Monday, 29 January 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 3 Februarie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 6:20-23)
20. Toe slaan Hy sy oë op oor sy dissipels en sê: "Salig is julle armes, want aan julle behoort die koninkryk van God
21. "Salig is julle wat nou honger het, want julle sal versadig word. Salig is julle wat nou ween, want julle sal lag. 
22. "Salig is julle wanneer die mense julle haat, en wanneer hulle julle verstoot en beledig en julle naam weggooi soos iets wat sleg is, ter wille van die Seun van die mens. 
23. "Wees bly in daardie dag en spring op, want kyk, julle loon is groot in die hemel, want hulle vaders het net so aan die profete gedoen."

Saturday 3 February 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 6:20-23)
20. And solemnly lifting up His eyes on His disciples, He said: "Blessed (happy - with life, joy and satisfaction are you poor: for yours is the kingdom of God. 
21. "Blessed are you who hunger now: for you shall be filled. Blessed are you that weep now: for you shall laugh. 
22. "Blessed are you when men shall hate you, and they shall separate you from their company, and shall reproach you, and cast out your name as evil, for the Son of man's sake. 
23."Rejoice in that day, and leap for joy: for behold, your reward is great in heaven, for in the like manner did their fathers unto the prophets."

(Ek vertrou die Heilge Gees van God om die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving now and forever more.)

No comments:

Post a Comment