Wednesday, 1 November 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG


Sondag 5 November 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 9:1-3)

1. "Hoor Israel, jy trek vandag deur die Jordaan om nasies in besit te gaan neem, wat groter en sterker is as jy, stede wat groot en tot aan die hemel versterk is, 

2. "'n groot volk van hoë gestalte, die kinders van die Enakiete, wat jy ken en wat jy van hoor sê het: 'Wie kan stand hou voor die kinders van Enak?'

3. "Weet dan vandag dat die Here jou God die Een is wat oortrek soos 'n verterende vuur. Hy sal hulle vernietig en hulle voor jou onderwerp, sodat jy hulle gou kan verdrywe en tot niet maak, soos die Here jou beloof het."


Sunday 5 November 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 9:1-3)

1. "Hear O Israel: you are to cross over the Jordan today, and go in to dispossess nations greater and mightier than yourself, cities great and fortified up to heaven, 

2. "a people great and tall, the descendants of the Anakim, whom you know and of whom you heard it said: 'Who can stand before the descendants of Anak?'

3. "Therefore understand today that the Lord your God is He Who goes over before you as a consuming fire. He will destroy them and bring them down before you; so you shall drive them out and destroy them quickly, as the Lord Has said to you."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment