Thursday, 19 October 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Woensdag 25 Oktober 2017. 

HERMA SE BLOG:


(Deuteronomium 7:1-5)

1. "As die Here jou God jou inbring in die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem, en Hy baie nasies voor jou uit verjaag: die Hetiete, Girgasiete, Amoriete, Kanaäniete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete, sewe nasies, meer en magtiger as jy;

2. "en die Here jou God hulle aan jou oorgee dat jy hulle verslaan, dan moet jy hulle geheel en al met die banvloek tref; jy mag geen verbond met hulle maak en hulle nie genadig wees nie. 

3. "Jy mag ook nie met hulle verswaer nie - jy mag jou dogter nie gee aan sy seun, en sy dogter nie neem vir jou seun nie;

4. "want hy sal jou seun van My afvallig maak, sodat hulle ander gode dien en die toorn van die Here teen julle ontvlam, en Hy jou gou verdelg.  

5. "Maar julle moet met hulle so doen: hulle altare moet julle omgooi, en hulle klippilare verbrysel, en hulle heilige boomstamme omkap, en hulle  gesnede beelde met vuur verbrand."


Wednesday 25 October 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 7:1-5)

1. "When the Lord your God brings you into the land which you are entering to possess, and Has plucked away many nations before you, the Hittites, the Girgashites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, the Hebites, and the Jebusites, seven nations, greater and mightier than you,

2. "and when the Lord your God gives them over to you and you smite them, then you must utterly destroy them. You shall make no covenant with them, or show mercy to them. 

3. "You shall not make marriages with them; your daughter you shall not give to his son, nor shall you take his daughter for your son, 

4. "for they will turn away your sons from following Me, that they may serve other gods; so will the anger of the Lord be kindled against you, and He will destroy you quickly. 

5. "But thus shall you deal with them: you shall break down their altars, and dash in pieces their pillars and hew down their Asherim (symbols of the goddess Asherah), and their graven images with fire." 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment