Friday, 26 January 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 28 Januarie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 5:33-35)
33. Toe sê hulle vir Hom: 'Hoekom vas die dissipels van Johannes dikwels en doen gebede, ook die van die Fariseërs, maar U dissipels eet en drink?' 
34. En Hy sê vir hulle: "Kan julle die bruilofsgaste dan laat vas terwyl die Bruidegom by hulle is?
35. "Maar daar sal dae kom wanneer die Bruidegom van hulle weggeneem word; dan sal hulle vas, in daardie dae."

Sunday 28 January 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 5:33-35)
33. Then they said to Him: 'The disciples of John practice fasting often and offer up prayers of (special) petition, and so do the disciples of the Pharisees also, but Your disciples eat and drink?" 
34. And Jesus said to them: "Can you make the wedding guests fast as long as the Bridegroom is with them?
35. "But the days will come when the Bridegroom will be taken from them; and then they will fast, in those days."

(Ek vertrou die Heilge Gees van God om die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving now and forever more.)

 

No comments:

Post a Comment