Sunday, 5 November 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Woensdag 8 November 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 9:11-14)

11. "En aan die einde van veertig dae en veertig nagte het die Here my die twee kliptafels gegee, die tafels van die verbond,

12. "en die Here het vir my gesê: 'Staan op, klim hiervandaan gou af, want jou volk wat jy uit Egipte uitgelei het, het verderflik gehandel; hulle het gou afgewyk van die weg wat Ek hulle beveel het; hulle het vir hulle 'n gegote beeld gemaak.'

13. "Verder het die Here met my gespreek en gesê: Ek het hierdie volk aangesien, en kyk, dit is 'n hardnekkige volk. 

14. "'Laat My staan dat Ek hulle verdelg en hulle naam onder die hemel uitdelg; en Ek sal jou 'n nasie maak wat magtiger is, en meer as hulle.'"


Wednesday 8 November 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 9:11-14)

11. "And it came to pass at the end of forty days and forty nights, that the Lord gave me the two tablets of stone, the tablets of the covenant,

12. "then the Lord said to me: 'Arise, go down quickly from here, for your people whom you brought out of Egypt have acted corruptly; they have quickly turned aside from the way which I commanded them; they have made themselves a molded image.'

13. "Furthermore the Lord spoke to me saying: 'I Have seen this people, and indeed they are a stiff-necked people. 

14. "'Let Me alone that I may destroy them and blot out their name from under heaven; and I will make of you a nation mightier and greater than they.'"


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment