Sunday, 26 November 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Dinsdag 5 Desember 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 12:28-32)

28. "Luister sorgvuldig na al hierdie woorde wat ek jou beveel, dat dit met jou en jou kinders ná jou goed kan gaan tot in ewigheid, as jy doen wat goed en reg is die oë van die Here jou God.  

29. "As die Here jou God die nasies waarheen jy gaan, om hulle uit hul besitting te verdrywe voor jou uitroei, en jy hulle verdrywe en in hulle land woon,

30. "neem jou dan in ag dat jy nie agter hulle aan, verstrik word nadat hulle voor jou uit verdelg is nie, en dat jy nie na hulle gode vra en sê nie: 'Hoe het hierdie nasies hulle gode gedien? - dat ek ook so kan doen.'

31. "So mag jy nie handel met die Here jou God nie; want alles wat vir die Here 'n gruwel is, wat Hy haat, het hulle vir hulle gode gedoen; want selfs hulle seuns en hulle dogters verbrand hulle met vuur vir hulle gode. 

32. "Alles wat ek julle beveel, dit moet julle sorgvuldig hou; jy mag daar niks byvoeg en daar niks van weglaat nie."

 

Tuesday 5 December 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 12:28-32)

28. "Observe and obey all these words which I command you, that it may go well with you and your children after you forever, when you do what is good and right in the sight of the Lord your God. 

29. "When the Lord your God cuts off from before you the nations which you go to dispossess, and you displace them and dwell in their land,

30. "take heed to yourself that you are not ensnared to follow them, after they are destroyed from before you, and that you do not inquire after their gods, saying: 'How did these nations serve their gods? I also will do likewise.'

31. "You shall not worship the Lord your God in that way, for every abomination to the Lord which He hates, they have done to their gods; for they burn even their sons and daughters in the fire to their gods. 

32. "Whatever I command you, be careful to observe it; you shall not add to it, nor take away from it."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment