Friday, 26 January 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. / PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 12 Februarie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 7:33-36)
33. "Want Johannes die Doper het gekom en nie brood geëet of wyn gedrink nie, en julle sê: 'Hy het 'n duiwel.'
34. "Die Seun van die mens het gekom, en julle sê: 'Daar is 'n mens wat 'n vraat en 'n wynsuiper is, 'n Vriend van tollenaars rn sondaars .  
35. "Maar die wysheid is geregverdig ln al Sy kinders."
36. En een vsn die Fariseërs het Hom genooi om by hom te kom eet, en Hy het na sy huis gekom, en aan tafel gegaan. 

Monday 12 February 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 7:33-36)
33. "For John the Baptist has come eating no bread  and drinking no wine, and you say: 'He has a demon.'
34. "The Son of man Has come eating and drinking, and you say: 'Behold, a Man Who is glutton and a wine drinker, a Friend of tax collectors and notorious sinners.'
35. "Yet wisdom is vindicated (shown to be true and divine) by all His children (by their life, character, and deeds)."
36. One of the Pharisees asked Jesus to dine with him, and He went into the Pharsees' house and reclined at table. 

(Ek vertrou die Heilge Gees van God om die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving now and forever more.)


Many thanks to Suzanne Clarke who drew my attention to this incredible photo.  

 

No comments:

Post a Comment