Wednesday, 11 October 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Woensdag 18 Oktober 2017. 

HERMA SE BLOG:
(Deuteronomium 5:30-33)
30. "Gaan sê vir hulle: 'Gaan maar terug na julle tente toe. 
31. "'Maar jy Moses, bly hier by My staan, dat Ek jou kan meedeel al die gebooie en die insettinge en die verordeninge wat jy hulle moet leer, dat hulle dit kan doen in die land wat Ek hulle sal gee om dit in besit te neem.'
32. "Sorg dan dat julle doen soos die Here julle God julle beveel het; julle mag nie links of regs afwyk nie. 
33. "In al die weë wat die Here julle God julle beveel het, moet julle wandel, sodat julle kan lewe en dit met julle goed kan gaan, en julle die dae kan verleng in die land wat julle in besit sal neem."

Wednesday 18 October 2017. 
HERMA'S BLOG:
(Deuteronomy 5:30-33)
30. "Go and say to them: 'Return to your tents!'
31. "'But you Moses, stand here by Me, and I will tell you all the commandments and the statutes and the precepts which you shall teach them, that they may do them in the land which I give them to possess.'
32. "Therefore you people shall be watchful to do as the Lord your God Has commanded you; you shall not turn aside to the right hand or to the left.  
33. "You shall walk in all the ways which the Lord your God Has commanded you, that you may live, and that it may go well with you, and that you may live long in the land which you shall possess. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens die korrekte Skriflesing aan u deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou, en tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to present the appropriate Scriptures to you every time, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving, now and forever. 

  

No comments:

Post a Comment