Sunday, 26 November 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Maandag 4 Desember 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 12:23-27)

23. "Bly daar net vas by dat jy die bloed nie eet nie, want die bloed is die siel, en jy mag die siel nie saam met die vlies eet nie. 

24. "Jy mag dit nie eet nie; op die grond moet jy dit uitgooi soos water. 

25. "Jy mag dit nie eet nie, dat dit met jou en jou kinders ná jou goed kan gaan, as jy doen wat reg is in die oë van die Here. 

26. "Net jou heilige gawes wat jy het, en jou gelofte-offers moet jy neem en na die plek kom wat die Here sal uitkies;

27. "en jy moet die brandoffers en die  bloed, berei op die altaar van die Here jou God, en die bloed van jou slagoffers moet teen die altaar van die Here jou God uitgegiet word; maar die vleis moet jy eet."


Monday 4 December 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 12:23-27)

23. "Only be sure that you do not eat the blood, for the blood is the life; you may not eat the life with the meat. 

24. "You shall not eat it; you shall pour it on the earth like water. 

25. "You shall not eat it, that it may go well with you and your children after you, when you do what is right in the sight of the Lord. 

26. "Only the holy things which you have, and your vowed offerings, you shall take and go to the place where the Lord chooses.

27. "And you shall offer your burnt offerings, the meat and the blood, on the altar of the Lord your God, and the blood of the sacrifices shall be poured out on the altar of the Lord your God, and you shall eat the meat."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment