Wednesday, 10 January 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 13 Augustus 2018.

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 4:33-37)

33. In die sinagoge was daar 'n man met die gees van 'n onreine duiwel, en hy het met 'n groot stem uitgeskreeu 

34. en gesê: 'Ha, wat het ons met U te doen, Jesus, Nasaréner? Het U gekom om ons te verdelg? Ek ken U, Wie U is:  - die Heilige van God!'

35. En Jesus het hom bestraf en gesê: "Bly stil en gaan uit hom uit!" En die duiwel het hom tussen hulle neergegooi, en uit hom uitgegaan sonder om hom seer te maak. 

36. Toe kom daar verbaasdheid oor almal, en hulle praat met mekaar en sê: 'Wat vir 'n Woord is dit, dat Hy met gesag en mag die onreine geeste gebied, en hulle gaan uit!'

37. En daar het 'n gerug aangaande Hom uitgegaan na elke plek van die omgewing. 


Saturday 13 August 2018.

PEARL FOR EACH DAY:

(Luke 4:33-37)

33. Now in the synagogue there was a man who had a spirit of an unclean demon. And he cried out with a loud voice: 

34. 'Let us alone! What do we have to do with You, Jesus of Nazareth? Did You come to destroy us? I know Who You are, - the Holy One of God!'

35. But Jesus rebuked him, saying: "Be quiet and come out of him!" And when the demon had thrown him in their midst, it came out of him and did not hurt him. 

36. Then they were all amazed and spoke among themselves, saying: "What a Word that is! For with authority and power He commands the unclean spirits, and they come out!"

37. And the report about Him went out into every place in the surrounding region. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment