Sunday, 26 November 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Vrydag 1 Desember 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 12:8-11)

8. "Julle moet nie dien net soos ons vandag hier doen nie - elkeen net maar wat reg is in sy eie oë. 

9. "Want julle het nog nie gekom in die rusplek, en in die erfenis wat die Here jou God jou sal gee nie. 

10. "Maar julle sal deur die Jordaan trek en woon in die land wat die Here julle God julle laat erwe, en Hy sal julle rus gee van al julle vyande rondom, en julle sal veilig woon. 

11. "Dan moet julle na die plek wat die Here julle God sal uitkies om Sy Naam daar te laat woon, alles bring wat ek julle beveel: julle brandoffers en julle slagoffers, julle tiendes en julle offergawe, van julle land en al julle keurgelofte-offers, wat julle die Here sal belowe."


Friday 1 December 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 12:8-11)

8. "You shall not at all do as we are doing here today - every man doing whatever is right in his own eyes -

9. "for as yet you have not come to the rest and the inheritance which the Lord your God is giving to you.  

10. "But you will cross the Jordan and settle in the land the Lord your God is giving you as an inheritance and He will give you rest from all your enemies round about, so that you dwell in safety, 

10. "But you will cross the Jordan and settle in the land which the Lord your God is giving you to inherit, and He will give you rest from all your enemies around you, so that you will live in safety. 

11. "Then to the place the Lord your God will choose as a dwelling place for His Name - there you are to bring everything I command you: your burnt offerings and sacrifices, your tithes and special gifts, and all your choice possessions you have vowed to the Lord. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment