Tuesday, 19 December 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Donderdag 21 Desember 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 16:4-6)

4. "En daar mag by jou sewe dae lank geen suurdeeg in jou hele grondgebied gesien word nie; ook mag daar niks van die vleis wat jy die eerste dag in die aand slag, tot die môre laat oorbly nie. 

5.  "Jy mag die Pasga nie slag in een van jou poorte wat die Here jou God aan jou gee nie. 

6. "Maar op die plek wat die Here jou God sal uitkies om Sy Naam daar te laat woon, moet jy die Pasga slag, in die aand teen sononder, op die tyd van jou uittog  uit Egipte."


Thursday 21 December  2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 16:4-6)

4. "No leaven shall be seen with you in your territory for seven days; nor shall any of the flesh which you sacrificed the first day at evening be left all night until the morning.  

5. "You may not offer the Passover sacrifice within any of your towns which the Lord your God gives you, 

6. " but at the place which the Lord your God will choose in which to make His Name (and His presence) dwell, there you shall offer the Passover sacrifice in the evening at sunset, at the season that you came out of Egypt."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment