Friday, 19 January 2018

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Vrydag 19 Januarie 2018.

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Deuteronomium 17:10-13)

10. "En jy moet handel ooreenkomstig die uitspraak wat hulle jou te kenne sal gee, uit dié plek wat die Here sal uitkies; en jy moet sorgvuldig doen net soos hulle jou sal leer. 

11. "Ooreenkomstig die wet wat hulle jou leer en volgens die regspraak wat hulle jou sê, moet jy handel; jy mag nie regs of links afwyk van die uitspraak wat hulle jou te kenne gee nie. 

12. "En die man wat vermetel handel, dat hy nie luister na die priester wat staan, om daar die Here jou God te dien, of na die regter nie - dié man moet sterwe. So moet jy dan die kwaad uit Israel uitroei. 

13. "En die hele volk sal dit hoor en vrees, en nie meer vermetel handel nie."


Friday 19 January 2018.

PEARL FOR EACH DAY:

(Deuteronomy 17:10-13)

10. "And you shall do according to the decision which they declare to you from that place which the Lord chooses; and you shall be watchful to do according to all that they tell you;  

11. "according to the decision of the law which they shall teach you and the judgement which they shall announce to you, you shall do; you shall not turn aside from the verdict they give you, either to the right or the left.  

12. "The man who does presumptuously and will not listen to the priest, who stands to minister to the Lord your God or to the judge, that man shall die; so you shall purge the evil from Israel. 

13. "And all the people shall hear and (reverently) fear, and not act presumptuously again. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.


No comments:

Post a Comment