Sunday, 29 October 2017

HERMA SE BLOG. / HERMA'S BLOG.

Woensdag 1 November 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 8:1-3)

1. "Al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet julle sorgvuldig hou, dat julle mag lewe en vermenigvuldig, en dat julle mag inkom en die land in besit neem, wat die Here met 'n eed aan julle vaders beloof het. 

2. "En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou nou veertig jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy Sy gebooie sal hou of nie. 

3. "En Hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly, en jou manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan."


Wednesday 1 November 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 8:1-3. 

1. "Every commandment which I command you today you must be careful to observe, that you may live and multiply, and go in and possess the land of which the Lord swore to your fathers. 

2. "And you shall remember that the Lord led you all the way these forty years in the wilderness, to humble you and test you, to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. 

3. "So He humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you know that man shall not live by bread alone; but man lives by every Word that proceeds from the mouth of the Lord."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)


No comments:

Post a Comment