Sunday, 26 November 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Saterdag 2 Desember 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 12:12-15)

12. "En julle moet vrolik wees voor die Here julle God, julle en julle seuns en julle dogters, en julle slawe en julle slavinne en die Leviet wat in julle poorte is, want hy het geen deel of erfenis saam met julle nie. 

13. "Neem jou in ag dat jy jou brandoffers nie bring op elke plek wat jy sien nie;

14. "maar op die plek wat die Here in een van julle stamme sal uitkies, daar moet jy jou brandoffers, en daar alles bring wat ek jou beveel. 

15. "Maar na hartelus mag jy slag en vleis eet, ooreenkomstig die seën van die Here jou God, wat Hy jou in al jou poorte gee; die onreine en die reine mag daarvan eet, soos van die gemsbok en die takbok."


Saturday 12 December 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deteronomy 12:12-15)

12. "And you shall rejoice before the Lord your God, you and your sons and your daughters, your male and your female servants, and the Levite who is within your gates, since he has no portion nor inheritance with you. 

13. "Take heed to yourself that you do not offer your burnt offerings in every place you see;

14. "but in the place which the Lord chooses, in one of your tribes, there you shall offer your burnt offerings, and there you there you shall do all that I command you.

15. "However, you may slaughter and eat meat within all your gates, whatever your heart desires, according to the blessing of the Lord your God which He Has given you; the unclean and the clean may eat of it, of the gazelle and the deer alike."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment