Saturday, 16 December 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Sondag 17 Desember 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 15:10-14)

10. "Jy moet aan hom gewillig gee, en jou hart moet nie bedroef wees as jy aan hom gee nie; want ter wille hiervan sal die Here jou God jou seën in al jou werk en in alles waar jy jou hand aan slaan. 

11. "Want die arme sal in die land nie ontbreek nie; daarom gee Ek jou bevel en sê: 'Jy moet jou hand wyd oopmaak vir jou broer, vir die ellendige en die arme in jou land. 

12. "As jou broer, 'n Hebreeuse man of 'n Hebreeuse vrou, hom of haar aan jou verkoop, moet hy jou ses jaar lank dien, maar in die sewende jaar moet jy hom as vryman van jou laat weggaan.

13. "En as jy hom as vryman van jou laat weggaan, moet jy hom nie met leë hande laat weggaan nie. 

14. "Jy moet hom 'n behoorlike voorraad saamgee, van jou kleinvee en jou dorsvloer en jou wynpers; waarin die Here jou God jou geseën het, daarvan moet jy aan hom gee."


Sunday 17 December 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 15:10-14)

10. "You shall surely give to him, and your heart should not be grieved when you give to him, because for this thing the Lord your God will bless you in all your works, and in all to which you put your hand. 

11. "For the poor will never cease from the land; therefore I command you saying: 'You shall open your hand wide to your brother, to your poor and your needy in your land.'

12. "If your brother. A Hebrew man or a Hebrew woman, is sold to you and serves you six years, then in the seventh year you shall let him go free from you. 

13. "And when you send him away free from you, you shall not let him go away empty-hsnded;

14. "you shall supply him liberally from your flock, from your threshing floor, and from your winepress. From what the Lord Has blessed you with, you shall give to him."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment