Monday, 29 January 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 7 Februarie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukaa 7:16,17)
16. Vrees het almal aangegryp, en hulle het begin om God te verheerlik en gesê: "'n Groot Profeet het onder ons opgestaan!" en "God het Sy volk besoek!"
17. En hierdie woord aangaande Hom het uitgegaan oor die hele Judéa, en die hele omtrek. 

Wednesday 7February  2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Lukd 7:16,17)
16. Fear gripped them all, and they began glorifying God, saying: "A great prophet Has risen among us! and "God Has visited His people!" 
17. This report concerning Him went out all over Judea and in all the surrounding district.   

(Ek vertrou die Heilge Gees van God om die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving now and forever more.)
 

No comments:

Post a Comment