Tuesday, 16 January 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 16 Januarie 2018.

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 5:1-6)

1. En toe die skare by Hom aandring om die Woord van God te hoor, gaan Hy by die Meer van Gennésaret staan

2. en sien twee skuite aan die kant van die meer lê, maar die vissers van hulle het weggegaan, en was besig om die nette uit te spoel. 

3. Toe klim Hy in een van die skuite wat aan Simon Petrus behoort het, en vra hom om 'n entjie van die land af weg te vaar, en Hy het gaan sit, en die skare vanuit die skuit geleer. 

4. En toe Hy ophou met spreek, sê Hy vir Simon: "Vaar uit na die diep water en laat die nette sak om te vang."

5. En Simon antwoord en sê vir Hom: 'Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie; maar op U Woord sal ek die net laat sak.'

6. En toe hulle dit gedoen het, het hulle 'n groot menigte visse ingesluit; en hulle net wou skeur. 


Tuesday 16 January 2018.

PEARL FOR EACH DAY:

(Luke 5:1-6)

1. So it was, as the multitude pressed about Him to hear the Word of God, that He stood by the Lake of Gennesaret, 

2. and saw two boats standing by the lake; but the fishermen had gone from them and were washing their nets. 

3. Then He got into one of the boats, which was Simon (Peter's), and asked him to draw away a little from the land. And He sat down and taught the multitutes from the boat. 

4. When He Had stopped speaking, He said to Simon: "Launch out into the deep, and let down your nets for a catch."

5. But Simon answered and said to Him: 'Master, we have toiled all night and caught nothing; nevertheless at Your Word, I will let down the net.'

6.  And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment