Friday, 26 January 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 31 Januarie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 6:6-8)
6. En op 'n ander Sabbat het Hy in die sinagoge gegaan en geleer. En daar was 'n man, en sy regterhand was uitgedor. 
7. En die skrifgeleerdes en die Fariseërs het Hom in die oog gehou, 
of Hy op die Sabbat gesond maak, sodat hulle 'n aanklag teen Hom kon vind. 
8. Maar Hy het hulle gedagtes geken, en vir die man met die verdorde hand gesê: "Staan op hier in hul midde." En hy het opgestaan. 

Wednesday 31 January 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 6:6-8)
6. And it occurred on another Sabbath that when He went into the sinagogue and taught, a man was present whose right hand was withered. 
7. And the scribes and the Parisees kept watching Jesus to see whether He would (actually) heal on the Sabbath, in order that they might get (some ground for) accusation against Him. 
8. But He was aware all along of their thougts, and He said to the man with the withered hand: "Come and stand here in the midst."  And he arose and stood there. 

(Ek vertrou die Heilge Gees van God om die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving now and forever more.)

Many thanks to Martin Heigan for kindly presented the following pic to me. May God richly bless you!
 

No comments:

Post a Comment