Tuesday, 19 December 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Woensdag 20 Desember 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 16:1-3)

1. "Onderhou die maand Abib, en hou Pasga vir die Here jou God; want in die maand Abib het die Here jou God jou in die nag uit Egipte uitgelei. 

2. "En jy moet vir die Here jou God as Pasga kleinvee en beeste slag, op die plek wat die Here sal uitkies, om Sy Naam daar te laat woon. 

3. "Jy mag geen gesuurde brood daarby eet nie; sewe dae lank moet jy ongesuurde brode daarby eet, brood van ellende - want baie haastig het jy uit Egipteland uitgetrek - sodat jy al die dae van jou lewe, die dag van jou uittog uit Egipteland in gedagte kan hou."


Wednesday 20 December 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 16:1-3)

1. "Observe the month of Abib, and keep the Passover to the Lord your God, for in the month of Abib the Lord your God brought you out of the land of Egypt by night. 

2. "You shall offer the Passover sacrifice to the Lord your God from the flock or the herd in the place where the Lord will choose to make His Name (and His presence) dwell. 

3. "You shall eat no leavened bread with it; for seven days you shall eat it with unleavened bread, the bread of affliction - for you fled from the land of Egypt in haste - that all the days of your life you may (earnestly) remember the day when you came out of Egypt."

  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment