hulle: "Het julle dan nie gelees wat Dawid gedoen het nie - hoe hy honger gehad het en die wat by hom was - 
4. "hoe hy in die huis van God gegaan en die toonbrode geneem en geëet het, en ook die wat by hom was, gegee het, wat hulle nie veroorloof was om te eet nie, maar die priesters alleen?"
5. Toe sê Hy vir hulle: "Die Seun van die mens is Here, ook van die Sabbat."

Tuesday 30 January 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 6:1-5)
1. One Sabbath while Jesus was passing through the fields of standing grain, it occurred that His disciples picked some of the spikes and ate (of the grain), rubbing it out in their hands.  
2. But some of the Pharisees asked them: 'Why are you doing what is not permitted to be done on the Sabbath days?'
3. And Jesus replied to them, saying: "Have you never so much as read what David did when he was hungry, he and those who were with him? -
4. "How he went into the house of God and took and ate the (sacred) loaves of the showbread, which is not permitted for any except only the priests to eat, and he gave to those (who were) with him?"
5. And He said to them: "The Son of man is Lord even of the Sabbath."

(Ek vertrou die Heilge Gees van God om die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving now and forever more.)

 

Many thanks to Rosan Marais who kindly forwarded this pic to me. May you be blessed richly, dearest little lady!
 


No comments:

Post a Comment