Friday, 27 October 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Sondag 29 Oktober 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 7:17-20)

17. "As jy in jou hart dink: 'Hierdie nasies is meer as ek, hoe sou ek hulle kan verdrywe?

18. "wees dan nie bevrees vir hulle nie; dink gedurig aan wat die Here jou God aan Farao en die hele Egipte gedoen het, 

19. "die groot versoekinge wat jou oë gesien het, en die tekens en die wonders en die Sterke Hand en die Uitgestrekte Arm waardeur die Here jou God jou uitgelei het; so sal die Here jou God aan al die volke doen, vir wie jy bevrees is. 

20. "En die Here jou God sal ook die perdebye onder hulle stuur totdat hulle omkom wat oorgebly het, en wat vir jou weggekruip het."


Sunday 29 October 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 7:17-20)

17. "If you should say in your heart: 'These nations are greater than I; how can I disposess them ? -

18. "you should not be afraid of them, but you shall remember well what the Lord your God did to Pharaoh and to all Egypt:

19. "the great trials which your eyes saw, the signs and the wonders, the

Mighty Hand and the Outstretched Arm, by which the Lord your God brought you out. So shall the Lord your God do to all the peoples of whom you are afraid. 

20. "Moreover, the Lord your God will send the hornet among them until those who are left , who hide themselves from you, are destroyed."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment