Sunday, 26 November 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Woensdag 29 November 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 12:1-3)

1. "Dit is die insettinge en die verordeninge wat julle sorgvuldig moet hou in die land wat die Here, die God van jou vaders, jou gegee het om in besit te neem, al die dae wat julle op die aarde lewe. 

2. "Julle moet terdeë verniel al die plekke waar die nasies wat julle gaan verdrywe, hulle gode gedien het op die hoë berge, en op die heuwels en onder elke groen boom. 

3. "En julle moet hulle altare omgooi, en hulle klippilare verbrysel, en hulle heilge boomstamme met vuur verbrand; en die gesnede beelde van hulle gode omkap, en hulle naam van die plek laat verdwyn."


Wednesday 29 November 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 12:1-3)

1. "These are the statutes and the judgements which you shall be careful to observe in the land which the Lord God of your fathers is giving you to possess, all the days that you live on the earth. 

2. "You shall utterly destroy all the places where the nations which you shall dispossess, served their gods, on the high mountains and on the hills, and under every green tree.  

3. "And you shall destroy their altars, break their sacred pillars, and burn their wooden images with fire; you shall cut down the carved images of their gods, and destroy their names from that place."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment